I I f I 11 i Commissie tot voorbereiding van schoolopvoe- ringen voor leerlingen van het voorbereidend hoger, m iddelbaar en uitgebreid lager onderwijs: J. A. H. Mettrop, voorzitter; A. Bartels, secre taris; Dr. J. van Gelder. Gemeentelijke centrale schoolsportcommissie Dr. Mr. A. Buriks, voorzitter; W. Boer, alge meen secretaris; W. Petri, secretaris voor tech nische zaken; L. L. van Roon, penningmeester; Dr. D. G. G. van Ringelestein, mej. M. Tenhaeff, Drs. J. Mulder, Dr. J. H. O. Reijs. Commissie van advies inzake het beheer van het Gemeentelijk leermiddelenmagazijnDr. Mr. A. Buriks, voorzitter; H. L. Kooper, secretaris; H. A. F. Könings, Dr. D. G. G. van Ringelestein, D. E. Nieborg en de directeur van de Gem. Ac countantsdienst of diens plaatsvervanger. Commissiën tot tiering van schoolverzuim 1): Eerste Afdeling: E. Ch. A. A. Franke, voor zitter; C. van Baarsel, secretaris; K. J. Metman, B. P. J. Leers, J. W. Schouten. Tweede Afdeling: C. M. van der Poel, voorzit- ter; J. F. Delemarre, secretaris; H. Neuteboom, F. Staal, G. J. Balk. Derde Afdeling: J. J. M. Roothaert, voorzit ter; Th. Meijer, secretaris; J. Hoogbruin, C. Wil denburg, J. J. Mulder. Vierde Afdeling: Dr. Ir. A. M. de Wild, voor zitter; W. N. Blokzijl Jr., secretaris; B. v. d. Beek, J. P. Breur, M. Venenia. Vijfde Afdeling: G. C. L. J. Renardel de Lava lette, voorzitter; A. K. Vogel, secretaris; J. J. Contant, D. P. P. van der Pas, G. H. Beuker. Zesde Afdeling: J. A. F. Zorn, voorzitter; N. A. Molenaar, secretaris; G. J. de Jong, C. Feen- stra, W. Hoekwater. Zevende Afdeling: H. M. Grimbergen, voorzit ter; Chr. Boetes, secretaris; S. P. Blom, J. Bou- ma, W. R. Derks. Achtste Afdeling: C. D. Zaal, voorzitter; E. de Zoeten, secretaris; A. J. Noordhoek, B. Philip- sen, J. H. Nielen. Commissie van toezicht en advies voor de Ge meentelijke school- en 'kindertuinen: Dr. Mr. A. Buriks, voorzitter; D. E. Nieborg, plaatsv. voor zitter: J. P. Breur, secretaris; Ir. J. M. Riemens, N. L. J. Vroomans, S. G. A. Doorenbos, mevr. A. C. Kloos, (1 vacature). Commissie van advies voor het Gemeentelijk Museum voor het onderwijs: Prof. Ir. J. Klopper, voorzitter; Dr. Mr. A. Buriks, secretaris; mevr. M. H. J. P. van Buttingha Wichersvan Voorst Vader, K. Baars, Mr. F. A. Janssen van Raay, W. Steinbuch. Ouderraad: Zie het verslag omtrent het lager onderwijs. zitter; mej. Dr. W. Smidt, secretaresse; J. van Andel, Ir. M. C. E. Bongaerts, Ir. D. Groenveld, Mr. J. J. Hangelbroek en Mr. A. C. Wendelaar, leden; J. J. M. van den Dool, adj.-secretaris. Boekenfonds voor het middelbaar en voorbe reidend hoger onderwijs: Bestuurder: Dr. Mr. A. Buriks, hoofd van de afdeling Onderwijs der Gemeentesecretarie; administrateur, C. de Mooy. College van curatoren der Gemeentelijke gym nasia. Zie het verslag omtrent het voortgezet on derwijs. College van curatoren der Gemeentelijke lycea. Zie het verslag omtrent het voortgezet onderwijs. Plaatselijke Commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs. Zie het verslag omtrent het voortgezet ouderwijs. Commissie van toezicht op de schoolboden: (vacature), voorzitter; F. W. Krens, secretaris; mej. A. M. Postma, C. Boetes, A. Schilstra, W. Halbertsma, C. G. A. Leijerzapf, mej. M. F. A. Leonhard, mej. A. C. de Lint, mej. H. H. Solle- wijn Gelpke (1 vacature). Commissie van toezicht op het schoolzwemon- derricht: Dr. D. G. G. van Ringelestein, voor zitter; B. Verwaal, secretaris; D. E. Nieborg, C. J. Driescher, H. J. C. Wechgelaer, P. S. Duin- ker, mej. L. L. Marselis, A. Sijbesma. Commissie van advies inzake het verlenen van bijdragen uit de Gemeentekas aan bijzondere be waarscholen: mej. |T. Langeraap, voorzitster; C. de Neef, secretaris; (2 vacatures). Commissie van advies voor eerste aanschaf fing van leermiddelen ten behoeve van de scho len voor bijzonder lager onderwijs: Dr. D. G. G. van Ringelestein, voorzitter; D. van Raalten, secretaris; mej. T. Langeraap, H. J. Osse en A. Verduyn. Commissie van advies inzake bevordering door de school van een veilig verkeer: mej. T. Langeraap, voorzitster; A. W. F. Sprink, secre taris; P. P. Paul, H. van Harskamp, W. Mullens, Dr. J. van Ijzeren, L. Dronkers, C. de Boer. Commissiën voor de toelatingsexamens voor de Gemeentelijke inrichtingen voor voorberei dend hoger en voor middelbaar onderwijs: voor de 1ste klassen van de lycea en de hogere bur gerscholen: A. J. S. van Dam, voorzitter; voor de 2de en hogere klassen van de hogere burger scholen: Dr. J. N. I. M. Geurts, voorzitter; voor de Gemeentelijke handelsdagschool met 4-jarige cursus: Mr. W. J. Witsenboer, voorzitter. Commissie voor de jeugdconcerten voor leer lingen van scholen voor voorbereidend hoger, middelbaar, uitgebreid lager en kweekschoolon- derwijs: Dr. H. Ph. Baudet, voorzitter; W. P. de Chavonnes Vrugt, secretaris; J. P. Doedens, G. A. Mossel en Dr. M. van Crevel. i) Acht commissiën, die ieder een Afdeling behandelenvoor dit doel is de Gemeente in acht Afdelingen verdeeld.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 18