11 12 2 Hoewel het zich liet aanzien, dat de exploi tatie van het Volkszeebad te Scheveningen na de jaren 1942 tot en met 1945, gedurende welk tijd vak het bad gesloten was, nog moeilijkheden met zich zou brengen met het oog o.a. op mijnenge vaar, werd toch besloten het zeebad in de zomer van 1946 weder in bedrijf te stellen. In April werd met de herbouw begonnen. Het strand- niveau bleek in de oorlogsjaren dermate te zijn gedaald, dat 4 000 m3 zand moest worden aan gevoerd. Ten einde het risico van het wegslaan De hierna opgenomen staat geeft een over zicht van het aantal in 1946 in de verschillende inrichtingen verstrekte baden. van één badmeester zouden kunnen worden ge steld. Dit vraagstuk werd in studie genomen, waartoe een schema voor de reorganisatie van de gehele personeelsformatie werd opgezet. Aan het einde van het verslagjaar was de voorbe reiding der reorganisatie in een vergevorderd stadium. Het zwembad Zuiderpark was geopend van 28 Mei tot en met 21 September en ■wel gedu rende de maanden Juni en Juli onderscheiden lijk 8 en 10 uur per dag en gedurende Augustus en September 12 uur per dag. De doorlopend natte en koude weersgesteld heid in aanmerking genomen, werd van het zwembad een dankbaar gebruik gemaakt. Aan 607 personen werd een zwemdiploma uitgereikt, t.w. aan 468 het voorbereidend diploma en aan 139 het diploma geoefend zwemmer. Behalve het in de hierna opgenomen staat aangegeven aan tal zwembaden, werden bovendien door leden van verenigingen en clubs, die na sluiting voor het publiek over het zwembad beschikten, rond 16 000 baden genomen. In het bad werden o.m. zwemwedstrijden gehouden in het kader van de sportuitwisseling ’s-Gravenhage—Birmingham. Ondanks de nog moeilijke materiaalpositie konden dit jaar verschillende door de oorlog uit gestelde onderhoudswerken worden uitgevoerd. Ongevallen deden zich, enkele lichte uitge zonderd, niet voor. De lunchroom werd gepacht en geëxploiteerd door de Gemeentelijke Dienst voor Schoolkinderzorg. De kwaliteit van het zwemwater, ook in het schoolzwembad Escamplaan, werd regelmatig door de Gemeentelijke Geneeskundige en Ge zondheidsdienst onderzocht en steeds uitstekend beoordeeld. De temperatuur van het water was over het algemeen zeer laag. Wegens kolen- sehaarste moest het schoolzwembad Escamplaan van 20 Januari tot en met 10 Maart worden gesloten. Verscheidene zwemverenigingen maak ten in de avonduren van dit bad gebruik. De kleedruimte werd zodanig verbouwd, dat thans twee klassen kinderen zich gelijktijdig kunnen kleden. Het aantal onder het beheer der Stichting gestelde badhuizen bleef onveranderd. Een aan vang werd gemaakt met de voorbereiding der restauratie van het badhuis aan de Harsten- hoekstraat te Scheveningen, dat in een der laatste oorlogsmaanden door bominslag ernstig was beschadigd. Gebrek aan materiaal was oor zaak, dat deze restauratie nog niet kon worden uitgevoerd. Ten einde het brandstoffenverbruik nauwkeu riger te controleren w’erden graph ieken in ge steld, welke er toe hebben bijgedragen, dat op het verbruik belangrijk kon worden bezuinigd. Ter voorziening in de behoefte aan een goede en goedkope badgelegenheid voor de bewoners van het Bezuidenhoutkwartier werd de directeur der Gemeentewerken uitgenodigd een schetsontwerp met globale kostenbegroting voor de bouw van een bad- c.q. bad- en zwem inrichting op te maken. Het is een verheugend verschijnsel, dat voor het eerst sedert 1940 (de daaropvolgende oorlogs jaren, waarin door abnormale omstandigheden o.a. gebrek aan verwarmingsmiddelen voor de wekelijkse wasbeurt thuis een zeer groot ge bruik van de badinrichtingen werd gemaakt, buiten beschouwing gelaten) weer ruim 1000 (MM) baden werden verstrekt. Hierbij dient te worden opgemerkt, dat een vergelijking met 1945 niet mogelijk is, daar de badinrichtingen toen slechts het laatste half jaar, en dan nog uitsluitend ge durende de tweede helft der week, geopend waren. Bijzondere vermelding verdient het, dat het aantal schoolbaden zowel in als buiten klas- severband sterk bleef teruglopen. van opstallen bij hoge waterstand zoveel moge lijk te verminderen, werd langs het talud een borstwering van ijzeren platen aangebracht, welke goed heeft voldaan. Op 8 Juni nam de exploitatie een aanvang. Door het aanhoudend slechte weer bleef het aantal bezoekers van het bad ver beneden de verwachting, waardoor slechts 88 641 baden werden genomen. Op 15 September werd het bad gesloten. Bijzonderheden t.a.v. de exploi tatie deden zich niet voor. Wegens materiaalschaarste kon het Volks zeebad te Kijkduin niet in exploitatie worden genomen. VERSLAG VAN DE STICHTING „CENTRAAL BADBEHEER". b. Zeebaden. de inrichtingen. c. Zwembaden. Bezoek aan Inrichtingen. a. Volks- en schoolbaden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 149