15 24 VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. Gronden. Bouwterreinen. Totaal OMSCHRIJVING. 16.315,29 f f 2.928,83 f 33.378,80 f 14.134,68 Straatbelasting 4.749,33 894,86 21.852,84 16.208,65 r> r> n n 100,— 99,12 n n 245.835,30 269.977,44 326.511,95 1.660.016,94 2.256.506,33 n n ti 568.176,56 330.285,80 f 430.648,28 f Totaal Gezien 300.284,09 f 134.359,05 i f ■2.248.658,14 4.346.333,36 M n n n n n r n ti n n t, ti n n r> n n n n n n n n ti n n n ti n n n De rekening van het Grondbedrijf over 1946 geeft op de Gewone Dienst een aan de Gemeente uit te keren batig saldo van f 1.680.481,58. Begroot was f 1.461.755, Het totaal van baten en lasten van deze Dienst, met inbegrip van de uitkering van het batig saldo, beloopt f 5.107.267,44; de begroting gaf als totaal f 5.026.092, De inkomsten en uitgaven van de Kapitaaldienst be lopen in totaal f 476.658,91. De aflossing betreft het Werkfonds 1934, de Rijksvoor- sehotten en de, in het bedrijf belegde, Kapitaalrekening „Storting canons ineens”. In totaal beliep deze aflossing De „Bij te schrijven rente” beliep Te zamen Voor „Kosten van aanleg” was benodigd Voordelig verschil op de Kapitaaldienst aan de Gemeente uit te keren 258,90 27.192,94 287,67 328,89 346,80 59.803,79 f 144.301,28 21.623,76 Uitgegeven terreinen. 5.354,36 29.394,30 279.414,17 40.093,66 45.839,47 De directeur, II. E. SUYVER. f 31.482.43 9.962,38 229,51 1.468,— 9.618,67 10.997,12 75,— 100,— 614,37 23,90 152,69 120,37 1.719,— 494,61 15,40 122,93 1.934,33 9.364,— 21.807,36 5.354,36 30.000,— 365.910,90 f 203.398,— 96.886,09 50.000,— 57.165,48 75,— 200,— 1.108,98 138,42 275,62 2.284,21 12.551,— 21.807,36 f LASTEN. Kosten van onderhoud Grond-, watersehaps- en polderlasten: Grondlasten enz Verhaald op derden enz 2.248.658,14 5.107.267,44 Totaal der uitgaven f 165.925,04 Ontvangen „Storting canons ineens” Teruggave aanlegkosten f 1.932.963,20 15.072,18 62.635,65 III. Rekening van het Grondbedrijf over 1946. Gewone Dienst. f 21.520,05 332,79 f f 61.829,28 82.472,- Aandeel algemene kosten van de Dienst der Stads ontwikkeling en Volkshuisvesting Salarissen Provisie Kosten van taxatie Opmetingskosten Assurantiekosten Reclame- en advertentiekosten Diversen Afschrijving leningskosten Afschrijving dubieuze debiteuren Nadelig saldo op de exploitatie van de Spoorweg- aansluitingen Laakhaventerreinen Beheerskosten der Gemeente Rente van het „Vrij Kapitaal der Gemeente” Leningsrente ter zake van: Leningsfonds Werkfonds 1934 Rijksvoorschotten Kapitaalrekening „Storting canons in eens” Batig saldo der „Uitgegeven terreinen”, waarvan te bestemmen tot gedeeltelijke dekking van rente op de categorieën „Gronden” en „Bouwterreinen”f Aan de Gemeente uit te keren batig saldo1.680.481,58

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 197