ll i I 15 f 178 woningen; 63 11 Voor het gewone onderhoud der Gemeente- woningen en voor werkzaamheden aan oude of ten behoeve van de volkshuisvesting aange kochte woningen moge worden verwezen naar het verslag van de Stichting „Centraal Woning- beheer”. 3 073 kamerdeuren 1400 m2 kastplanken Ook in dit verslagjaar werd het onderhoud van de woningen der Woningbouwvereniging gedeeltelijk verwerkt in andere complexen ter voorziening in de aan gerichte houtschade. ,,’s-Gravenhage” en van de Stichting „Braam- straat” door de onderhoudsdienst van de Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting uit gevoerd. Evenals in voorafgaande jaren werden de onderhoudswerkzaamheden aan genoemde per celen door de Dienst uitgevoerd. VIII. BEMOEIINGEN MET TOEGELATEN VERENIGINGEN EN STICHTINGEN. Behalve de hiervoren genoemde restauraties werd oorlogsschade hersteld aan het pand Bezui- denhoutseweg no. 300 en aan een tuinmuur in het park „Marlot”. Eveneens werd hersteld de woning aan de Bezuidenhoutseweg no. 350. De school voor individueel onderwijs aan de Laan van Poot no. 91, welke door bezetting en bomschade zeer geleden had, werd gerestaureerd en weder in gebruik genomen. Het pand Badhuisstraat no. 260 werd hersteld en in gebruik genomen als Maatschappelijk Wijkcentrum. Het café-pension „De Werf” aan de Kijkduinsestraat nos. 268270, dat zwaar be schadigd was, kon vóór het badseizoen hersteld worden opgeleverd. In December werd aan de Dienst der Gemeen- teplantsoenen opgedragen het herstellen van de beplantingen op de gemeenschappelijke tuinen en van de heggen e.d. bij de Gemeentewoningen. In aansluiting aan het daaromtrent vermelde in het jaarverslag over 1945, kan thans worden medegedeeld, dat in dit verslagjaar 2 reeds her stelde broeikassen in de tuin, behorende bij de buitenplaats „Overvoorde”, gemenied werden, terwijl één geheel, de andere gedeeltelijk van glas werd voorzien. De tot deze buitenplaats behorende tuinmans woning, welke geheel was uitgesloopt, werd ge restaureerd. Het herstel van het herenhuis, voor zover het de gevels betreft, werd voorbereid. De in het park „Vreugd en Rust” te Voorburg gelegen Montessorischool werd in de vacantie- maanden van binnen geheel geschilderd en gewit. De tuinmuur, behorende tot de buitenplaats „Ockenburgh”, werd herbouwd en enkele bijge bouwen werden ingericht tot noodjeugdherberg. In 1945 werden met besturen van verschillende woningbouwverenigingen besprekingen gevoerd over het bouwen van nieuwe complexen woning wet-woningen. In Februari 1946 werden deze besprekingen ongedaan gemaakt door het nieuwe plan voor de bouw van 1000 woningen. Tot deelneming aan het 1000-woningenplan werden de hieronder genoemde verenigingen uitgenodigd. 1. De Algemene Coöperatieve Woningvereni- ging; 2. De Woningbouwvereniging „Beter Wonen”; 3. De Coöperatieve Woningbouwvereniging „Luetor et Emergo”; 4. De R.K. Woningbouwvereniging „Verbete ring zij ons Streven”; 5. De Woningstichting „Patrimonium” (Den Haag). Aan de Woningstichting „Patrimonium” (Den Haag) werd grond toegewezen aan de Van- Boeeopstraat, terwijl de overige vier verenigin gen grond in het plan „Moerweg I” in erfpacht verkregen, nl. de Algemene Coöperatieve Wo- ningvereniging aan de Moerweg; de Woning bouwvereniging „Beter Wonen” aan de Van- Ruysbroekstraatde Coöperatieve Woningbouw vereniging „Luetor et Emergo” aan de Anna- Bijnslaan en de Van-Maerlantlaan en de R.K. Woningbouwvereniging „Verbetering zij ons Streven” aan de Melis-Stokelaan. In dit 1000-woningenplan zouden deze vereni gingen deelnemen met 583 woningen. Ter uitvoering van de bouw dezer woningen werden door de architecten der verenigingen, in overleg met de Dienst, eerst de schetsplannen en daarna de uitvoeringsplannen opgemaakt. De verdeling van de 583 woningen werd als volgt vastgesteld. Algemene Coöperatieve Woning- vereniging Woningbouwvereniging „Beter Wonen” VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. Onderhoud Gemeentewoningen. Onderhoud woningen woningbouwcorporaties. Onderhoud woningen „Stedelijk Belang” en onder panden Gemeentelijke Hypotheekbank. Diverse opstallen. Buitenplaatsen. Bouw van nieuwe woningen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 184