I I I I t l 13 11 De directeur der Gemeenteplantsoenen, S. G. A. DOORENBOS. 2 - - Brandschade heeft zich niet voorgedaan. Stormschade is gedurende het verslagjaar niet veroorzaakt. VIII. WERKVERSCHAFFING EN WERKVER RUIMING. IX. HERSTEL- EN VERNIEUWINGSWERK- ZAAMHEDEN. 2) 2) 2) J) 2) 2) 2) 2) 2) - 2) 2) De winter van 1945-’46 was gunstig voor het uitvoeren van verschillende werkzaamheden en vorstsehade kwam bijna niet voor. Het voorjaar was warm, droog en schraal. Vele planten zijn onder deze ongunstige omstan digheden gestorven. De nazomer was koel en vochtig, zodat de planten, welke het voorjaar overleefden, zich goed ontwikkelden en een bevredigend gewas gaven. De aankweek van bloemplanten was in 1946 gunstig, zodat een groot deel van het tekort, hetwelk door de oorlog ontstond, ingehaald kon worden. Daarentegen zette in November en December de winter in met zogenaamde „kale” vorst, waardoor vele vaste planten gedood en gazons beschadigd weerden. De vogelstand is gunstig. Vele nestkasten werden opnieuw opgehangen, nadat zij door de Dienst waren aangemaakt. De vogelbakken behoefden veel verbetering. Het aantal is minder groot dan voorheen en zal voorlopig door schaarste van materiaal niet kunnen worden uitgebreid. 2) 2) 2) 2) Sl°Be- cember. Een klein aantal minder-validen werd bij wijze van werkverschaffing bij de Dienst te werk gesteld voor plantsoen- en andere arbeid. Het jaar 1946 stond geheel in het teken van de „wederopbouw”. De herstel- en vernieuwings- wrerkzaamheden werden met kracht ter hand genomen en voortgezet. In totaal werden 11 361 bomen en 214 537 struiken geplant en talloze pleinen opnieuw aangelegd. Een groot gedeelte van de plantsoenopper- vlakte kwam definitief of voorlopig gereed. Op het einde van het verslagjaar waren nog wel vele herstellingen uit te voeren, doch de hiervoor nodige voorbereidende werkzaamheden, zoals opruimen van bunkers en het uitwerken van nieuwe bouwplannen, doen deze werkzaam heden in langzamer tempo verlopen dan tot nu toe het geval was. De speciale afdeling „wederopbouw” van de Dienst kon dan ook op het einde van het jaar worden opgeheven. 2) 450.912 476.308 523 650 2) VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN kosten van het onderhoud sedert 1929. Jaar. Te zamen. Te zamen. Totaal. Per m2. 1 n Brandschade. n r» Stormschade. n n 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 Haagse Bos. Haagse Bos. Kosten der uemeente voor het onderhoud van wandelplaatsen en plantsoenen. Per inwoner. 1.060.000 1.060.000 1.060.000 1.060.000 1.060.000 1.060.000 1.060.000 1.060.000 1.060.000 1.060.000 1.060.000 1.060.000 1.060.000 1.060.000 1.060.000 12,84 13,55 13,41 13,82 13,47 13,34 13,11 13,06 13,08 13,00 12,71 12,83 12,71 13,08 12,40 474.290,— 389.689,— 429.693,— 418.095,— 1.080.572,— 5.554.248 5.932.425 6.028.694 6.354.237 i 6.318.016 6.368.232 6.321.377 I 6.375.466 6.412.693 i 6.446.496 i 6.411.693 6.603.350 6.623.571 6.637.271 6.496.371 2,45 2,42 2,36 2,31 2,26 2,22 2,20 2,18 2,16 2,14 2,10 2,06 2,03 2,09 2) 2,02 Plantengroei enz. 10,39 11,13 11,05 11,51 11,21 11,12 10,91 10,88 10.92 10,86 10,61 10,77 10,68 10,99 10,38 4.494 248 4.872.425 4.986.694 5.294.237 5.258.016 5.308.232 5-261.377 5.297.466 5.352.693 5.386.496 5.351.693 5.543.350 5.563.571 5.577.271 5.436.3713) Plant- Boenen van de gemeente ’s-Graven- hage. 1) Inbegrepen 40.000 geëvaeueerden. 2) Wegens het niet ter beschikking hebben van de benodigde gegevens was invulling niet mogelijk. 8) De vermindering van dé oppervlakte is veroorzaakt door oorlogsschade. Aantal inwoners Oppervlakte van de plantsoenen in m2. Plant soenen van de gemeente ’s-Graven- hage. Oppervlakte der plantsoenen en f 1,144 1,149 1,204 1,115 1,066 0,913 0,875 0,891 0,861 0,895 0,845 n n Totaal per inwoner beschikbaar. f 0,1101 0,1032 0,1089 0,0968 0,0951 0,0821 0,0802 0,0819 0,0788 0,0824 0,0796 0,0730 0,0874 0,0854 2) 2) 0,1988 432 680 437 675 i 449 614 459 885 469168 477 472 482 397 486 754 490 185 495 518 504 262 514 553 520 965 507 519') 0,787 0,934 0,934 0,952 0,878 2,063 f 494.967,— 502.910,— 541.295,— 512.575,— 500.101,— 435.841,— 422.139,— 433.629,— 421.894,— 443.628,— I 425.982,— 404.815,— 486.490,— n n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 154