14 8 201) km. 484 898 (229 978) km. Totaal 212 932 (145 808) km. Totaal geen December 194G 3 Voor alle bedrijfsautomobielen en motorrij wielen is een wettelijke-aansprakelijkheidsver- zekering gesloten. Als gevolg van de materialenschaarste moes ten de onderhoudswerkzaamheden tot het hoogst nodige worden beperkt. De personenauto’s legden in totaal af 1271)17 (74 479) km. 35485 35 672) auto’s voor het ledigen van straatkolken en beerputten goederenauto’s voor diverse diensten reparatie-auto les-auto 183 940 12 241 503 76 011) 13135) 7 039) 109) 1 050 I stelde de Dienst enige malen automaterieel be schikbaar. Aan Nederlands Volksherstel werden van 25 Februari t./m. 23 Maart twee vrachtauto’s met chauffeurs afgestaan en voor de „Ruiten Troef Actie” van 6 November t./m. 31 December een vrachtauto. In de namiddag van 21 Decem ber werden hiervoor bovendien 17 vrachtauto’s beschikbaar gesteld. Het daarvoor benodigde personeel van de Dienst heeft geheel belangeloos zijn medewerking aan deze actie gegeven. Lu 1946 werden aangeschaft: 7 personenauto’s, 1 vrachtauto, 1 kraanwagen, 1 bestelauto voor de afd. A.Z.A. der Gemeentesecretarie, 5 ambu- lance-auto’s en 1 motorrijwiel voor de Gemeen telijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst. 246 839 (125 483) km. 2130 16 993 1 157 Wegens gebrek aan materialen kon materieel in eigen beheer worden vervaardigd. Het onderstaand overzicht geeft een specifi catie van de hoeveelheden der in de loop van het jaar ingezamelde en aangevoerde afvalstoffen. Met de auto’s in gebruik bij de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst werden af gelegd: voor ziekenvervoer goederenvervoer Met de bedrijfsautomobielen werden de navol gende afstanden afgelegd: vuilnisauto’s spr oei-spoel-veegmach i nes veegmaehines (zelfladende) privaattonnenauto’s zandstrooimaehines Voor het eerst na de bevrijding bleek het weer mogelijk het aantal uitstaande standaard-vuil- nisemmers vast te stellen. Dit aantal bedroeg op 31 160 962. Op het eind van het jaar waren aanwezig: 2 benzine-electrische huisvuilauto’s (oud model. 25 benzine-electrische roltrommelhuisvuilauto’s, 25 roltrommelauto’s gedreven door benzine motor, 5 roltrommelauto’s gedreven door Dieselmotor, 4 motor-veegmaehines, 6 zelf ladende veegma ehines, 8 sproei-spoel-veegmachines, welke tevens dienst kunnen doen als sneeuwploeg, 6 auto’s voor het pneumatisch ledigen van straat kolken en beerputten, 1 reparatie-auto, 29 vrachtauto’s, 1 les-auto, 1 auto voor privaat- tonnen, 11 personenauto’s, 1 aanhangwagen voor faecaliënslangen, 16 autozandstrooimachines annex sneeuwploeg, 1 kraanwagen, 1 driewielige motorcarrier, 3 motorrijwielen en 2 locomotoren voor het rangeren van huisvuil wagons op de terreinen van de overlaadinrichting. Verder stonden ten dienste van de Gemeen telijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst 17 auto’s voor ziekenvervoer, 3 auto’s voor goede renvervoer en 2 motorrijwielen. VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. 12 785 m3. tonnen. 1946. 1945. 1946. 1945. 1 277 12 350 Totalen. 306 524 179130 121 191 75 620 Verzekering materieel. Onderhoudswerkzaamheden. Huisvuil Veegvuil Rioolmodder. Aangevoerd door particulieren Kailvuil Rederijafval Oud ijzer Groenteafval Brandgoed de ingezamelde afvalstoffen. 177 447 (110136) km. 45 124 24 540 1 506 1 238 20 16 280 2 038 1 152 84 967 17 703 4 553 2 730 194 49 190 1 076 2 798 228 Uitbreiding materieel. 235 804 I 121 864 35 649 3 251 8 310 1 516 1 471 205 Overzicht van Vervaardiging materieel in eigen beheer. en aangevoerde 8 801 2 852 1 038 i Afgelegde afstanden. Huisvuil. Mechanische tractie. Het af voeren van groenteafval van de Groente- en Fruit markt geschiedt van 1 Juni 1945 af in eigen beheer door de Gem. Dienst van Haven- en Marktwezen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 164