15 II 2. Uitbreidingsplannen van naburige gemeenten. 3. Stratenplannen. 3 In het verslagjaar werd geen grond verkocht. 4. Onteigening en aankoop ten behoeve van de stadsuitbreiding. In de loop van het verslagjaar werden geen terreinen ten behoeve van de stadsuitbreiding onteigend of aangekocht. Aangezien eerst de herbouwplannen en uit breidingsplannen aan de orde moesten worden gesteld, werden stratenplannen in het verslag jaar niet in behandeling genomen, zodat met betrekking tot deze rubriek niets kan worden vermeld. Rooilijnw'ijzigingen hadden in dit jaar niet plaats. ■d d.o.v.) van dit College aanzegging ontving, dat was overgegaan tot de voorgestelde onteigening, zodat de in dit plan begrepen gronden op 19 November 1946 aan de Gemeente in eigendom overgingen. De op deze onteigening betrekking hebbende stukken werden van 17 tot en met 30 December 1946 op de Gemeentesecretarie ter inzage gelegd. In de vergadering van 29 April 1946 (bijl, no. 115) besloot de Raad tot aankoop van het hofje van Ter laak aan de Nieuwe Haven nos. 64 t./m. 7070A72 t./m. 290 (even nos.) kadas ter Sectie G nos. 1593, 2624, 2749, 2750, 3192, 3996, 3997, 3998 en 4220 t./m. 4325, te zamen groot 7 055 m2, tegen de prijs van f 50.000, Bovenvermeld hofje maakt deel uit van het complex, gelegen tussen Nieuwe Haven en Zwarteweg, dat voor sanering in aanmerking komt. In aansluiting aan het daaromtrent vermelde in het jaarverslag, over 1944 kan worden mede gedeeld, dat het College van Burgemeester en Wethouders, na te zijn ingelicht over de i.v.m. het algemeen wederopbouwplan veranderde in zichten en na kennis te hebben genomen van de mening terzake van architect W. M. Dudok, bij zijn schrijven van 12 December 1946, machtiging verleende stappen te ondernemen bij het Ge meentebestuur van Voorburg, ten einde te geraken tot een wijziging van genoemd uitbrei dingsplan, in de zin als door Burgemeester en Wethouders wordt voorgestaan. Nadat Burgemeester en Wethouders, naar aanleiding van een desbetreffend voorstel, blijkens een schrijven d.d. 24 Juni 1946 in be ginsel hadden besloten de onteigening van de percelen in het saneringsplan „Badhuisstraat Oost” te bevorderen en machtiging hadden ver leend de onteigeningsbescheiden gereed te doen maken, werden deze bescheiden bij schrijven d.d. 23 Augustus 1946 aan hun College ingezon den. Aan het einde van dit jaar was het nog niet tot inzending bij het College van Algemene Commissarissen voor de Wederopbouw gekomen. Krachtens besluit van Burgemeester en Wet houders van 24 April 1946 werd met de Haagse Manufaeturenhandel „Vroom en Dreesmann” N.V. een ruiling met gesloten beurzen aange gaan van grond aan de Voldersgracht en de Spuistraat en aan de Voldersgracht en de Grote Marktstraat. Bij deze ruiling van grond ver kreeg de Gemeente 175 m2 t.b.v. een verbreding van de Voldersgracht en de N.V. 80 m2 t.b.v. een nieuw te stichten gebouw. Een dergelijke ruiling met dezelfde N.V. werd aangegaan bij Raadsbesluit van 21 October 1946 (bijl. no. 322), waarbij de Gemeente in eigendom verkreeg twee perceeltjes grond aan de Spui straat, groot onderscheidenlijk 18 en 2 m2 en de Haagse Manufaeturenhandel „Vroom en Dreesmann” N.V. 2 m2 grond, eveneens gelegen aan de Spuistraat. Bij Raadsbesluit van 16 December 1946 (bijl, no. 442) werd bekrachtigd de aankoop in pu blieke veiling op 3/10 December 1946 van het perceel Breedstraat no. 140, kadaster Sectie C no. 4803, groot 46 m2, voor f 3.300,Het pand is gelegen in een wijk, waarvan sanering t.z.t. gewenst is. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. c.q. Wederopbouwplan „Badhuis- B. VERBETERING VAN DE BEBOUWDE KOM. Verkopen. C. VERKOOP VAN GEMEENTE-EIGENDOMMEN, RUILING, OVERNEMING, OVERDRACHT ENZ. VAN ONROERENDE GOEDEREN. Rooilijnen. Saneringsplan straat-Oost”. Sanering Spui en omgeving. Uitbreidingsplan „Spoorbaan”. Ruilingen van grond enz. Aankopen ten behoeve van verbetering van de binnenstad.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 176