illf I n r r jyWOJl 12 si s 5 s s s s s FINANCIEEL OVERZICHT. I I 4 Het exploitatietekort der zwembaden werd met rond f 22.000,overschreden. Zoals uit onderstaand overzicht blijkt, be draagt het totaal der onder A genoemde tekor ten op de exploitatie van de volksbad- en zwem inrichtingen rond f 61.000,meer, en het totaal der onder B genoemde explotatie-vergoedingen in totaal rond f 1.000,minder, dan waarop bij het opmaken van de begroting voor 1946 was gerekend, zodat de uiteindelijk ten laste van de Gemeente komende kosten rond f 60.000,hoger zjjn dan de daarvoor in de Gemeentebegroting uitgetrokken bedragen. s 3 Jj «o S I oo” s iÓ s 2 «g I 8 SS l L L o có I. I of o I T 00 Ondanks streng doorgevoerde bezuiniging op het personeel en het brandstoffenverbruik, kon ten gevolge van het niet geheel normaal exploi teren van de badinrichtingen, van de verbete ring van de salarispositie van het personeel en van de prijsstijging der brandstoffen e.a. het exploitatietekort niet beneden de raming wor den gehouden. Wegens het gedurende het gehele seizoen aan houdende ongunstige weer bleven de ontvang sten ver beneden de raming, waardoor het exploitatietekort rond f 16.000,hoger werd dan was geraamd. g i 1 a> isë _iü 5 'O Ten gevolge van het verrichten van diverse hoogst noodzakelijke onderhoudswerken aan het zwembad Zuiderpark, werd de post onderhoud gebouwen en installaties met ruim f 9.000, overschreden, terwijl de uitgaven voor salaris sen en lonen, in verband met de verbetering van de salarispositie van het personeel en het niet beschikbaar zijn van jeugdige werkkrachten, ruim f 7.000,hoger waren dan de raming. S 55 g i ui 2 g flag 1 m is” «si sim iti =ui -gr’tS® MS H •g o td as V a o VERSLAG VAN DE STICHTING „CENTRAAL BADBEHEER”. 1O 1.502,62 5 000,— Totaal A. f 95.000,— j f156.232,90 9.388,92 f 1,20 0,83 500,— n r> 2.000,— 918,20 12.692,78 U 10.000,— Totaal generaal f 149.000,— K R h. s q t 1 Artikel III. A. Tekorten op de exploitatie van: Volks- en schoolbadin- richtingen Volkszeebaden Zwembad Zuiderpark Badinrichting Harsten- hoekstraat Algemene beschouwingen. Geraamd voor 1946. B. Vergoeding voor: Exploitatie schoolkinder bad Nw.-Havendwars straat Schoolkinderbaden Baden werklozen Baden leerlingen am bachtsscholen Sehoolzwemonderricht zwembad Zuiderpark Sehoolzwemonderricht schoolzwembad Escamp laan Sehoolzwemonderricht di verse zweminrichtingen Totaal B. 5.000,— 35.000,— 1.000.— cc 00 00 -U bb fl E ca a PQ CD tb a S a s CQ O ©T r- ■K O 00 eó c bc o CC g- s PQ X5 ©3 C© eo ci co ©3 o CO r-f 00 ’t co” 03 00 03 oT s x O H 00 co O bb o eö S-. bo -o PQ T 00 OI 00 co f 43.000,— 6.000,— 41.000,— CC -** r— «o o ai oi có oi Uitkomsten over 1946. f 69.257,73 22.125,51 63.347,04 f i 30.229,10 n Artikel I. Artikel II. cc - -be ■f s 5 CM? •g M C 3 S -S a a 1 si aJ si 2 E O o c ■si -g i i i g g- g 5 c 5 S S 6 ’t N fi O C fco.© u C O O O B fc 500,- f 54.000,— 160,50 f 53 391,53 f209.624,43 B -’S'’-’ i .2 'S .2 i 8 o 2 ®a2 S-c M Ja t - ^5 O S r- i- s 5 q s 5 -S M A a J i e x>

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 151