14 Ziekte. - 1 GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST VAN 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1946. werklieden bedroeg op 31 December 1946 130 (31). Ultimo December waren derhalve in totaal 440 (369) werklieden (vaste en tijdelijke) aan de Dienst verbonden. Bovendien waren in dienst 8 (9) jongmaatjes-bankwerker bij de werkplaat sen. Voor het schoonhouden van de onderschei dene gebouwen en posthuizen waren 4 (6) vaste werkvrouwen in dienst voor enige uren per dag. Ter aanvulling van het tekort aan personeel wegens ziekte, verlof, inhalen van rusturen, seizoenarbeid e.d. waren over het gehele jaar gerekend gemiddeld 171 (325) losse werklieden in dienst, waaronder ook enige werklieden van de Personeelsreserve. Bovendien waren gemiddeld 5 (4) werkvrou wen in losse dienst. Het volgende staatje geeft een overzicht van het ziekteverzuim van het personeel over het jaar 1946. Algemene beschouwingen. Op 1 Juli 1946 bestond de Dienst 75 jaar. Bij deze gelegenheid werd een gedenkboek uitge- Personeel. Het aantal vaste ambtenaren bedroeg op 31 December 1946 68 (66) x). In tijdelijke dienst waren op genoemde datum 3 (3) ambtenaren volgens art. 6a, 3 (7) ambtenaren ingevolge art. 6c, benevens 0 (1) ambtenaar als schrijver 2e klasse ingevolge art. 1 der Verordening be treffende minder-validen. In vaste dienst waren op het einde van het jaar 310 (338) werklieden. Het aantal tijdelijke Commissie van Bijstand. De Commissie van Bijstand bestond aan het eind van het jaar uit mevr. N. C. BoumaVan Strieland, mevr. M. M. CamffermanMussert en de heren J. F. van Bijsterveld en Drs. C. A. A. van Luttervelt. Als voorzitter fungeerde de heer Dr. B. van den Tempel, Wethouder van Economische Zaken en Kunstaangelegenheden. Secretaris der Commissie was de heer Mr. W. F. K. Cost Budde, referendaris ter Gemeente secretarie. Ongevallen. Onder het vermelde aantal ziektegevallen en ziektedagen zijn begrepen 86 (115) ongevallen, welke tot verzuim aanleiding hebben gegeven met een totaal van 1 529 (2 032) verzuimdagen. Dienstcommissie. De Ambtenaren- en Werkliedendienstcom missie heeft in 1946 driemaal vergaderd. Veiligheidscommissie. De Veiligheidscommissie heeft in 1946 geen vergaderingen gehouden. 1 Ziekengeld. De netto-kosten voor de Gemeente wegens ziekengeld hebben bedragen f 115.597,23 (f 249.350,01). BIJLAGE CATEGORIE. 16,82 I 0,77 78 60 1 312 5,39 Gehete personeel 1) De tussen geplaatste cijfers betreffen de overeenkomstige aantallen van het jaar 1945. 663 (817) 403 171 11 904 (1 179) 19 014 (55 965) j Totaal aantal ziekte dagen. 14 143 3 092 467 Gemiddeld aantal ziekte dagen per ziektegeval. 24,30 13,05 18,68 Gemiddeld aantal ziektedagen per man personeel. 28,68 (68,50) 35,09 18,08 42,46 1,44 1,39 2,27 9,19 (22,46) 11,24 5,79 13,75 582 237 25 Aantal ziekmeldingen, welke tot verzuim aanleiding hebben I gegeven. 21,03 (47,47) 1,36 £1,44) i Ziektec(jfer i (aantal verzuim- dagen op 100 arbeids- I dagen). I Gemiddeld aantal in dienst in bet I jaar 1946. Gemiddeld aantal ziekte gevallen j per man j personeel. 1 I 21,87 Ambtenaren Werklieden in vaste en tijdelijke dienst benevens los personeel werk plaatsen en landinrichting Losse werklieden Werkvrouwen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 162