I 15 L ll II 78 woningen 192 72 12 i; Coöperatieve Woningbouwver eniging „Luctor et Emergo” R.K. Woningbouwvereniging „Verbetering zij ons Streven” Woningstichting „Patrimo nium” (Den Haag) Ook gedurende het exploitatiejaar 1946 moest het onderhoud worden beperkt tot het strikt noodzakelijke. Het gebrek aan materialen duurde ook in 1946 onverminderd voort. Niette min was het mogelijk, door kleine houttoewij- zingen, op bescheiden voet herstellingen aan woningen te verrichten. De herstellingen betroffen hoofdzakelijk de schade, welke door toedoen van de bewoners in de beruchte hongerwinter 1944/1945 was ont staan. In de regel vond herstelling plaats indien de schade, welke voor elk geval billijk werd berekend, was betaald. Verder was het mogelijk verscheidene com plexen, o.a. van de Algemene Coöperatieve Wo- ningvereniging „Verbetering zij ons Streven” en „Luctor et Emergo”, te verven of zg. in de schuurverf te brengen. Het aanzien van deze complexen werd daardoor aanzienlijk beter. Dit verfwerk werd in eigen beheer uitge voerd, behoudens dat aan enkele complexen, waarvoor een gunstige prijs van een aannemer werd bedongen. Voorts was het mogelijk van twee complexen woningen van de Woningbouwvereniging „Openbaar Belang”, waar veel last van lekkage werd ondervonden, de daarvan oorzaak zijnde opgaande borstwering te slopen en de achter gevels van een overstekende gootlijst te voor zien; gelijktijdig werd de mastiekbedekking met een nieuwe smeerlaag overtrokken. Tevens werden de gemeenschappelijke tuinen van deze woningbouwvereniging opnieuw aan gelegd. In de woningen van de „Loosduinsche Woning- bouwvereeniging” werden de draairamen van de dakkapellen, die zeer slecht waren en een gevaar op leverden voor voorbijgangers, ver nieuwd en veranderd. Deze verandering was zeer tot tevredenheid der bewoners, die nu op een betere wijze hun slaapkamers konden ventileren. Veel zorg baarden ook de vernielde voortuin afscheidingen van verscheidene complexen, o.a. in Loosduinen en in de stad, van de R.K. Woningbouwvereniging „Verbetering zij ons Streven”. Plannen werden gemaakt om een nieuwe voortuinafscheiding te verkrijgen, ge baseerd op een groenstrook met bomen en een groenstrook met struikgewas langs de gevels. Gebrek aan materiaal heeft ook deze plannen nog niet tot uitvoering doen komen. Binnenverfwerk, behangwerk enz. werden nog slechts op bescheiden voet uitgevoerd, hoofd zakelijk in onbewoonde woningen, die niet ver huurbaar waren, indien deze werkzaamheden niet zouden worden uitgevoerd. Nadat met de noodzakelijke spoed de plannen waren uitgewerkt, de schetsplannen en de be stekken, begrotingen en de daarbij behorende tekeningen de betreffende instanties waren ge passeerd en de vergunningen tot aanbesteding waren verleend, was het mogeljjk in September 1946 drie aanbestedingen te houden, nl. één voor de 63 woningen van „Beter Wonen”, één voor de 192 woningen van „Verbetering zij ons Streven” en één voor de 78 woningen van „Luctor et Emergo”. De uitslagen dezer aanbestedingen bleven be neden de verwachtingen. De laagste inschrijvingen voor de 63 woningen van „Beter Wonen”, voor de 192 woningen van „Verbetering zij ons Streven” en voor de 78 woningen van „Luctor et Emergo” bedroegen onderscheidenlijk f 860.880,f 2.815.375,en f 1.042.000,—. Het Ministerie van Openbare Werken en We deropbouw deelde echter mede, dat, na het uit voeren van bezuinigingen volgens door dit Ministerie aangegevén richtlijnen, tot gunning van de eerste 2 werken kon worden overgegaan; na de aangebrachte bezuinigingen werden de aanneemsommen teruggebracht onderscheiden lijk tot f 820.873,en tot f 2.442.436,Het com plex van 78 woningen van „Luctor et Emergo” daarentegen was te duur opgezet en moest der halve worden omgewerkt. De bouwvergunningen werden dit jaar in ver band met de slechte materiaalpositie nog niet af gegeven; verwacht werd, dat deze in Januari of Februari 1947 zouden worden verstrekt, zodat dan met de bouw van 63 en 192 woningen zou kunnen worden begonnen. De aanbesteding van het complex woningen van „Patrimonium” (Den Haag) was dit jaar niet mogelijk. Ten gevolge van herziening van het contin gent woningen, toegedacht aan de gemeente ’s-Gravenhage, moest de aanbesteding van bovengenoemd complex worden verschoven naar het eerste kwartaal van 1947. Hetzelfde gold voor de 178 woningen van de „Algemene Coö peratieve Woning vereniging”, die in November 1946 zouden worden aanbesteed. Mocht echter de materialenvoorziening, die in het najaar 1946 voortdurend slechter werd, in 1947 niet verbeteren, dan bestaat grote kans, dat deze laatste complexen woningen voorlopig ook in 1947 niet tot uitvoering zullen kunnen komen. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. 99 99 i i Controle op het onderhoud.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 185