13 1 ALGEMEEN OVERZICHT. I. BEHEER. GEMEENTEPLANTSOENEN VAN 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1946. s VI. BEPLANTINGEN BIJ GEMEENTE- GEBOUWEN. Het onderhoud hiervan werd wederom gedeel telijk in eigen beheer en gedeeltelijk door der den uitgevoerd. V. WERKTUIGEN, GEREEDSCHAPPEN ENZ. In 1946 werd grote aandacht besteed aan het wederom aanvullen van de voorraad werktui gen en gereedschappen, welke door de Duitse bezetting en de tijdelijke Dienst voor de Teelt van Voedingsgewassen sterk was aangetast. De hier zo dringend gewenste aanvulling kon niet ten volle worden verkregen wegens het zeer ge ringe aanbod en de mindere kwaliteit van de nieuwe materialen. Het onderhoud der werktuigen en gereed schappen geschiedde zoals gebruikelijk in eigen beheer. III. TERREINEN. De oppervlakte van het bedrijfsterrein bleef ongewijzigd, nl. 8.00.42 ha. Aan de Ockenburgh- straat (Lsd.) werd de kwekerij „Westduin” aan gelegd, ter vervanging van de kwekerij „Wild hoef” aan de Daal- en Bergselaan, welke door Twee ambtenaren waren aan het einde van het verslagjaar gedetacheerd bij het Gemeente lijk Electriciteits-Bedrijf en bij de Gem. Leen- en Voorschotbank (afd. Consumentencrediet), terwijl 3 ambtenaren en 4 werklieden in mili taire dienst waren. II. PERSONEEL. Het personeel was op 31 December 1946 als volgt samengesteld: Het verwijderen van het door het publiek ge storte huisvuil in parken en plantsoenen vond reeds in 1945 grotendeels plaats, waarna een begin kon worden gemaakt met het herstel der beplantingen. Door deze nieuwe aanleg nam de zorg voor het onderhoud geleidelijk toe. De onderhouds werkzaamheden van de openbare wandelplaat sen en plantsoenen, die.van de beplantingen en paden op de Algemene Begraafplaatsen, bene vens van de onderscheiden parken buiten de Gemeente liggende, geschiedden in eigen beheer. IV. GEBOUWEN EN INRICHTINGEN. Enige dringende voorzieningen aan de ge bouwen alsmede de kleine dagelijkse onder houdswerken werden in eigen beheer uitgevoerd. de Duitse bezettingsmacht bij het graven van de zg. tankgracht werd vernield. De Dienst der Gemeenteplantsoenen werd be heerd door Burgemeester en Wethouders, bijge staan door de Commissie van Bijstand in het Beheer der Plaatselijke Werken en Eigendom men, welke tot 9 September 1946 bestond uit mevr. N. C. BoumaVan Strieland en de heren J. W. van den Akker, A. Folmer, W. F. van Niekerk, J. P. Schalker en J. J. Visser. Met ingang van 9 September was de samen stelling als volgt. Mevr. N. C. BoumaVan Strieland en de heren J. W. van den Akker, Jhr. Mr. J. M. M. van Asch van Wijck, G. G. Geel hoed, G. W. Hijlkema en K. J. Nieukerke. Het voorzitterschap van deze Commissie werd bekleed door de heer Ir. L. J. M. Feber, Wethou der van Wederopbouw, Openbare Werken en Toneelzaken. VII. WANDELPLAATSEN EN PLANTSOENEN. In verband met de „wederopbouw”-werkzaam- heden kunnen de juiste gegevens betreffende de lengte der straatbeplanting, de oppervlakte der plantsoenen, de lengte en oppervlakte der wandel-, rijwiel- en ruiterpaden en het aantal plantsoenbanken nog niet worden verstrekt. BULAGE pers. 13 (13) 35 (29) 26 (36) 2 (-) 63 (65) b. Werklieden. Tydeljjke. Lo^se. 57 121 292 (315) De tussen geplaatste cijfers geven de getallen aan voor het 40 9 7 (13) 19 (23) 40 72 4 5 Totaal. 1 1) 28 (28) 34 (36) 114 1) Waaronder 3 werkvrouwen. r dienstjaar 1945. Voorlieden Tuinlieden Plantsoenwerkers Overige werklieden Minder-validen a. Ambtenaren. Op aiboids. overeenk. Totaal. 19 17) 152 (160) 103 (100) 13 33) 5 5) Onderhoud. - (-) 2 (-) Vaste. Tydelijko. Directeur1(1) Technisch personeel 21 (15) Administratief Vaste. 19 72 23 Straatbeplantingen, plantsoenterreinen, wandel-, rijwiel- en ruiterpaden en plantsoenbanken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 153