13 2.328,20 183,25 7.940,26 7.082,68 6.195,87 173.771,71 5.382,69 143.079,74 10.348,30 7.120,62 36.431,55 35.035,77 152.649,05 14.446,47 164.094,57 34.159,53 f 3.398.845,60 BATEN. f 3.398.845,60 5.016,46 234,90 3 421.198,62 168.331,50 Art. I, II, III, IV, V en VI, zie art. I t./m. VI van de lasten. Art. VII. De hogere opbrengst van de kweke rijen is ontstaan, doordat de omzet op de kwekerijen in verband met de herstellingen van de openbare beplantingen aanzienlijk is geste gen, (zie art. VII der lasten). Art. IX is overschreden met f 164.094,57 (rente van kasgeld). Deze overschrijding is te wijten aan te late betalingen van de wederopbouw- rekeningen. (Zie art. X van de lasten). Art. X. Bijzondere inkomsten Art. XI. Verhaal van pensioensbijdragen Art. XIII. Verreke ning der te veel om geslagen bedrijfs kosten 1944 78.686,24 - 3.405.041,47 5.988,96 - 3.406.794,86 ADMINISTRATIEF OVERZICHT DER REKENINGEN OVER 1946. Omtrent de bedrijfsrekening der Gemeen te- plantsoenen over 1946 valt het volgende op te merken. Volgens deze rekening bedragen de lasten en baten in totaal elk f 4.736.945,60, zodat de baten en lasten de oorspronkelijke raming met f 3.398.845,60 hebben overschreden. Van de lasten bleven beneden de raming: Art. VI. Uitkeringen voor de arbeidsthe- rapief 4.560,42 Art. XI. Afschrijvin gen 1.635,45 - f Van de baten bleven beneden de oorspronke lijke raming: Art. VI. Vergoeding voor uitkeringen voor de arbeidsthe- rfl/jjic f Art. VIII. Inhoudin gen voor gebruik van dienstwoningen door het personeel 186,45 - f - Algemene Overschreden werden: Art I. Onderhoud van beplantingen bij Gemeentegebouwen f Art. II. Onderhoud van wandelplaatsen en 'plantsoenen Art. III. Onderhoud van de beplantingen op de Alg. Begraaf plaatsen en voor hulp bij het delven van graven Art. IV. Aanbrengen enz. van beplantin gen bij Gemeente gebouwen Art V. Aanbrengen enz. van openbare beplantingen „2.497.600,29 Art. VII. Kwekerijen Art. VIII. Onderhouds kosten Art IX. onkosten Art. X. Renten Art. XIII. Te verreke nen bedrijfskosten Overschreden werden: Art. 1. Vergoeding voor het onderhoud van beplantingen bij Gemeentegebouwen f Art. II. Vergoeding voor het onderhoud van wandelplaatsen en plantsoenen Art. III. Vergoeding voor het onderhoud van de beplantingen op de Alg. Begraaf plaatsen en voor hulp bij het delven van graven Art. IV. Vergoeding voor het aanbrengen enz. van beplantin gen bij Gemeente gebouwen Art. V. Vergoeding voor het aanbrengen enz. van openbare beplantingen 2.856.428,04 Art. VII. Opbrengst kwekerijen Art. IX. Rente van kasgeld, disconto, enz Art. XII. Verhaal van premie Ziektewet en Ziekenfondsenbe sluit 99 99 99 99 99 99 VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN. 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 155