1. 2. 3. 4. 7 Oii 9 Mei verwelkomde de Burgemeester bij het viaduct Leidsestraatweg de Britse staats man Winston Churchill, die, in verband met zijn ere-promotie te Leiden, een bezoek aan de Resi dentie bracht. De regering bood de heer Churchill een dejeuner aan in de Trèveszaal, waarna hij in een te zijner ere gehouden ver enigde vergadering der Staten-Generaal een redevoering hield over de noodzaak van één wording van West-Europa. Van 10 tot 17 Augustus 1946 verbleef in de Gemeente een sportdelegatie uit Birmingham in het kader van de sportuitwisseling tussen Engelse en Nederlandse steden. Aan de Engelse gasten bood het Gemeentebestuur o.a. een ont vangst ten Stadhuize en een afscheidslunch in het Kurhaus aan. Generaal Orsborn van het Leger des Heils werd 5 September door het Gemeentebestuur op het Binnenhof ontvangen. Enige Engelse architecten, die kennis kwa men nemen van de plannen voor de weder opbouw van ’s-Gravenhage, werden door Burge meester en Wethouders op 18 September ont vangen. In Restaurant „Royal” werd hun een maaltijd aangeboden. meenteontvanger, A. K. Vogel, hoofdcommies ter Gemeentesecretarie, Ir. D. P. van Vliet, architect 1ste klasse bij de Gemeentewerken, C. Wit, technisch hoofdambtenaar B bij het Ge meentelijk Electriciteits-Bedrijf, A. Vermeulen, adjunct-referendaris ter Gemeentesecretarie en G. L. van Exel, hoofdinspecteur van Politie; de zilveren medaille aan A. J. Hageman, technisch ambtenaar 1ste klasse bij de Gemeentewerken, mej. A. N. W. Leeuwenburg, bureauchef B bij de Gemeenteapotheek, W. C. Leurs, kassier E bij het Gemeentelijk Gasbedrijf, A. W. J. Godschalk, kamerbewaarder van de Burgemeester, R. Alofsen, technisch hoofdambtenaar A bij de Gemeentewerken, L. van Hulsentop, taxateur B bij de Gemeentelijke Leen- en Voorschotbank, F. M. G. Monkhorst, technisch hoofdambtenaar B bij het Gemeentelijk Gasbedrijf, J. G. Kooij, hoofdinspecteur bij het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht, F. Poot, hoofdinspecteur bij het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht, P. van der Knaap, technisch ambtenaar 1ste klasse bij de Gemeentewerken en S. 8innema, magazijn meester D bij de Gemeenteziekenhuizen. De bronzen onder wijsplaquette werd toegekend aan J. W. H. Schaffer, onderwijzer bij het open baar lager onderwijs, L. J. Otterspoor, hoofd ener openbare lagere school, J. H. Boon, onder wijzer bij het openbaar lager onderwijs, P. van den Burgh, hoofd ener openbare lagere school en B. Verwaal, onderwijzer bij het buitengewoon lager onderwijs. De vaste commissiën uit de tijdelijke Gemeen teraad waren op 1 Januari 1946 de volgende. Raadsberoepscommissie: Mr. D. J. I. van den Oever (voorzitter), Mr. W. Jonker en W. A. Rensen (leden), C. A. M. Diepenhorst, Mr. F. A. Jas en P. Schotte (plaatsvervan gende leden); Commissie voor de verordeningen, tegen welker overtreding straf is bedreigd: de Burgemeester (voorzitter), Dr. Ir. B. Bölger, W. B. Bruyns, W. den Duik Jaczn., Mr. F. A. Jas, H. J. Mollen en Mr. D. J. I. van den Oever (leden); Commissie voor de Gemeente financiën: Wet houder Th. M. Dresmé (voorzitter), W. B. Bruyns, D. Buys, Mr. W. Jonker, P. Schotte, Mr. H. Schürmann en A. van Velsen (leden); Commissie voor de Plaatselijke Werken en Eigendommen: Wethouder Ir. L. J. M. Feber (voorzitter), J. W. van den Akker, mevrouw N. C. Boumavan Strieland, A. Folmer, W. F. van Niekerk, J. P. Schalker en J. J. Visser (leden); De grote gouden medaille werd toegekend aan mej. Dr. I. M. Graftdijk, directrice der Gemeen telijke hogere burgerschool voor meisjes, Prof. Ir. G. A. Brender a Brandis, directeur van het Gemeentelijk Gasbedrijf, Ir. K. Dees, directeur van het Gemeentelijk "Bouw- en Woningtoezicht en Dr. G. Knuttel Wzn., directeur van de Dienst voor Schone Kunsten; de gouden medaille aan B. G. Stempels, administrateur E bij de Duin waterleiding, Dr. J. C. Thonus, adjunct-diree- teur van de Keuringsdienst van Waren, H. C. M. van Benthem, administrateur E bij de Ge meentewerken, Dr. J. G. de Groot, leraar bij het hogere-burgerschool- en lyceaal onderwijs en P. Visser, leraar aan een h.b.s.De grote zilveren me daille werd toegekend aan G. van der Stoel, refe rendaris A ter Gemeentesecretarie, G. Veldhoen, hoofdcommies ter Gemeentesecretarie, A. J. Corpeleijn, technisch hoofdambtenaar B bij de Gemeentewerken, M. M. Fraenkel, hoofdboek houder bij de Gemeentewerken, Th. de Jong, directeur der Algemene Begraafplaats, W. Claus, hoofdboekhouder bij het Gemeentelijk Gasbedrijf, H. de Ruijter, technisch hoofdambte naar B bij de Gemeentewerken, J. H. van Enge len, adjunct-referendaris ter Gemeentesecreta rie, G. A. Ghijsels, ingenieur 1ste klasse bij het Gemeentelijk Electriciteits-Bedrijf, A. W. P. Buijs, hoofdcommies ten kantore van de Ge- Toegekende medailles. Officiële ontvangsten door het Gemeentebestuur. Vaste commissiën uit de Raad.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 14