L i 15 i! XI. DIVERSEN. Films. 18 In aansluiting aan het vermelde in het jaar verslag over 1945 kan thans worden medege deeld, dat met de voorbereidende werkzaam heden ter zake van het exploiteren van het De directeur, H. E. SUYVER. In het park „Meer en Bos” werden prikkel draadversperringen, loopgraven, mitrailleur- nesten e.d. opgeruimd, paden weder aange legd of verhard, sloten opnieuw gegraven of gedicht. Nadat de Raad in zijn vergadering van 29 April 1946 (bijl. No. 104) de nodige gelden be schikbaar had gesteld, verleende het College van Burgemeester en Wethouders bij schrijven van 29 Juli 1946, Corr. No. 159578, afd. S. en B., machtiging tot herplaatsing van de pompinstal- latie, die t.b.v. de watervoorziening van dit park water pompt uit de vijver aan de Muur- bloemweg. In aansluiting aan het daaromtrent vermelde in het jaarverslag over 1945 kan thans worden medegedeeld, dat de kosten van de herbebossing werden begroot en aan de Gemeentelijke Dienst voor de Wederopbouw opgegeven. Toestemming tot uitvoering van deze werkzaamheden werd in dit verslagjaar niet meer ontvangen. Het gehele gebouwencomplex werd in de loop van 1946 door de N.V. Tentoonstellingsgebouw „Houtrust” in gebruik genomen. Het herstel werd, voor zover de materialen positie zulks toeliet, voortgezet, terwijl ook aan verbetering van de accommodatie de nodige aandacht werd geschonken. O.m. werd, door het aanbrengen van een jutebespanning, één der hallen geschikt gemaakt voor klankuitvoerin- gen (zang, concerten e.d.). Onder de talrijke bemoeiingen kunnen worden vermeld de financiële afwikkeling der verschil lende vorderingen in de oorlogsjaren en vlak daarna, alsmede de voorbereidingen van ten toonstellingen e.d. in komende jaren. Aan de tentoonstelling „Den Haag bouwt op”, welke in het Gemeentemuseum van 24 Decem ber 1946 tot en met 26 Januari 1947 werd ge houden, nam de Dienst deel met een inzending, hoofdzakelijk gewijd aan de historische ont wikkeling van de stad, de verwoesting en de herbouw van stadsdelen. kampeerterrein te Kijkduin een aanvang is ge maakt. De op het terrein aanwezige bunker en sehuilloopgraven werden gesloopt en opge ruimd. De ten behoeve van de voorlichting over ’s-Gravenhage vervaardigde films werden door bemiddeling van de Vereniging Nederlands Fabrikaat op verzoek ter beschikking gesteld om te worden vertoond, t.w. de film „Den Haag” (Segbroek, Marlot) 2 X; „de 12 W’s van ’s-Gra- venhage” 1 X; „Den Haag als woonstad” (Waar de blanke top der duinen) 4 X; „Zie Den Haag” 2 X; „Welkom vreemdeling” 3 X; „Haagsche Stichting Sport- en Speelterreinen” 4 X en „De geschonden Residentie” 1 X. In aansluiting aan het vermelde in het jaar verslag over 1945 betreffende de opheffing van de „Tijdelijke Gemeentelijke Dienst voor de Teelt van Voedingsgewassen” kan thans worden medegedeeld, dat de door die Dienst in de oor logsjaren in gebruik genomen grond in de loop van het verslagjaar vrijwel in de oorspronke lijke staat aan de oude pachters werd terug gegeven. Aan ongeveer 700 personen werd een volks tuin verpacht; de totale oppervlakte van de voor dat doel verpachte grond bedroeg rond 17.50.00 ha. Voor het verstrekken^van kunstmest en poot- aardappelen aan deze volkstuinders verleende de Dienst zijn medewerking. VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. Kampeerterrein Kijkduin. Meer en Bos. i Tentoonstellingsgebouw „Houtrust”. Tentoonstellingen. Teelt van Voedingsgewassen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 191