i I 15 i II. STADSONTWIKKELING. 1 2 1. Herbouu'plannen en uitbreidingsplannen. Door architect W. M. Dudok werden de werk zaamheden voortgezet aan een algemeen op- bouwplan voor de Gemeente, omvattende de tijdens de oorlog vernielde stadsgedeelten, de normale stadsuitbreiding en de verbetering van de bebouwde kom. Op 19 Maart 1946 werden aan het College van Burgemeester en Wethouders ingezonden de onteigeningsbescheiden en een ontwerp-bebou- w ingsplan voor gronden, gelegen aan de Willem- de-Zwijgerlaan, de Jacob-Hopstraat, de Anto- nie-Duiiekstraat en de Van-den-Eyndestraat, waarvan de opstallen, ten gevolge van een neergestorte V2, zijn verwoest. Bij hun schrijven van 21 Mei 1946 verzochten Burgemeester en Wethouders het College van Algemene Commis sarissen voor de Wederopbouw dit plan goed te keuren en overeenkomstig het K.B. van 7 Mei 1945 betreffende de wederopbouw tot onteige ning ten name van de Gemeente van de gron den, waarop het betrekking heeft, over te gaan. Goedkeuring op dit plan verleende het Col lege van Algemene Commissarissen voor de Wederopbouw by zijn schrijven d.d. 7 Augustus 1946, terwijl de Burgemeester bij schrijven d.d. 18 November 1946 (ontvangen op 19 November Op 18 Juli 1946 werden aart het College van Burgemeester en Wethouders de onteigenings bescheiden en het ontwerp-bebouwingsplan voor gronden, gelegen aan de Riouwstraat en de Bor- neostraat, ingezonden, waarvan de opstallen, ten gevolge van een neergestorte V2, zijn verw’oest. Bij hun schrijven van 11 September 1946 ver zochten Burgemeester en Wethouders aan het College van Algemene Commissarissen voor de Wederopbouw’ om goedkeuring van dit plan. Het plan onderging nog een wijziging, welke bij schrijven van Burgemeester en Wethouders van 11 November 1946, Corr. No. 173786, Afd. S. en B. ter kennis van het College van Algemene Commissarissen voor de Wederopbouw’ werd gebracht. De vereiste goedkeuring volgde nog niet. Voor de herziening van genoemd uitbrei dingsplan kon op 16 October 1946 aan het Col lege van Burgemeester en Wethouders een ont- w’erp-wijzigingsplan worden ingezonden, met voorstel dit als basisplan aan de Raad voor te leggen. Tot dit laatste kwam het in het verslag jaar niet. Aan de hand van in 1945 door de afdeling Survey gemaakte studies, w’erd in 1946 een uit voerig rapport betreffende woningdifferentiatie naar het aantal en de grootte der slaapkamers voltooid en bestemd voor intern dienstgebruik. Rapporten betreffende de in de toekomst be nodigde schoolruimte alsmede betreffende de be hoefte aan recreatieterreinen in de open lucht werden door de afdeling Survey voorbereid. Speciaal ten behoeve van de survey werd een regelmatig contact onderhouden met de desbe treffende studiegroep van het Nederlands Insti tuut voor Volkshuisvesting en Stedebouw. In Juni 1946 werd in samenwerking met de Verkeerspolitie gedurende een week een par- keertelling gehouden in en nabij het Centrum van ’s-Gravenhage. Het rapport hierover was aan het einde van het verslagjaar nog in bewerking. Eind 1946 werd in samenwerking met de Kamer van Koophandel en Fabrieken een begin gemaakt met een uitvoerige enquête betreffende de bedrijven te ’s-Gravenhage. Enkele wijken werden afgew’erkt; de enquête gaat in 1947 voort. Een ambtenaar van de Dienst had als lid van de Subcommissie Gebouwen en Terreinen van de door het Gemeentebestuur ingestelde Com missie voor de Morele Heropvoeding van de Jeugd (later Haagse Jeugd-Actie) deel aan het overleg inzake het beschikbaar stellen van lokalen en terreinen aan de jeugdorganisaties. Op advies van deze Subcommissie werden enige Gemeentelokalen aan jeugdorganisaties ver huurd, terw’ijl werd aangevangen met het over leg inzake gebruik door de jeugd van het door de Duitsers gebouwde recreatiegebouw in de Westduinen. Op Overvoorde en nabij Ockenburgh werden kleine kampeerterreinen aan de Haagse Jeugd- Actie ter beschikkig gesteld. Het in December 1945 begonnen overleg be treffende de mogelijke inrichting van Over voorde tot jeugdcentrum werd voortgezet. Als resultaat van de samenw’erking van enkele ambtenaren van Stadsontwikkeling en Volks huisvesting en Centraal Woningbeheer als mede vertegenw’oordigers van de Afdeling Den Haag van het Centraal Overleg van de Neder landse Jeugdgemeenschap en de Haagse Jeugd- herbergstichting w’erd een voorstel hieromtrent bij het College van Burgemeester en Wethou ders ingediend. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. Herbouwplan „Willem de Zwijgerlaan". A. WEDEROPBOUW EN STADSUITBREIDING IN HET ALGEMEEN. Herbouwplan „Riouwstraat”. Uitbreidingsplan „Geest van Waldeck”. Survey.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 175