I 14 ;j 8 I I Tonnenstelsel. 7 600 972 m2. Totaal 4 In 1946 heeft geen sneeuwval van enige bete kenis plaats gevonden. Aan lonen in verband met de sneeuwruiming en bestrijding der glad heid werd betaald f 10.966,97 (f 9.263,58), waarin de kosten van het vullen der ondergrondse zand- putten en het plaatsen en vullen, ledigen en wegnemen van zandkisten zijn begrepen. Het aantal in de Gemeente geplaatste urinoirs bedroeg 123. In 1946 zijn geen nieuwe standplaatsen voor wisselketels ingericht, noch nieuwe papierkor ven geplaatst. Het onderstaande staatje geeft een overzicht van de afvoer der verschillende afvalstoffen. 3 550953 m2. I 911 382 3 138 637 Geledigd werden 270 (240) beerputten en 11 (0) carbidputten. Het aautal geplaatste tonnen ten behoeve van woongelegenheden waar de faecaliënafvoer nog door middel van het tonnenstelsel moet plaats hebben, bedroeg op 31 December 11 (10). Het aantal op verzoek van belanghebbenden tijdelijk geplaatste privaattonnen was op genoemde datum 64 (41). Van de aan het Gemeenteziekenhuis in 1943 ter beschikking gestelde 150 privaattonnen werden in het afgelopen jaar 22 (101) tonnen ingeleverd. In totaal werden daarvan 123 stuks terugontvangen. Het aantal van de aan de Dienst der Openbare Werken te Delft ten behoeve van de gevangen kampen in bruikleen gegeven privaattonnen, bedroeg op 31 December 130 (130). Het totaal oppervlak der straten en wegen in het reinigingsgebied, dat dagelijks behandeld moet worden, bleef in 1946 ongewijzigd. Met uit zondering van de particuliere terreinen, welke voor rekening van derden worden schoon gehou den, bedroeg deze oppervlakte op het einde van het verslagjaar 7 600 972 m2, samengesteld als volgt Rijwegen (kei en klinker) Rijwegen (met gesloten wegdek) Trottoirs en middenpaden De totale hoeveelheid verwijderde afvalstof fen uit deze putten bedroeg 618 m3 (1 071 m3). In 9 (1) geval(len) kon, niettegenstaande voorafgaande kennisgeving, geen lediging plaats vinden. Bovendien werden 66 (80) kelders, welke onder water stonden, leeggezogen. Hiervoor werd 1 680 m3 duinwater verbruikt. In verband met de schaarste aan materialen werden in 1946 geen nieuwe ondergrondse zand- bergplaatsen aangebracht. VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. Afvoer der afvalstoffen. aangevoerde ton nou. m’. 1945. 1946. 1945. 8 743 3 544 255 437 38 094 90 531 Verbrand 75 <520 Totalen 306 524 Sneeuwruiming. Urinoirs. Wisselketels; papierkorven. 1 694 78 068 194 38 737 12 350 662 33 300 20 Ledigen van beerputten enz. Oppervlakte der straten en wegen. 20 733 1 277 179 130 121 191 1946. 99 181 Naar Drente Naar reserve-los- plaats Fruitweg. Naar Centr. Laad- inrichtingI Naar div. stortpl.2) I Spoelen van asphaltstraten. 1) De werkelijke afvoer bedraagt 254 519 m3 99 368 ton. Het verschil wordt veroorzaakt door de hoeveelheden, welke aan het einde van 1945 zijn aangevoerd en aan het begin van 1946 zijn afgevoerd alsmede door de hoeveelheden, welke zich aan het einde van 1945 en 1946 in de reserve-bunker bevonden. Wegens gebrek aan wagons moest ook dit jaar de reserve bunker aan de Centrale Landinrichting meermalen in gebruik worden genomen. 2) Hieronder zijn begrepen: rederfjafval en rallvuil. Bergplaatsen voor zand en kiezel. Overzicht van de afvoer der ingezamelde en afvalstoffen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 165