14 |t ADMINISTRATIEF OVERZICHT. f 2.887.655,97 2.881.600 6.055.97 f De uitkomsten overtroffen de raming derhalve met van de Dienst ter zake van het beschikbaar stellen van personenauto’s voor Gemeentedien sten, die tot een hogere opbrengst van art. VI hebben geleid. Op de hogere opbrengst van art. IV zijn van invloed geweest de stijging van de hoeveelheid afvalstoffen op de stortplaatsen van de Dienst tegen betaling aangevoerd en het verantwoorden onder dit artikel van de van de vuilafvoermaat- schappij „V.A.M.” gevorderde vergoeding voor het afvoeren van oud vuil, verband houdende De gezamenlijke lasten bedroegen f 257.287,71 meer dan de raming. De opbrengst der baten overtrof de ramingen met f 251.231,74. Het onderstaande overzicht geeft per artikel de afwijkingen aan van de werkelijke uitkom sten met de ramingen. De hogere opbrengsten van de artikelen II en VI zijn voortgevloeid uit de veel grotere om vang van de voor particulieren en Gemeente diensten tegen betaling verrichte diensten dan bij de raming was aangenomen. Deze omvang zal altijd moeilijk met nauwkeurigheid vooraf zijn te ramen. In het afgelopen jaar waren het, naast de vele diensten ten behoeve van de Geneeskundige en Gezondheidsdienst, vooral de bemoeiingen De door de Gemeente betaalde vergoeding voor de uitvoering van de Dienst over het dienstjaar 1946 bedroeg Deze vergoeding was geraamd op VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. Afwil king van de raming. Lager. Hoger. 224,73 f Art. II. 23.594,26 n Art. Hl. n 796,53 f 796,53 f f Laste» f n f 75.339,68 n 339.758,15 f 82.470,44 f 6 Straatreiniging, besproeiing enz Ophalen van as, vuilnis en andere afvalstoffen Verwisselen van privaattonnen en ledigen van beerputten Afvoeren van opgehaalde stoffen Rattenbestrijding Buitengewone werkzaamheden voor Gemeentediensten e.d. Diverse werkzaamheden aan de afdelingsdepóts Onderhoudskosten Algemene onkosten Renten Afschrijvingen Inkomsten in verband met de uitvoering van de straatreiniging enz Inkomsten in verband met ophalen van as, vuilnis en andere afvalstoffen Vergoedingen wegens het verwisselen van privaattonnen en Le digen van beerputten Inkomsten ten bate van de vuilafvoer Vergoeding door derden wegens rattenbestrijding Vergoeding wegens het verrichten van buitengewone werkzaam heden voor Gemeentediensten e.d. Diverse baten Verhaal van pensioensbijdragen enzI Art. IV. Art. V. Art. VI. 103.413,01 46.454,25 Art. VII. Art. X. 23.298,75 128.536,18 45.254,02 43.710,91 505,43 67.878,88 j 1.538,83 21.874,90 i 7.160,25 2.336,65 4.789,43 4,68 281,28 77.862,79 197,95 I Baten: Art. I. Art. I. Art. II. Art. III. Art. IV. Art. V. Art. VI. Art. VII. Art. VIII. Tractiekosten Art. IX. Art. X. Art. XI. Art. XII. Art. XIII. Oninbare posten Baten. Rekening van de Gemeentelijke Reinigingsdienst over 1946. 252.028,27 i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 167