i! I 1 15 23 B VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. PASSIVA f 46.650.364,30 f 66.466.911,67 Transport 24.884.334,10 H a. 222.840,63 f b. 1.178.212,65 92.529.458,42 f IV f A. a. f n f n S. f 15.488,77 ac. 242.468,68 f f ti f n t 851.291,31 92.397,24 938.915,39 n D Gezien n n n f Batig saldo van de Kapitaaldienst Opneming uit het Reservefonds Grondbedrijf n n n n n n n n n r n n n n n n V VI Kapitaalverstrekking Aandelenbezit in de N.V „Ockenburgh” Diversen Te vorderen: Nadelig saldo Stichting „Centraal Woningbeheer” Te verminderen: Wegens het in voorgaande jaren te veel gereser veerd in het „Onderhoudsfonds” j. k. l. 135.000,— 68.745,45 28.590,62 264,40 n n n n n 42.769,48 230,25 663,48 1.039.93 9.768,97 3,57 28.326,22 2.951,79 18.501,87 2.400.049,67 89.301,85 z. aa. B. ab. n. o. P. <1. c. d. De directeur, H. E. SUYVER. f 749.865,— 12.311,40 De administrateur, Th. M. GUNDLACH. 203.745,45 275.832,53 1.657,48 6.545,03 2.973,20 I f 224.900,63 2.060,— f 24.858.223,32 12.218,45 13.892,33 b. d. e. f. O- h. i. 762.176,40 192.200,— 995,62 9.518,23 47.733,— 10.700,— 34.012,13 3.066,76 4.701,06 6.473,01 12.316,24 481,— 954,80 1.589,60 489.333,64 934.226,90 1.461.755,— 218.726,58 1.680.481,58 134.359,05 4.773,16 846.518,15 1.814.840,63 43.505,32 T77L335,31 2.815.138,56 g. Waarborgsommen h, Huurverlagingsfonds 6. Woningbouwverenigingen: Depót annuïteiten: Saldo Nog te verrekenen Saldo Bekening-courant: Saldo Nog te verrekenen Depót in effecten Verschuldigde rente 35,— 1.459,83 3.647.558,48 f 145.316.732,72 Algemeen, Waarborgsommen diversen Nog te storten Waarborgsommen straataanleg voor derden Depót in effecten N.V. „Ockenburgh” Depót straataanleg voor derden Depót onderhoud en herstellingen Verschuldigde rente Te betalen omzetbelasting Arbeidslonen en salarissen Gemeenschappelijk Fonds II: 1. Depót in effecten 2. Saldo in Bekening-courant Huurverlagingsfonds Reserve voor aanschaffing automobiel Reserve voor vernieuwing luchtbrug kam- peerterrein m. Reserve voor aanschaffing rijwielen Eigendommen niet Grondbedrijf Vooruitbetaald door debiteuren Diverse crediteuren Werken uitgevoerd voor rekening van de Gemeente en anderen Exploitatie „Meer en Bosch” Exploitatie kampeerterrein t. Exploitatie „De Voordes” m. Exploitatie reclame-objecten v. Exploitatie saneringsplan Van-Boecopstraat w. Exploitatie saneringsplan Keizerstraat- West x. Exploitatie voormalige erfpaehtsrechten y. N.V. „Ockenburgh” rekenlng-courant. Saldo Nog te verrekenen N.V. „Ockenburgh”, waakdienst Bedrijfskosten voor 1947 Kapitaal en schulden schappelijk Fonds I Kapitaal en schulden schappelijk Fonds II Nog verschuldigde onkosten Gemeente ’s-Gravenhage, Rekening-courant Verschuldigd: Grondbedrijf. Batig saldo van de Gewone dienst. Geraamd Meer dan geraamd van het Gemeen- van het Gemeen-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 196