I 15 I f 14 I Het volgende overzicht geeft de cijfers van het huurverlies over de laatste 4 boekjaren. te herstellen en te verhuren. Het herstel van de laatste 21 woningen van dit complex is dit jaar aanbesteed en gegund. De herbouw vorderde snel, maar door de ingevallen vorst in begin December werd het afbouwen ernstig vertraagd. Van het complex woningen van de „Woning vereniging van Trampersoneel voor Volkshuis vesting” aan de Gevers-Deynootstraat e.o. zijn dit jaar 34 woningen hersteld en verhuurd. De laatste 28 woningen van deze vereniging vielen onder de zg. herbouw. De aanbesteding daar van heeft plaats gehad, terwijl ook toestemming tot gunning werd verkregen. Helaas bracht materiaalgebrek ook hier stagnatie. Er was ge rekend op houten balklagen; door gebrek aan hout moesten deze balklagen worden vervan gen door een stenen vloerconstructie. Deze bouwwijze bracht omwerking der tekeningen e.d. met zich mede, terwijl het bedrag der oor spronkelijke aanbesteding met f 43.000,— werd verhoogd. Indien deze verhoging wordt goedgekeurd, zal in 1947 met de herbouw kun nen worden begonnen. In tabel II op bldz. 13 wordt een overzicht gegeven van het aantal gezinnen en bewoners, dat op 31 December 1946 was gehuisvest in de complexen der woningbouwcorporaties. Deze tabel vermeldt 6 901 woningen. De gelijknamige tabel in het jaarverslag 1945 vermeldt een totaal van 7 310 woningen. Het verschil ad 409 woningen wordt o.a. gevormd door de beide woningcomplexen der Woning bouwvereniging „Mischkenoth Israël”. Inge volge Raadsbesluit van 20 Augustus 1946 (bij lage no. 234) zijn 360 woningen van deze Wo ningbouwvereniging door de gemeente ’s-Gra- venhage overgenomen. Sinds 1 December 1946 zijn zij in beheer bij de Stichting „Centraal W oningbeheer”. Van het eerste woningcomplex der Woning bouwvereniging „De Goede Woning” te Scheve- ningen waren op 31 December 1946 nog 21 wo ningen, welke geheel vernield zijn, buiten gebruik. Dit aantal bedroeg voor de Vereniging van Trampersoneel 28 woningen, zodat einde 1946 bewoond waren 6 950 (21 28) 6 901 ■woningen. Deze woningen werden bewoond door 7 054 gezinnen, zodat 153 gevallen van dubbele bewo ning voorkomen. Het gemiddeld aantal bewoners steeg sinds ultimo 1945 van 3,47 tot 3,57 per woning. Dit gemiddelde varieert van 2,79 bewoners in het 2de woningcomplex der Woningbouwvere niging ,,’s-Gravenhage” (v.j. 2,68) tot 7,17 be woners in het. 7de woningcomplex der R.K. Woningbouwvereniging „Verbetering zij ons Streven” (v.j. 6,92). De toeneming van het tekort werd veroor zaakt door verdere stijging van grondbelasting en sluisgeld alsmede door huurderving wegens onverhuurde woningen ten gevolge van oor logsschade en leegstaan. De gemiddelde onderhoudskosten bedroegen f 41,79 per woning en per jaar, tegen f 20,75 over 1944/1945. Aangezien voor onderhoud niet meer dan f 37,ten laste der exploitatierekeningen mocht worden gebracht, zijn de onderhouds- reserves gedaald van f 1.245.328,23 of f 170,36 per woning per ultimo November 1945 tot f 1.219.588,80 of f 166,84 per woning per ultimo November 1946. De reserves gevormd uit 20 pCt. der batige saldi zijn gestegen van f 136.732,91 tot f 148.809,65. In laatstgenoemd bedrag zijn niet begrepen de aan de reserves toe te voegen be dragen uit de baten 1945/1946. De specificatie van een en ander is in tabel III opgenomen. ld Deze huurderving in een tijd van grote wo ningnood werd in hoofdzaak veroorzaakt, door dat bij de toewijzing van leeggekomen wonin gen met diverse daarvoor geldende voorschrif ten en richtlijnen rekening moest worden ge houden. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. Bedragen. I Per woning en per jaar 39,46 f Per woning en per jaar f 42,76 t f n n Nadelig saldo van 36 complexen Voordelig saldo van 20 complexen Verschil Hiervan gedekt uit het „Fonds voor huurverlaging” Saldo tekort Nadelig saldo van 41 complexen Voordelig saldo van 15 complexen Verschil Hiervan gedekt uit het „Fonds voor huurverlaging” Saldo tekort 1942/1943 1943/1944 1944/1945 1945/1946 2.675,87 1.909,95 2.418,19 4.605,88 I 1 Dsc. 1945 tJm. 30 Nov. 1946 1 Dec. 1944 t./m. 30 Nov. 1945 In pCt. der bruto huur. 0,13 0,094 0,123 0,227 Huurverlies. Boekjaar 1 Dec./30 Nov. f 464.377,17 38 162,18 426.214,99 137.781,89 288.433,10 138.050,64 f 312.561,31 Bewoning, samenstelling gezinnen. t t Financiële uitkomsten. f 479 546,05 28.934,10 f 450.611,95

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 187