14 en 19.000,— Totaal 1' 303.000,— Hiertegenover bleven andere uitgaafposten wegens mindere lasten voor sproei- en sneeuw- dienst, prijsverlaging en minder verbruik van benzine, mindere huur voor paardenmaterieel, lagere uitkeringen wegens ziekte en pension- nering van het personeel, noodgedwongen be perking van dienstkleding door textielschaarste, het niet verhogen van de reserve voor niet te verhalen vorderingen en lagere kapitaalslasten, gezamenlijk beneden de raming met rond f 170.000,— met de stagnatie van de vuilafvoer naar Drente tijdens de laatste oorlogsjaren. Bü verkoop van buiten bedrijf gestelde werk tuigen e.d. werd geprofiteerd van de waarde stijging dezer objecten. Hieraan is de opval lende hogere opbrengst van art. VII toe te schrijven. Door vorenvermelde omstandigheden zijn de kosten door de Gemeente over 1946 betaald voor de uitvoering van de Dienst, ondanks de aan merkelijk hogere uitgaven waartoe na het opmaken van de begroting 1946 werd besloten, slechts f 6.055,97 hoger dan de raming. Mede stonden tegenover voren vermelde verhoging van lasten de hogere opbrengsten van de artikelen II, IV, VI en VII der Baten, ver minderd met de stijging der corres ponderende artikelen der Lasten, te zamen netto bedragende 130.000, Hierbij zij in het algemeen opgemerkt, dat verschillende artikelen, waaronder salarissen en lonen zijn verantwoord, gezamenlijk hoger moesten worden belast voor de volgende niet in de oorspronkelijke begroting opgenomen uit gaven. Invasievoorschottenf 118.000, Verhoging van lonen en sala rissen, ingevolge toekenning overbruggingstoelage 166.000, Gratificaties, periode October- December 1946 VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. Lasten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 168