I 15 4 Beide besluiten werden goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Zuidholland, onder scheidenlijk d.d. 8 Mei 1946, G.S. no. 567 en d.d. 6 November 1946, G.S. no. 301. Twee terreinen aan de Van-Vredenburchweg en een terrein aan de Benoordenhoutseweg wer den bedrijfsklaar opgeleverd; een ander terrein aan de Van-Vredenburchweg verkeert in zoda nige toestand (oud mijnenveld), dat het geheel opnieuw gespit en met zoden belegd moet wor den. Voor het uit voeren van deze werkzaam heden is toestemming gevraagd aan de Gemeen telijke Dienst voor de Wederopbouw. De kosten bedragen f 5.000, In aansluiting aan het daaromtrent vermelde in het jaarverslag over 1945, kan thans worden medegedeeld, dat de onteigening ten behoeve van deze verbreding in dit jaar geheel werd af gehandeld. Van de in de onteigening begrepen percelen behoefde er slechts één, nl. grondplan no. 13, erfpachtster N.V. „De Sierkan”, langs gerechtelijke weg te worden onteigend. Het eindvonnis werd op 6 Juni 1946 gewezen. Een overzicht van de gehele onteigening geeft tabel I, bldz. 5. De verkeersconferentie kwam dit jaar 5 maal bijeen. De deelnemers aan de besprekingen waren dit jaar dezelfde als die, genoemd in het verslag over 1945. In de loop van het jaar werden verschillende zaken, vallende onder het „Besluit herstel rechtsverkeer”, in behandeling genomen. De door het Nederlandse Beheersinstituut benoemde bewindvoerders wendden zich tot het Gemeentebestuur, ten einde tot een schikking voor hun cliënten te geraken. Het betreft hier aankopen door de Gemeente van Joods bezit of van eigendommen van kerkelijke en andere ge nootschappen in de bezettingstijd. Aangezien deze aankopen nodig waren voor Gemeentelijke plannen en diensten, is in het algemeen getracht regelingen te treffen, waarbij de Gemeente de eigendom van de bewuste percelen behoudt. Het eerste geval van die aard betreft het per ceel Nieuwre Haven nos. 362/364, aangekocht bij akte van 30 October 1942 op grond van een besluit van de toenmalige Burgemeester van 2 September 1942. Langs minnelijke weg werd in dit geval rechtsherstel bereikt door bijbe taling van een bedrag van f 1.750,terwijl de Gemeente de eigendom van het perceel behoudt. (Raadsbesluit van 20 Augustus 1946, bijlage no. 213.) In aansluiting aan het vermelde in het jaar verslag over 1945 kan thans worden medege deeld, dat een voorstel tot onteigening van per celen aan de Koningskade t.b.v. de verbreding, bij schrijven van 9 Januari 1946, via de Gemeen telijke Dienst voor de Wederopbouw, bij Burge meester en Wethouders werd ingediend. Bij zijn schrijven van 1 Februari d.o.v. verleende ge noemd College machtiging aan die Dienst deze onteigening bij het College van Algemene Com missarissen voor de Wederopbouw aanhangig te maken. Bij schrijven van 20 Juli 1946 deelde laatst genoemd College mede in beginsel niet afwijzend te staan tegenover de onderhavige onteigening, doch haar slechts te zien als gevolg van het wederopbouwplan voor de Gemeente, zodat niet eerder een beslissing kan worden genomen dan na goedkeuring van het herbouwplan. In afwachting van een verbreding van de Koningskade over de volle lengte besloot de Raad in zijn vergadering van 27 Mei 1946 (bijl, no. 137) tot wijziging van het profiel en tot het bestraten. In de loop van het verslagjaar werd aan het College van Burgemeester en Wethouders voor gesteld de hierna te noemen terreinen, na inrich ting als speeltuin, aan genoemde Stichting in beheer te geven: grond aan het Nachtegaalplein; grond gelegen aan de Bloemstraat, achter het Museum voor het Onderwijs. Een aanvang werd gemaakt met het in orde maken van enige sportterreinen, die, door werk zaamheden van de voormalige Duitse bezet tingsmacht, in het ongerede waren geraakt. Ten behoeve van de tewerkstelling van jeug dige invaliden werd aan de Gemeentelijke School- en Kindertuinen een oppervlakte grond, ter grootte van ongeveer 14 ha, voor tuinar beid in gebruik gegeven, terwijl voor school- en kin dertuinen aan genoemde instelling een opper vlakte teelland ter grootte van 2.39.40 ha be schikbaar werd gesteld. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. E. VERKEER. i D. GRONDEN EN GEBOUWEN TEN BEHOEVE VAN GEMEENTELIJKE EN ANDERE OVERHEIDSDIENSTEN EN -BEDRIJVEN. lï Verbreding Badhuisweg. Verkeersconferentie. Rechtsherstel. Verkeerswegen langs en bruggen over het Kanaal. Stichting Haagse Sport- en Speelterreinen. Gemeentelijke School- en Kindertuinen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 177