15 I Gemeentewoningen en 9 Voor de overige 356 Gemeentewoningen wer den de schetstplannen uitgeiverkt; na goedkeu ring door de Centrale Directie van de Volks huisvesting werd een aanvang gemaakt met het maken van de bestekken, begrotingen en teke ningen. Het is helaas niet mogelijk geweest, o.a. door gebrek aan geschoolde ambtenaren op de tekenkamers, de plannen zover gereed te maken, dat nog dit jaar tot aanbestedingen kon worden overgegaan. Bewaking. In verband met het voortschrijden der herstel werkzaamheden konden de in 1945 ingestelde bewakingen belangrijk worden ingekrompen. Waren er per 1 Januari 1946 nog 41 wrnkers in dienst, aan het einde van het verslagjaar be droeg dit aantal nog slechts 17. Wijzigingen in bestaande woningcomplexen. Het perceel Kompasstraat no. 137, waarin is gevestigd een banketbakkerij met winkel, werd verbouwd; een gedeelte van de woning wrerd bij de bakkerij getrokken. In een van de plantsoentjes in het complex Zomerhof werden, ten behoeve van de jeugd, een zandbak en tegelpaden gemaakt. Ter bevor dering van een beter toezicht werden bestaande muuropeningen in dit complex dichtgemetseld. Ten gevolge van de ruimere brandstoffenvoor ziening kwam het uit- en inwendig slopen van woningen door de bevolking niet meer voor. Met het herstellen van de schade werd, voor zover de benarde materialenpositie zulks toe liet, een aanvang gemaakt. De kosten worden gedeeltelijk op de bewoners verhaald. nomen, gelegen aan de Gevers-Deynootstraat nos. 7 en 9. Dit sloop- en herstelwerk, reeds in 1945 aangevangen, werd in 1946 voltooid; het voormalige tolhuis, Koninginnegracht no. 147; het door bommen getroffen Hofje van Ter- laak, gelegen aan de Nieuwe Haven. De ver nielde huizen werden verder gesloopt, terwijl de minder ernstig beschadigde werden hersteld en verbeterd. Het vrij gekomen terrein zal als speelterrein worden ingericht. De restanten der villa Erica, gelegen aan de Scheveningseweg no. 25, werden gesloopt, even als een barak aan de Tapijtweg. Complexen Trekweg, Laak- en Zomerhof. Achtereenvolgens werden de hierna te noemen restauraties aanbesteed. 3 Juni: de woningen Herfstweg nos. 2 t./m. 14 en Zomerhof nos. 7 en 55; de woningen Trekweg no. 188, Molenaarstraat no. 60 en Elboog- straat 80; 11 Juli: één woning aan de Zomerhof no. 4; 4 September: de woningen, gelegen aan de Tak- van-Poortvlietstraat no. 56, Stieltjesstraat no. 90, Zomerhof nos. 21 en 25, Troelstrakade nos. 126 en 134; 21 September: de woningen Trekweg no. 191 en Stuwstraat no. 208; 4 October: de woningen Troelstrakade nos. 124 en 128 t./m. 132 en no. 136; 25 October: de woningen Stortstraat no. 166, Tak-van-Poortvlietstraat nos. 92186104 en 126, Laakhof no. 16, Stieltjesstraat no. 8, Van- Diesenstraat no. 14; 15 November: de woningen Tak-van-Poortvliet- straat nos. 1151 en 111 en Laakweg no. 227; 22 November: de woningen Zomerhof nos. 2— 13—14—20 en 53; 12 December: de woning Laakweg no. 229. 17 der genoemde woningen zijn nog niet opge leverd, de overige zijn reeds weder bewoond. Complexen Scheveningen. Het herstellen van de woningen, gelegen in het complex Zeekant, Vuurbaakstraat en Mag- neetstraat, waarmede na de bevrijding wrerd aangevangen, werd voortgezet. Het werk, dat oorspronkelijk in regie was opgedragen, werd met ingang van 1 Februari omgezet in aange nomen werk en kwam in de loop van het jaar gereed, waardoor 68 woningen opnieuw konden worden betrokken. Op 14 Augustus werd het herstellen van tuin muren, schuren en afscheidingen in dit complex aanbesteed. Dit w'erk was aan het eind van het verslagjaar nog niet voltooid. In dit complex werden verder 1039 rollen behang verwerkt. In het complex „Oud-Scheveningen” werden 3 wo ningen hersteld en opgeleverd. VII. WIJZIGINGEN, VERNIEUWINGEN EN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN AAN VERSCHILLENDE GEBOUWEN. Herstel oorlogsschade aan andere eigendommen. Het herstellen der woningen, welke door oor logshandelingen schade hadden geleden, en met welk herstel in 1945 een begin werd gemaakt, werd in 1946 met kracht voortgezet. Opstallen, welke niet meer voor herstel in aanmerking kwamen, werden gesloopt. Dit waren de reeds in hoofdstuk VI onder „Woning bouw” genoemde restanten der 64 woningen aan de Flakkeesestraat, met uitzondering van de funderingen; de boerderij Van der Made, gelegen aan de De-Savornin-Lohmanlaan no. 500; de voormalige Ford-garage met woonhuis, met uitzondering van de kelders en een gedeelte, dat hersteld en als magazijn in gebruik werd ge- VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 182