I. ALGEMEEN. DIENST DER STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING VAN 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1946. Door de Centrale Efficiency-Commissie werd, bij brief van 4 Februari 1946, mededeling ge daan van de instelling ener Efficiency-Com- missie voor de Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, de Stichting „Centraal Wo- ningbeheer”, het Gemeentelijk Bouw- en Wo ningtoezicht en de Algemene Begraafplaatsen. Deze Commissie, die in het verslagjaar enige malen vergaderde en subcommissies vormde, is nog met haar werkzaamheden bezig. Het aan de Dienst verbonden personeel be stond op 31 December 1946 uit 90 vaste en 45 tijdelijke ambtenaren, benevens 1 ambtenaar door het Gemeentelijk Gasbedrijf bij de Dienst te werk gesteld, in totaal 136 ambtenaren. Van de vaste ambtenaren waren er 3 te werk gesteld bij de Stichting „Centraal Woningbe- heer” en 1 bij het Centraal Bureau voor de Huis vesting, terwijl aan 1 ambtenaar, werkzaam bij de P.R.D. 1), buitengewoon verlof was verleend. Van het tijdelijke personeel was 1 ambtenaar te werk gesteld bij de Stichting „Centraal Wo- ningbeheer”. Aan de Dienst ontvielen door overlijden in de loop van het jaar 1946 twee vaste ambtenaren, te weten de heer D. A. Stokkink, technisch hoofdambtenaar, op 9 December 1946 en de heer A. Lodder, adjunct-directeur, op 17 December 1946. Voorts waren op 31 December 1946 bij de Dienst werkzaam 61 vaste, 1 tijdelijke en 33 losse werklieden, terwijl 10 werkvrouwen in dienst van de concierge waren, in totaal 105 personen. Hiervan was 1 vaste werkman te werk gesteld bij het Centraal Bureau voor de Huisvesting. Bovendien waren 2 werklieden van de N.V. Bouwgrondmaatschappij „Ockenburgh” en 1 reservist-opperman bij de Dienst gedetacheerd. Het tijdens de oorlogsjaren op zo treffende wijze ontwikkelde saamhorigheidsgevoel onder het personeel, zowel van de Dienst als .van de Stichting „Centraal Woningbeheer”, heeft zich in 1946 geconsolideerd door de oprichting, per 1 Februari, van een Personeelsvereniging. Zij stelt zich ten doel de bevordering van de saam horigheid bij het personeel van beide genoemde lichamen en tracht zulks door allerlei middelen te bereiken. De dienstgebouwen verkeerden in goede staat. De hoogst noodzakelijke onderhoudswerkzaam heden werden verricht. Door een kleine verbouwing werd de type kamer vergroot. Daartoe gemachtigd door de betrokken Wet houder werd de toonzaal van het dienstgebouw Van-Speykstraat 75 verhuurd, om gedurende 2 avonden per maand te worden gebezigd voor vergaderingen. Een gedeelte (met name kelder, beganegrond en 1ste verdieping) van het perceel Laan van Meerdervoort no. 100, gelegen tussen de reeds tot de dienstgebouwen behorende panden nos. 98 en' 102, werd aan het eind van het verslagjaar in huur verkregen. Door verbouwing werden de drie genoemde percelen tot één gebouwencom plex verenigd. Thans is gedeeltelijk in de be hoefte aan kantoorruimte voorzien en is tevens, van organisatorisch standpunt gezien, een beter geheel verkregen. Wegens toeneming der werkzaamheden en daarmede gepaard gaande personeelsuitbrei ding, blijft de huisvesting echter nog gebrekkig zowel in het dienstgebouw Van-Speykstraat als in dat aan de Laan van Meerdervoort. Er zal worden getracht hierin, door verdere verbou wingen, verbetering te brengen. In de loop van het verslagjaar werd, ter voor ziening in de tijdelijk toegenomen behoefte aan materialen-opslagruimte, een intact gebleven gedeelte van het ten gevolge van oorlogsgeweld vernielde gebouw Gevers-Deynootstraat no. 9 in gebruik genomen. BIJLAGE 15 De Dienst der Stadsontwikkeling en Volks huisvesting werd beheerd door Burgemeester en Wethouders, bijgestaan door de Commissie voor de Plaatselijke Werken en Eigendommen. De samenstelling van deze Commissie werd, in verband met het optreden van de nieuwe Gemeenteraad, in de Raadsvergadering van 9 September 1946 gewijzigd en was op 31 Decem ber 1946: mevr. N. C. Boumavan Strieland en de heren J. W. van den Akker, Jhr. Mr. J. M. M. van Asch van Wijck, G. G. Geelhoed, G. W. Hijlkema en K. J. Nieukerke. Voorzitter van voornoemde Commissie was de Wethouder van Wederopbouw, Openbare Wer ken en Toneelzaken, de heer Ir. L. J. M. Feber. 1) P.R.D. Politieke Reclierche-Dienst. 1 Organisatie. Personeel. Dienstgebouwen. Beheer.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 174