j ■fell I p 13 i r r r r fss r r rr r111igggi i ig O O o o fehly iS ox. ftii fin SSR sax g z Sg fl r 11 11111111 11111 I e I o' o 5> g 5 L f >Q s I s g a u Isa ■I ±i Ss •s - S Is I I I I I I I I I I I I I I I I 1 i l LU S-B •S g "•'s r f S ■g^-S J I’g^ Ft©, 'O ■g 3 g 5 a o o ||S28S-33=||iItiê ■g a I g i ®-§5 a| c 8 I I I I I I I I I I I I I I I I, I I I I I I I I I I I I I I I I. I I I I I I I I I I I I I R I o' I. o I I’ -3 in GO in co co 10 1Q CO I I Ed Q CO S o I I I I I I I I I I I I I I I I f r r r r r r r r r 1i r 111 i o' s iQ C-l .2 S I o g o m m iff Ci Tf ci cd cd co CD CO I o' g CD co JS 1D CO CD 1D CM I. o CO o o CD nt> CO co w iD CO I o o rH H H 02 s o M Z i 6 o' o i3 I I I I I IS IS2 I IS I ».^*«*k*.*> *s e- T. I p I I I 11 o bi 2 2 bxrö O f I I O O I O O I I o o o o I o o I loo QO CO CO T-< rf I 5 I I I I I IgI SS I I 8 I iY r r f r rss i i gg s? TJ ®S c if -Id b£ PC O 22 r— in rt* ID 1Q- Ci M- ci 8 8 5 -d bC E =5 55 ,D i?x> ^4 x?bo 2£ r H3 CÖ - C3 .S s 3-5 Q GQ -+J'd ‘5 be a t-‘g r I T* TH CO ci Sub 2 I’S ce 5 co o' f >xO co I «5 0 o .S=-gc-o O I -1 o" o o o CD O IO GO th I I I I I I I S I S I I 8 I fs f r r f rss rss r ii CD b- CO T- O CO co O o M KCtEKCrCCRCEErK o g«5 03 Sg »8 3a SS o" o o o o o T-i i i i i i I i i i I i i i i i i i i i i i i i i i i i i 11 I i g r r r f r r co J§ to ISb E od •3 H g 2 g s co Q ffl C !Z o Q C5 - S 5S2 H g g 5 k fl 03 Si t> o be 3 O as Ja i -i' o be g .E o ^:=S VERSLAG GEMEENTEPLANTSOENEN. rfl fl 0 bD tz; -1-2 TJ -*-3 •<-• Cj X1 ^5 _u M •’S-g ,xa a g a 2 S a a 0,44 S igiss -i“ o fl fl §1 I I I I loooool loo t- CD CO O GO TH rf< O eó ci t>- KCKCCCrCrKRKKEK g r 0 9*

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 158