I 1 9 van Engelen, adjunct-referendaris bij genoemde afdeling. Commissie van advies bedoeld in artikel 22 bis van het Bankreglement. Zie het verslag van de Gemeentelijke Leen- en Voorschotbank. Commissie voor de Beroepskeuze (ingesteld met ingang van 23 April 1946): lid-voorzitter: G. J. Scheepers; leden: mej. M. Heinen, mej. N. Ongerboer, J. J. van Langen, C. H. Sonneveld, J. N. Verkleij, Mr. J. H. Vermeulen; secretaris: Mr. W. Nieuwhoff, hoofd van de afdeling Socia le Zaken der Gemeentesecretarie. Gemeentelijke Commissie voor de kraamhulp: J. A. Putto, arts, lid-voorzitter; L. van der Wulp, lid-secretaris; Dr. Jeanne S. A. M. Knoop, arts, lid-penningmeesteresse; Moeder M. Agatha, Moeder M. Antonia, J. M. Beekman, arts, Dr. A. J. Bossers, arts, mej. M. Frankhuy- zen, mej. C. N. de Jong, mej. G. J. Leenslag, Zuster M. Liduina, mej. M. B. Martens, F. Mijn- lieff, arts, mej. J. M. Smelik, mej. C. J. M. I. Spoorenberg, mej. Dr. C. J. Wijckerheld Bisdom, arts, mevrouw T. J. WijnholdLouwerse, leden. Commissie voor het Boeten fonds: lid-voor- zitter: J. van Wijk, hoofd van de afdeling So ciale Zaken der Gemeentesecretarie; sedert 1 Februari 1946 lid-voorzitter: Mr. W. Nieuwhoff, hoofd van de afdeling Sociale Zaken der Ge meentesecretarie; plaatsvervangend lid-voorzit ter: L. van der Wulp, referendaris ter Gemeente secretarie; leden: vertegenwoordigers van de Centrale Commissie van Overleg: P. Witvliet, W. Dijkshoorn, W. J. F. van Dijck (plaatsver vangend lid) en B. Al (plaatsvervangend lid); secretaris: L. J. H. Kuypers, adjunct-referenda ris ter Gemeentesecretarie. Commissie voor sociale kunstopdrachten: C. H. P. W. van den Oever, voorzitter; Dr. B. van den Tempel, lid-plv. voorzitter; Mr. J. van Doorn, Mr. D. J. Gorter, Dr. G. Knuttel Wzn., W. C. A. Kiem Vis, R. P. Baas, J. Bruyn, G. Kiljan en C. Bolding, leden; secretaris: L. J. H. Kuypers, adjunct-referendaris ter Gemeentesecretarie. Bij Raadsbesluit van 25 Februari werd inge steld de Commissie van advies voor de Dienst voor Schone Kunsten. Voorzitter: Dr. B. van den Tempel; leden: S. de Clercq, Dr. H. E. van Gel der, Chr. de Moor, Mr. D. J. I. van den Oever, G. van Praag, W. A. Rensen, A. van Velsen, A. J. G. Verster en S. Dresden. Secretaris: Jhr. Mr. W. C. Six, hoofd van de afdeling Kabinetszaken der Gemeentesecretarie. In de vergadering van 9 September van de gekozen Raad werden als leden van de commissie gekozen: Jhr. Mr. J. J. M. van Asch van Wijck, Jhr. Mr. M. A. Bee- laerts van Blokland, G. van Praag en W. A. Rensen. Bij besluit van Burgemeester en Wethouders van 19 Februari 1946 werd wederom in gesteld Commissie van taxatie en advies voor het grondbedrijf. Zie het verslag van de Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting. Commissie van advies inzake de straffen, op gelegd aan bestuurders van motorrijtuigen, waarmede wordt gestationneerd: Mr. A. E. J. Nysingh, voorzitter; Jhr. Mr. P. G. M. van Meeuwen, plv. voorzitter; N. P. J. Velthuijs en J. W. van den Akker, leden; J. M. H. Dolk, S. van der Klugt, C. Houtzager en H. A. Dijkstra, plv. leden; Jhr. Mr. W. C. Six, secretaris; Mr. H. Cost Budde en P. A. Schwippert, plv. secre tarissen. Commissie van toezicht en advies voor de be graafplaatsen: voorzitter: de directeur van de Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisves ting; leden: de directeuren van de Dienst der Gemeentewerken, van de Dienst der Gemeente- plantsoenen en van de Algemene Begraafplaat sen; secretaris: hoofd van de afdeling B.V.B. der Gemeentesecretarie; adjunct-seeretaris: J. H. 11. Commissie voor de Gemeentelijke Reini gingsdienst: Wethouder Dr. B. van den Tempel (voorzitter), mevrouw N. C. Bouma van Strieland, J. F. van Bijsterveld, P. P. J. Metscher, Drs. C. A. A. van Luttervelt (leden)i 12. Commissie voor de Gemeentelijke Leen- en Voorschotbank: Wethouder Dr. B. van den Tempel (voorzitter), G. W. Hijlkema, Dr. F. L. van Muiswinkel, B. T. Peters en Th. C. J. van der Valk (leden); 13. Commissie voor Arbeidszaken: Wethouder C. H. P. W. van den Oever (voorzitter), C. P. Damme, D. W. Dettmeijer, W. A. Rensen, H. N. W. Hovens, Th. C. J. van der Valk en N. Veldhoen (leden); 14. Commissie voor de Koninklijke Schouwburg: Wethouder Ir. L. J. M. Feber (voorzitter), D. W. Dettmeijer, Mr. D. J. I. van den Oever, G. van Praag en W. A. Rensen (leden); 15. Stadhuiscommissie: de Burgemeester (voor zitter), Wethouder Ir. L. J. M. Feber (onder voorzitter), de leden van de Commissie voor de Plaatselijke Werken en Eigendommen en mevrouw E. van den Bosch—-de Jongh, C. Leeflang, W. A. Rensen en N. Veldhoen. 16. Bestuur van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen: Wethouder C. H. P. W. van den Oever (voorzitter), C. P. Damme, J. Dubbeldam, H. N. W. Hovens, mej. M. J. B. Romme, A. C. Toet en N. Veldhoen (leden). K f i Commissiën, waarvan alle of enkele leden door de Raad of door Burgemeester en Wethouders zijn of zouden zijn benoemd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 16