15 i van 10 In dit complex werden als noodvoorziening enkele gevels gepleisterd. Eveneens werden goten en platten vernieuwd; 906 rollen behang werden geplakt. Gezien de materiaalschaarste viel aanvan kelijk aan herstel der woningen in dit complex nog niet te denken. Op 2 December echter werd tot aanbesteding van de eerste 11 der 132 wo ningen overgegaan. De voorbereiding voor de restauratie van de resterende woningen is ter hand genomen. In het verslagjaar werd geleidelijk het bewa- ringskamp „Duindorp” ingekrompen en kon tot restauratie der vrijgekomen woningen worden overgegaan. Zeer vele moeilijkheden moesten worden overwonnen, waarbij genoemd moeten worden de slechte materialenpositie en het ge- In dit complex werden in het verslagjaar 32 woningen bewoonbaar opgeleverd. Het gehele complex is thans weder bewoond; 1391 rollen behang werden verwerkt. A brek aan voldoende technisch geschoold perso neel om dit herstel voor te bereiden. Het resultaat stemt echter tot voldoening en de aan bestedingen der herstelwerkzaamheden volgden elkaar in snel tempo op. Verscheidene raamopeningen, welke voor lopig met karton waren gedicht, konden in het verslagjaar- van glas worden voorzien. Op 24 September werd de herbouw aanbesteed van 44 bij deze woningen behorende schuren, met de bijkomende werken, zoals herstel van scheidingsmuren en tegelpaden, droogstellingen enz. Deze werkzaamheden waren aan het eind van het verslagjaar nog niet beëindigd. Er wer den 582 rollen behang geplakt. Van de zijde van het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht (Plaatselijk Bureau Goedkeu ring Werken) werd zeer veel medewerking ondervonden. Achtereenvolgens werden aanbesteed of op gedragen: 7 Januari: het plaatsen van 9 000 ruiten; 10 Januari: het vernieuwen van 300 m2 mastiek dakbedekking; 26 Januari: het herstellen van 86 woningen; 15 Februari: het herstellen van 142 woningen en een pakhuis; 5 Maart: het herstellen van 115 woningen en een winkel. Op 20 April werd het herstellen van 96 Gemeen- tewoningen aanbesteed; op 5 Augustus van 172 Gemeentewoningen en op 5 September van 58 Gemeentewoningen. 7 October: aanbesteding van het herstellen 77 Gemeentewoningen; 5 November: aanbesteding van het herstellen van 114 Gemeentewoningen; 13 November: aanbesteding van het herstellen van 66 Gemeentewoningen. Ten slotte werd op 19 December het herstellen van 210 Gemeentewoningen aanbesteed. Behalve deze woningen werden 259 Gemeente woningen hersteld door gedetineerden van het bewaringskamp „Duindorp”. In totaal kwamen in het verslagjaar in Duin dorp 750 Gemeentewoningen gereed. Het herstellen van 645 Gemeentewoningen is aanbesteed, doch dit werk werd nog niet opge leverd. Het herstellen van 288 Gemeentewoningen is in voorbereiding, terwijl thans nog 79 Gemeente woningen binnen het Bewaringskamp zijn ge legen. In het begin der herstelperiode was behangsel papier nog niet leverbaar en is uitsluitend voerpapier verwerkt, doch in de loop van het verslagjaar werd de behangselpositie beter, zodat nog 4 507 rollen behang konden worden verwerkt. Daar de aannemers der herstelwerkzaamheden vaak niet in staat waren tot levering van ver schillende benodigde materialen, werden deze door de Dienst aangekocht en door de aan nemers verwerkt, o.a.: 9 900 m2 vensterglas 1 300 m2 cathedraalglas 36 m2 spiegelglas; In deze complexen werden in het verslagjaar 70 woningen bewoonbaar opgeleverd. Hiermede zijn alle woningen weder hersteld en in gebruik genomen. Alle nog ontbrekende kamerdeuren, het grootste gedeelte der kastplanken en de balconbalustrades werden in de reeds bewoonde woningen aangebracht. Binnenschilderwerk, voor zover dit als oorlogsschade is te beschou wen, werd, met uitzondering van het afschil deren, uitgevoerd. 2 388 rollen behang werden geplakt. Op 20 Augustus werd aanbesteed het herstel len van schuren, scheidingen en achterpaden in deze complexen. Aan het eind van het verslag jaar waren deze werkzaamheden nog niet opge leverd. Complex Westduinweg II. Complex Alvoerkanaal-Oost. Duindorp. Complex Dr.-de-Visserplein. i V VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. Complex Vissershaven. Complexen Kolenwagenslag l-ll en III.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 183