10 Mr. F. L. Kleyn, H. A. Koops, Mr. R. H. Woltjer, leden. Commissie voor de badplaats Scheveningen: de Burgemeester, lid-voorzitter; Mr. R. H. Wol tjer, lid-seeretaris; Mr. A. Adama Zijlstra, Dr. H. E. van Gelder, Mr. E. Polis, Prof. H. Rosse, A. J. G. Verster, J. Wils, W. F. Wijthoff, leden. Urgenfie-commissie voor de Wederopbouw van 's-Gravenhage: Ir. P. Bakker Schut, lid- voorzitter; Ir. C. Tellegen en W. J. R. Dreesman Jr., leden. Bij besluit van 25 Mei 1946 werd als nog tot lid benoemd Ir. K. Dees. Commissie voor de kantoor- en bedrijfsruimte van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zuid-Hólland te 's-Gravenhage: Th. Ligt- hart, voorzitter; J. J. de Vries, H. Smitskamp, Mr. Th. O. Palte en de directeur van het Ge meentelijk Bureau voor de Huisvesting, leden. Commissie voor het uijkenvraagstuk (inge steld bjj besluit van Burgemeester en Wethou ders van 25 Maart 1946): Dr. H. E. van Gelder (lid-voorzitter); Ir. J. W. E. Buys, J. Drop, Dr. H. E. Greve, Mr. E. Heringa. Ds. F. Kleijn, Dr. G. Knuttel Wzn., J. Th. M. Kraakman, R. A. Kuin, Dr. D. G. G. van Ringelestein, G. A. Scheffer, M. A. van der Sluys, D. van Staveren, I). van Veen, M. Vrijenhoek. Secretaris: J. Palthe. Commissie voor de flatgebouwen (ingesteld bij besluit van Burgemeester en Wethouders van 25 Maart 1946): J. A. Putto, arts, lid-voorzitter, mevr. N. C. Bouma—van Strieland, Ir. J. W. E. Buys, J. B. Fels, mevr. A. Haussmann, P. J. van Kesteren, mej. T. Langeraap, D. J. Lucas, mej. E. Mesdag, mevr. G. SytsmaSchuitemaker, leden. Secretaresse: mej. Mr. A. C. Stas. Commissie van toezicht en advies op het Ge meentelijk Bureau voor de Huisvesting (inge steld bij besluit van Burgemeester en Wethou ders van 2 November 1946)Ir. P. Bakker Schut, lid-voorzitter; P. C. Wesseling, lid-secretaris en Mr. W. R. G. C. van Solinge, lid. Adjunct-secre- taris: J. L. Ancion. Op 4 December wrerd nog tot lid van deze commissie benoemd: W. F. van Niekerk. Bij besluit van Burgemeester en Wethouders van 4 December 1946 werd de Commissie uitge breid met één lid: W. F. van Niekerk. Commissie van toezicht op de Visserij school en de Zeevaartschool te Scheveningen. Zie het verslag dier commissie. Commissie van toezich t op de Algemene Tuin- bouwcursus: M. van der Gaag, voorzitter; G. van der Sar, secretaris; J. J. C. van Marrewijk, H. Vlaardingerbroek, A. C. van Spronsen, J. C. van der Wees, C. Hegi, W. Ph. van der Gaag, A. B. van der Ende en mej. T. Langeraap, leden. Commissie van advies nopens de Gemeentelijke studiebeurzenIr. H. W. van der Voort, voor de Commissie van advies inzake subsidiëring van voorstellingen en uitvoeringen met kunst waarde. Voorzitter; Dr. B. van den Tempel; plaatsvervangend voorzitter: Ir. L. J. M. Feber; leden (Raadsleden): J. W. van den Akker, D. W. Dettmeijer, G. van Praag en A. van Velsen; leden (niet-Raadsleden): Mr. F. Bordewjjk, Dr. H. E. van Gelder, L. Hanekroot, Dr. G. Knuttel Wzn., Leon Orthel, Mr. Th. O. Palte, A. E. B. J. Tergast en Dr. C. L. Walther Boer. Bij besluit van Burgemeester en Wethouders van 15 Februari 1946 werd wederom ingesteld een Commissie voor kunstopdrachten. Samen stelling (besluiten van B. en W. d.d. 28 Maart en 25 April 1946): Dr. B. van den Tempel, voor zitter; Ir. L. J. M. Feber, plaatsvervangend voorzitter; C. A. Abspoel, mej. G. J. W. Rueb, J. Bruyn, Mr. J. Kunst en Jhr. Mr. W. C. Six, leden; secretaris: de directeur van de Dienst voor Schone Kunsten; mevr. J. V. C. Hefting, 2de secretaresse. Monumentencommissie: Dr. J. Kalf, voorzit ter; Ir. G. C. Bremer, mej. G. J. W. Rueb, Dr. H. E. van Gelder, A. H. J. Molkenboer, Jan Wils, leden; R. C. Mauve, plv. lid tevens secretaris; Jhr. Dr. E. van Nispen tot Sevenaer, Mr. Dr. R. S. Bakels, C. Brandes, plv. leden; ambtshalve leden: de directeuren der diensten voor Stads ontwikkeling en Volkshuisvesting, Bouw- en Woningtoezicht, Gemeentewerken, Gemeente- plantsoenen en Schone Kunsten. Welstandscommissie. (Bij Raadsbesluit van 1 Juli 1946 werd het tijdvak, waarvoor de Wel standscommissie weder is ingesteld, met een jaar (dus tot 7 Mei 1947) verlengd.) Samenstel ling: Ir. H. Hoekstra (voorzitter), Ir. D. Roozen- burg en J. W. Jansen, leden. Plaatsvervangende leden: H. van der Kloot Meyburg en G. Wester- hout. Commissie van advies inzake de stedebouw- kundige ontwikkeling van 's-Gravenhage. Voor zitter: de Burgemeester; ondervoorzitter: Wet houder Ir. L. J. M. Feber; leden: Ir. G. C. Bre mer, Prof. N. Lansdorp, F. Schiff, A. G. Verbeek, Ir. P. Verhagen, M. Vrijenhoek, Mr. R. H. Woltjer. Ambtshalve leden: de directeuren van de diensten voor de Wederopbouw, Stadsontwik keling en Volkshuisvesting en Gemeentewerken. Secretarissen: Mr. M. van der Feen, Ir. A. Lod der (in het verslagjaar overleden). Adjunct- secretaris: J. Palthe. Commissie voor de bedrijfsbelangenF. Schiff, lid-voorzitter; Ir. A. Lodder, lid-seeretaris (in het verslagjaar overleden); Ir. W. S. van de Erve, Mr. Th. O. Palte, W. G. Scheeres, Ir. C. Tellegen, leden. Adjunct-secretaris: J. Palthe. Commissie voor de recreatie in de open lucht: Prof. Dr. O. de Vries, lid-voorzitter; Mr. H. van der Heide, lid-secretaris; S. G. A. Doorenbos,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 17