15 '1 aan De bij schrijven van 12 September 1946, no. 7553, aan het College van Burgemeester en Wet houders voorgestelde aanleg van een rijwielpad Aanbiedingen vastgesteld bij Raadsbesluit van 31 Maart 1941 bijlage 87. In zijn vergadering van 27 Mei 1946 (bijl. no. 141) besloot de Raad de door de afbraak van het „Hotel de la Promenade” mogelijk geworden, reeds lang beoogde, verbreding van de Scheve- ningseweg bij de Stadhouderslaan tot stand te doen brengen. Het doen toekomen aan Burgemeester en Wet houders van de in het jaarverslag over 1945 gememoreerde onteigeningsbescheiden terzake van de verbreding van de Bezuidenhoutseweg geschiedde bij schrijven van 9 Januari 1946, via de Gemeentelijke Dienst voor de AVederopbouw. Machtiging om deze onteigening bij het College van Algemene Commissarissen voor de Weder opbouw aanhangig te maken werd aan die Dienst verleend bij schrijven d.d. 1 Februari 1946. Het College van Algemene Commissarissen voor de Wederopbouw bleek t.a.v. deze onteige ning hetzelfde standpunt in te nemen als hier- voren vermeld betreffende de onteigening ten K sis;- T behoeve van de verbreding van de Koningskade, hetgeen werd medegedeeld in hetzelfde schrijven. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. Opmerkingen, i) Eigenaar of erfpachter. 2 1 4 Aug. 1942 5 Febr. 1942 W. A. M. Daniels 2 75 f Idem. 4 Aug. 1942 5 Febr. 1942 N.V. C. den Reyer. 2.320,- „2.320,- Idem. 5 Febr. 1942 Idem. 5 Febr. 1942 11 51 Idem. f 1.897,- n 4 Aug. 1942 5 Febr. 1942 A. E. F. Lehmann 1.203,- I „1.203,— 28 17 492,— 760,— n f12.652,— 2) Verbreding Bezuidenhoutseweg. Verbreding Scheveningseweg. Badhuisweg. 5 I 3 4 5 6 7 8 10 9 12 13 14 15 16 18 19 20 26 40 68 Gemeente ’s-Graven- hage C. M. Lempers G. A. C. v. d. Miessen N.V.„De Sprank” E. Kahn N.V. „Arza” A. C. Bomjjn C. P. A. de Vette N.V. „De Sierkan” W. F. J. G. v. Noord t Erven J. H. Ploeger. f 564,— 498,- Aanbod van de Gemeente. Schatting deskundige. Uitspraak Rechtbank. 564,— 498,— 492,— 815,— 760,— 5 Febr. 1942 5 Febr. 1942 5 Febr. 1942 5 Febr. 1942 5 Febr. 1942 Datum vonnis. Datum overschrijving. 4 Aug. 1942 4 Aug. 1942 4 Aug. 1942 8 Aug. 1942 4 Aug. 1942 Pro forma ontei gend. Aan Daniels bij wijziging erf- pachtsakte f 50,- vergoeding be taald. Pro forma onteig. Verhoging tot f 900,— bij besluit Burgemeester van 24 Maart 1942. Pro forma ont eigend. Idem. Pro forma ont eigend. Idem. Idem. Idem. 12 Aug. 1942 4 Aug. 1942 4 Aug. 1942 24 Oct. 1946 4 Aug. 1942 31 Aug. 1942 TABEL I. Onteigening Badhuisweg Opp. in 809,-1 565,- i „1.284,- i 809,— i 545,- 630,— oz; o 5 Febr. 1942 6 Juni 1946 5 Febr. 1942 4 Juni 1942 echtg. C. Koppenoi Forger c.s. H. Westbroek M. M. J. Mulder 38 39 30 35^ 30\ 26 26 21 109) 291 22 Rijwielpad tussen Raamweg en 809,— 565,- 1.284,— 1.897,— 545,— 900,— Chronologisch overzicht der handelingen. 16 November 1939: Raadsbesluit tot onteigeningaanvrage (bijl. 524). I Mei 1940: Adres aan de Koningin. 20 Augustus t./m. 3 September 1940: Ter visie legging der bescheiden. 27 December 1940: B.Z. no. 0 Besluit van de secretaris-generaal van het Departement van Binnenlandse Zaken. 7 Januari 1942: Datum wanneer onteigening bü Rechtbank aanhangig moest zijn gemaakt. 1) Hierin zjjn. met uitzondering van de nos. 1 en 16, niet begrepen de voor rekening van de Gemeente komende kosten wegens uit voering van bepaalde werken. 2) Hierin zijn niet begrepen de bijkomende kosten der onteigening; evenmin die van het passeren en wijzigen van akten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 178