.1 14 s 33) 9) 9 765 (632) Totaal (493) 97) Ook in 1946 werden op ruime schaal maat regelen genomen ter bestrijding van de ratten- plaag. Naast de gebruikelijke verdelgingsmid- delen werd ook met gunstige gevolgen gebruik gemaakt van zg. gaspatronen. 599 120 Het oppervlak der schoongehouden particu liere terreinen en straten bedroeg op 31 Decem ber 13 400 5 (13292) m2. De directeur van de Gemeentelijke Reinigingsdienst, P. DE GRAAFF. .1 z Onder toezicht van de Dienst vond ook over 1946 deze inzameling plaats. Door de ophalers werden over 1946 totaal 12 028 000 kg schillen ingezameld. De aard en het aantal abonnementen voor de regelmatig terugkerende werkzaamheden ten behoeve van particulieren zijn als volgt: Ophalen van vuilnis, fabrieksafval enz Ledigen van kolken Schoonhouden van particuliere ter reinen als tuingangen enz Schoonhouden van terreinen voor rekening van de Dienst der Stads ontwikkeling en Volkshuisvesting Voor de reiniging der groente- en fruitmarkt werden ook in 1946 enige werklieden van de Dienst van Haven- en Marktwezen ter beschik king gesteld. VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. enige soorten afvalstoffen.1) Huisvuil. Maanden. 37 5 Januari Februari Maart April. Mei Juni Juli Augustus September October November December Gemiddeld Rattenbestrijding. Reederij- afval. Totaal van de verzamelde afvalstoffen. Oppervlak particuliere terreinen. 2,7 2,9 5,5 10,6 14,6 14,1 11,2 16,4 23,4 36,4 20,9 12,5 11,6 (0.2) 2 44,7 42,4 37,9 46,2 45,4 44.8 50,1 50,8 51,5 57,5 59,- 57,5 48,6 (28,41 50,6 47,8 42,7 51,8 48,7 46,6 53,1 51,7 53,7 57,2 61,- 61,5 51,9 (26,8) Tabel voor1946, aangevende de invloed van de oorlogstoestand op de ingezamelde hoeveelheden van (De cijfers geven de percentages van de in 1939 ingezamelde hoeveelheden.) Inzamelen aardappelschillen. Brandgoed, uitsluitend aan gevoerd door particulieren. Werkzaamheden voor rekening van derden tegen vaste vergoeding. Schoonhouden groente- en fruitmarkt. 36,2 79,- 73,2 77,2 143,7 105,5 97,- 118,6 231,3 277,6 264,4 127,6 120,4 (23,8) 1) Aangezien de invloed van de oorlogstoestand in 1946 nog van betekenis is geweest voor de ingezanielde hoeveelheden van enige soorten afvalstoffen, is deze tabel voor dit jaar nog op genomen. 2) Gehele jaar verbod van afgifte van metalen, papier, carton enz. Oud ijzer. 2)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 166