L 15 Evenals in het vorig jaar werden ook in 1946 geen nieuwe werken aangevat ten behoeve van de exploitatie van het Grondbedrijf. De voor aanleg uitgegeven bedragen beliepen in 1946 totaal f 21.623,76. Op verzoek van de Amerikaanse Ambassade, gevestigd in het gebouw „Petrolea” aan de Be- noordenhoutseweg, besloot de Raad in zijn ver gadering van 27 Mei 1946 (bijl. no. 126) over te gaan tot het grotendeels vervangen van het daar aanwezige plantsoen door een parkeerge legenheid voor auto's. tussen de Raamweg en de Badhuisweg achter het gebouw van de K.L.M., werd door de Raad in zijn vergadering van 21 October 1946 goed gekeurd (bijl. no. 313). In 1946 werden geen waarborgsommen ten behoeve van de Gemeente verbeurd verklaard. In aansluiting aan het daaromtrent vermelde in het jaarverslag over 1945, kan thans worden vermeld, dat de Raad in zijn vergadering van 1 Juli 1946 (bijl. no. 163) het College van Burge meester en Wethouders machtiging verleende het vraagstuk van de grenswijziging met de omliggende gemeenten bij de Kroon aanhangig te maken. Naar aanleiding hiervan richtten Burgemees ter en Wethouders bij schrijven van 5 Augustus 1946 het verzoek tot de Koningin om een ont werp van wet tot wijziging van de grenzen der Gemeente met de gemeenten Wassenaar, Voor burg. Leidschendam en Rijswijk aan de Staten- Generaal voor te dragen. Aan het einde van het verslagjaar was deze aangelegenheid nog niet in een verder stadium gekomen. De erfpachtsovereenkomst voor grond aan de Waalsdorperweg, aangegaan bij akte van 15 December 1927, werd in 1946 voor een gedeelte groot 1133 m2 met een canon van f 453,20 tussen tijds ontbonden. In 1946 vonden geen verkopen plaats. Op 31 December 1945 moest de akte nog worden ge passeerd van verkopen betrekking hebbende op een oppervlakte van 1 398 m2 tegen een verkoop som van f 20.970, Van de in Verordening no. 27 van de Verza meling 1930 gestelde mogelijkheid tot „storting van canons in eens” werd door 10 erfpachters gebruik gemaakt; het bedrag der storting be droeg f 203.398,De rentevoet voor de bereke ning van de contante waarde bedroeg voor 1946 4 pCt. In totaal werd hiervan sedert 1931 ge bruik gemaakt door 602 erfpachters. Het bedrag der stortingen beliep sindsdien f 5.761.330,45. In het jaar 1946 werd in erfpacht uitgegeven een oppervlakte van in totaal 0.69.15 ha met een jaarlijkse canon van f 6.035,35. Het totaal der sedert 1912 in erfpacht uitge geven terreinen beliep 350.75.89 ha met een canonbedrag van f 3.866.663,61. Omzetting van oude erfpachtsovereenkomsten in overeenkom sten onder de nieuwe erfpachtsvoorwaarden had niet plaats. In het jaar 1946 zijn geen erfpachtsrechten vervallen verklaard. Wegens het niet op tijd voldoen van de ver schuldigde erfpachtscanon werd ten bate van het boekjaar 1946 gebracht een boetebedrag van f 341,76. Van de in 1942 op last van de bezettende macht door de Algemeen Gemachtigde voor de Oor- logs- en Defensieschaden, ten name van de Staat, van de Gemeente in eigendom gevorderde 8611) erfpachtspercelen w.o. 3 zg. oude erfpachts rechten zijn er thans 168 teruggegeven. De nog onteigende percelen zijn voor de oorspron kelijke boekwaarde begrepen in het totaal der Uitgegeven terreinen. In het jaar 1946 vonden de gewone onder houdswerken ten behoeve van de in het Grond bedrijf ingebrachte eigendommen plaats. In totaal werd uitgegeven een bedrag van f 33.378,80. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. F. DIVERSEN. J verslagen over 1942 en 1945 op 857 vermeld, op 861 in totaal. 6 l III. GEMEENTELIJK GRONDBEDRIJF. EXPLOITATIE-OVERZICHT. Werken. Parkeerterreinen. Verbeurde waarborgsommen. Grenswijziging. Ontbonden erfpachtsovereenkomsten. Verkopen. Storting „canons in eens". Erfpachten. Het aanbrengen van enige wijzigingen in de eertijds gedane vordering, bracht het aantal onteigende erfpachtspercelen. in de Vervallen erfpachtsrechten. Boeten en achterstallige erfpachtscanons. Vordering en onteigening erfpachtsrechten. Onderhoud en vernieuwingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 179