15 Kaart der Gemeente schaal 1 a 5 000. IX 1.50; VI. GEMEENTELIJKE WONINGBOUW. 3,75; 1,35; 86 X 120 cm; 62 X 83 cm 65X110 cm; schaal 1 a van 65 X 110 cm). 8 i. De bladen 2, 5, 6 en 10 werden geheel en de bladen 3. 7, 9, 11 en 14 gedeeltelijk verkend en op de verkenningsbladen herzien. V. RECLAME OP, AAN OF IN GEMEENTE- EIGENDOMMEN. van d. i. Opmetingen. De opmetingen, nodig in verband met de wederopbouw, de uitgifte van erfpachtsgronden, de verkoop van gemeente-eigendommen enz. werden op de gebruikelijke wijze verricht. Gedurende het verslagjaar kon ten behoeve van de meetdienst slechts van één auto worden ge bruik gemaakt. Woningbouw. Was het in 1945 niet mogelijk reeds tot het bouwen van nieuwe woningen over te gaan, de voorbereidingen daartoe werden echter wel ge troffen, met het resultaat, dat in het begin van 1946 de schetsplannen weerden uitgewerkt voor het bouwen van 32 woningen aan de Flakkeese- straat op de bestaande funderingen van 64 door een V2 vernielde Gemeentewoningen. Verdere plannen voor het bouwen van nieuwe Gemeentewoningen, o.a. 276 woningen in het stratenplan „Moerweg lil” Istck gedeelte, waarvoor de schetsplannen reeds gedurende de oorlog waren opgezet, moesten w’orden gewij zigd door het intussen opgezette zg. lOOO-wenin- genplan. In dit plan, w’aarin, zoals elders in dit verslag is vermeld, ook woningbouwverenigingen deel namen met 583 woningen, w’erden behalve de hierboven reeds genoemde 32 woningen nog 356 woningen opgenomen, waarvan 296 w’oningen te bouw’en in het plan „Moerweg I” en 60 woningen in het plan „Rembrandt” te Loosduinen. De 32 woningen aan de Flakkeesestraat, waar van de voorbereiding het verst was gevorderd, werden in Juli 1946 aanbesteed. Na de goed keuring op deze aanbesteding door de Centrale Directie van de Volkshuisvesting van het Minis terie van Wederopbouw^ en Volkshuisvesting werd op 26 Augustus 1946 met het bouwen be gonnen. Materialenschaarste enz. werkte echter vertragend op de voortgang van het werk. achter het autoparkeerterrein aan de Strand weg te Scheveningen belangrijk hoger werd; b. het bestrijden van het clandestiene be plakken van muren enz. met reclamebiljetten in de Gemeente ten gevolge had, dat de op brengst van de beschikbaar gestelde schutting- vlakten opliep; c. advertenties werden geplaatst in door het Bureau voor Statistiek en Voorlichting, het Gemeentemuseum en de afd. Onderwijs uitge geven boekwerkjes enz. Een overzicht van de opbrengst over de jaren 1941—1946 volgt hieronder. In 1946 werd in totaal een bedrag f 42.826.80 aan reclamegelden geïnd, f 29.123,03 meer dan in 1945. Deze hogere opbrengst werd voor het grootste gedeelte bereikt, doordat: a. objecten, welke zijn gelegen in het voor malige vestinggebied, na het vrijgeven van dit gebied, weer voor reclamedoeleinden konden worden gebruikt, in verband w'aarmede de op brengst van borden, zuilen en de muren Januari 1945, per blad van 70 X 90 cm idem nieuwe uitgave of herdruk na 1 Januari 1945 idem, zwaar papier, slechts verkrijg baar voor nieuwe uitgave of herdruk na 1 Januari 1945 idem, Océ-druk, ter vervanging van uit verkochte bladen schaal 1 a 5 000 prijs f 1,30 per blad van 1 a 10 000 prijs f 2, per blad van 121 X 164 cm 1 a 20 000 prijs f 0,75 per blad van 1 a 25 000 prijs f 1,05 per blad van Beschikbare kaarten. De navolgende kaarten zijn voor het publiek beschikbaar tegen betaling van de daarachter gestelde prijzen (omzetbelasting inbegrepen). In zwarte lijnen op witte grond: schaal 1 a 1000, gewoon papier, gedrukt vóór 1 f 1,35; In kleurendruk: 5000 prijs f 2,85 per blad van 106 X 74 cm; 1 a 25 000 prijs f 1,55 per stuk (zg. wandelkaart VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. H.T.M. Jaar. G.E.B. Totaal. f ff i 1941 1942 1943 1944 1945 1946 Diverse diensten en bedrijven e. d. 7.077,56 2.941,63 5.657,09 3.536,67 2.811,68 2.173,63 3.134,66 717,44 6.465,— 7.285,12 19.368,88 f 3.431,62 f 5.861,86 f 4.693,25 14.619,56l„ 2.826,31 -1 8.626,07 L 3.263,98 6.263,85„ 2.327,22 7.143,67 2.708,— 23.361,68 5.715,— Algemene i dienst der i Gemeente. 1 f 33.355.61 27.465,06 21.083,81 13.576,38 13.703,77 42.826,80

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 181