h ll' lï I I I I r 1^ |ps I 15 ll I IX. BEMOEIINGEN MET PARTICULIERE BOUW. Premies. 16 definitieve regeling kwam in dit verslagjaar niet tot stand. Woningvoorraad. Zoals uit het navolgende overzicht blijkt, werden in 1946 slechts enkele woningen voltooid. X. RESULTATEN VAN DE WONINGBOUW IN HET ALGEMEEN. i; Evenals in de voorafgaande jaren zijn in dit verslagjaar geen nieuwe premies ter verbete ring van arbeiderswoningen aangevraagd of toegekend. Het Ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw ontwierp een schema om deze regeling ook van toepassing te verklaren op het herstellen van door oorlogshandelingen bescha digde woningen, benevens om door splitsing van woningen tot meer woningen te komen. Een Herstel oorlogsschade. Op voorstel van de directeur van de Gemeen telijke Dienst voor de Wederopbouw besloten Burgemeester en Wethouders in de aanvang van dit verslagjaar het herstel van verscheidene in Duindorp gelegen particuliere woningen aan de Dienst der Stadsontwikkeling en Volks huisvesting op te dragen. Op 6 April 1946 werd overgegaan tot aanbe steding van de eerste 112 particuliere woningen, gevolgd op 12 Mei 1946 door de aanbesteding van 62 woningen, een garage en een water- stokerij. Het herstel van 45 particuliere wonin gen werd op 20 Juni 1946 aanbesteed en op 22 Juli en 2 Augustus d.o.v. het herstel van onderscheidenlijk 60 en 48 particuliere wonin gen. Behalve deze woningen weerden 72 particuliere woningen hersteld door gedetineerden van het bewaringskamp „Duindorp”. Totaal kwamen in het verslagjaar 393 parti culiere woningen gereed. Het herstellen van 47 particuliere woningen is in voorbereiding, terw’ijl thans nog 215 par ticuliere woningen in het bewaringskamp „Duindorp” zün gelegen. 1 Hypotheken. Ten behoeve van de voortzetting van hypo thecaire leningen door de Gemeentelijke Hypo theekbank en uit het Rijkshypothekenfonds verleend en aflopende op 30 Juni 1946 en 31 December 1946, vond taxatie of hertaxatie plaats van 53 panden, terwijl inspectie van de daar voor in aanmerking komende panden is ge schied. Ook van de panden, waarop het Gemeente lijk Pensioenfonds hypotheken heeft verstrekt, vond in enige gevallen hertaxatie plaats. Tevens werd controle uitgeoefend op de toestand, waarin de opstallen verkeerden. Voorts maakte de Dienst voor Sociale Belan gen meermalen gebruik van dezerzijdse erva ring om taxatie aan te vragen van panden van door die Dienst ondersteunden. Fusie woningbouwverenigingen. In het verslagjaar wrerden besprekingen ge voerd met de besturen der woningbouwvereni gingen om tot samenvoeging te komen van wo ningbouwverenigingen, welke geacht konden worden nagenoeg gelijke religieuze of sociale richtingen te vertegenwoordigen. Deze bespre kingen hadden tot resultaat, dat op 15 October 1946 een brief terzake aan Burgemeester en Wethouders werd gezonden, waarin wTerd voor gesteld: a. fusie van de Algemene Coöperatieve Woning- vereniging met de Woningbouwvereniging „Ons Huis” en de Loosduinse Woningbouwvereni ging; b. fusie van de Woningbouwvereniging ,,’s-Gra- venhage” met de Woningvereniging van Tram personeel voor Volkshuisvesting en de Woning bouwvereniging „Volksbelang”; c. fusie van de Vereniging voor Volkshuisves ting „Nutswoningen” met de Woningbouwvere niging „Openbaar Belang”, terwijl aan deze combinatie tevens het tweede woningcomplex der Woningvereniging „Die Haghe” zou worden toegevoegd d. oprichting ener nieuwe vereniging, de Prote stants Christelijke Woningbouwvereniging „De Goede Woning”, welke de activa en passiva zou overnemen van de Woningbouwvereniging „De Goede Woning” te Scheveningen, de Woning bouwvereniging „De Goede Woning” te Loos- duinen, de Coöperatieve Woningbouwvereniging „Luctor et Emergo” en de Woningbouwvereni ging „Onze Hulp is in den Naam des Heeren”; e. overneming door de gemeente ’s-Gravenhage van het eerste woningcomplex der Woningvere niging „Die Haghe”. Deze voorstellen zijn in 1946 niet afgedaan, doch eerst in 1947, echter gerekend te zijn inge gaan 1 December 1946, aanvaard. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. it j i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 189