13 KAPITAALDIENST. Art. XII is overschreden in verband met te werkstelling van meer los personeel, dat onder de Ziektewet en het Ziekenfondsenbesluit valt. De kapitaaldienst is overschreden met f 15.164,47. Dit is hoofdzakelijk veroorzaakt door de grote aankoop van gereedschappen en krui wagens, benodigd voor de „wederopbouw”. schappen, (verhoging lonen en prijzen van ma teriaal) en door groter slijtage in verband met intensiever gebruik. Art. IX. (Alg. onkosten) is overschreden met f 421.198,62 hoofdzakeljjk veroorzaakt door so ciale lasten voor personeel van de „wederop bouw”, kosten auto- en motorvervoer (huur, belasting en benzine), salarissen (overbrug- gingstoelage), verhoging kinderbijslag, premie Ziektewet en Ziekenfondsenbesluit, en door te werkstelling van los personeel in dienst van Gemeenteplan tsoenen. Art. X. De verhoging van f 168.331,50 is te wijten aan de rekening-courant rente, verschul digd in verband met opneming van hoge bedra gen, welke nodig waren voor de financiering van de „wederopbouw”. (Zie art. IX van de baten). LASTEN. Art. I. II, III en IV zijn met f 190.618,82 over schreden, hoofdzakelijk verband houdende met de verhoging der lonen, (o.a. overbruggingstoe- lage) en de materiaal- en vervoerprijzen. (Zie Art. I, II, III en IV van de baten). In Art. V zijn opgenomen de kosten betref fende de „wederopbouw”, t.w. het planten van bomen in talrijke straten, het herstellen van plantsoenterreinen, het Scheveningse Bos en diverse buitenplaatsen. (Zie Art. V van de baten). Art. VI bleef beneden de raming in verband met tewerkstelling van een kleiner aantal min- der-validen. (Zie Art. VI van de baten). Art. VII kwekerijen; zie art. VII van de baten. Art. VIII. Verhoging der onderhoudskosten is hoofdzakelijk te wijten aan hogere uitgaven voor onderhoud gebouwen, auto’s en gereed- VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN. I 4

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 156