15' f f 190.008,38 opbrengst f 145.580,87 21.000,— 5 102.000,— 7 160.480,— 1 10.000,— 42 263.100,— f 1.790.170,— 7 1.190,75 3.210,16 23.220,84 67.134,84 95.251,79 De bij besluit van 20 September 1945 be noemde Commissie van taxatie en advies voor het Grondbedrijf bestond uit thans wijlen de heer M. H. Kleijn en voorts de heren Ir. H. van Rees en W. Biever. IV. OPMETING EN KARTERING. De nieuwe bladen D 9, D 10, F 10, F 11 en G 10 werden in het verslagjaar voltooid, waar mede het totaal aantal bladen op 85 is gebracht. Achttien bladen werden op de gebruikelijke wijze herzien en aangevuld. Het ingevolge het bepaalde in art. 42 van de Algemene Verordening op het beheer van be drijven der gemeente ’s-Gravenhage enz. (Ver zameling 1933, no. 23) gevormde fonds beliep, met inbegrip van de gekweekte rente der be leggingen, f 3.440.411,10. Het rentetype voor de eerste hypotheken was in hoofdzaak als volgt. Hypotheekbanken 44% pCt., verzekerings maatschappijen, pensioenfondsen 3!64 pCt. en particulieren 44|£ pCt. Voor de door hypotheekbanken verstrekte tweede hypotheken bedroeg het rentetype 44^ pCt. en voor de door particulieren verstrekte 4 pCt. Voorts werd door verschillende credietinstel- lingen 22 maal geld verstrekt onder hypothecair verband tot een bedrag van f 2.372.000,waar van de rentevoet varieerde van 4 tot 5 pCt. Bovendien werden door de Gemeentelijke Hypo theekbank en het Noodhypothekenfonds op erf- pachtsgronden verstrekt 5 leningen a 4 pCt. tot een gezamenlijk bedrag van f 17.900,en f 2.411,renteloos. In 1946 vond inbreng noch uitlichting van gronden plaats. van de verhuurde De totale oppervlakte van de op 31 December 1946 ingebrachte gronden bedroeg 1107.71.78 ha, verdeeld als volgt. Gronden538.99.93 ha. Bouwterreinen 143.80.57 Uitgegeven terreinen 424.91.28 De totale boekwaarde bedroeg f 93.244.361, de op de Gemeente rustende leningsschuld ter zake van deze grond bedroeg f 62.391.657, Deze geldleningen werden als volgt gesloten. 58 bij 20 hypotheekbanken tot een bedrag van f 1.254.590, 4 verzekeringsmaatschappijen tot een bedrag van 5 pensioenfondsen tot een bedrag van 1 bankinstelling tot een bedrag van 42 particulieren tot een bedrag van De opbrengst van de in 1946 gehouden onder handse verpachtingen van 393.40.91 ha bedroeg f 41.162,08 of f 104,63 per ha. De opbrengst over de jaren 1945, 1944, 1943, 1942 en 1941 bedroeg onderscheidenlijk f 102,75, f 101,50, f 101,50, f 100,— en f 100, per ha. van 10 30 116 293 In 1946 was de en verpachte eigendommen f 145.580,87, verdeeld over Grondenf 37.099,94 Bouwterreinen 40.502,14 Uitgegeven terreinen 67.978,79 In 1946 werd voor zover de Dienst door inlevering der stukken daarvan kennis kreeg .113 maal hypotheek verleend tot een totaal bedrag van f 1.790,170,waarvan 108 eerste hypotheken tot een bedrag van f 1.769.170, 5 tweede hypotheken tot een bedrag van In het jaar 1946 werd aan erfpachtscanons geboekt een bedrag van f 3.670.312,67. Op 31 December 1946 was nog in totaal aan erfpachtscanons te vorderen f 190.008,38 t.w.: 2 erfpachters canon over 1942 1943 1944 1945 1946 VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. uitlichting 99 99 99 99 99 99 99 99 99 Commissie van taxatie en advies voor het Grondbedrijf. Kaart der Gemeente schaal 1 a 1 000. 99 99 99 Erfpachtsfonds. Inbreng en uitlichting van eigendommen. Omvang van het bedrijf. Verhuringen. Hypotheken op erfpachtsrechten. Geïnde bedragen aan erfpachtscanons.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 180