I 15 I 25 VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. OMSCHRIJVING. Totaal. Gronden. Bouwterreinen. f f f f 1.631,08 227.473,35 209.078,78 568.176,56 359.097,78 n r> n n 82.472,— 82.472,— n n n n 20.556,96 20.556,96 n n 21.807,36 21.807,36 n n r> Totaal f 5.107.267,44 f 330.285,80 f 430.648,28 f 4.346.333,36 f 50.000,— 141.982,— f f 3.409.218,21 f 144.301,28 f 69.566,05 Afgevoerd kan worden 144.301,28 Over te brengen naar de Dienst 1947 f 3.339.652,16 nihil Te verlagen niet f 141.982,— I n r> n n n n T) n n r> n n n Uitgegeven terreinen. i BATE N. Opbrengst dommen Recognitiën Erfpachten Uit eigen middelen kan worden aangewend 145.580,87 58,50 3.670.312,67 358.365,93 341,76 238.598,75 996,08 9.494.32 996,08 n 67.978,79 53,50 3.670.312,67 358.365,93 341,76 f 61.829,28 82.472,- De administrateur, Th. M. GUNDLACH. 37.099,94 4- 40.502,14 1,— n unpauiitciii Vergoeding wegens gebruik van grond door de n n Uitkering van de Kapitaaldienst (Reserve), wegens afschrijving op hypothecair crediet Stichting „Centraal Woningbeheer” Boeten Bijzondere inkomsten: Diversen Rente van onbetaalde verkoopsommen Uitkering van een gedeelte van het saldo der „Uit gegeven terreinen”, tot dekking van rente op de categorieën „Gronden” en „Bouwterreinen” Uitkering van de Kapitaaldienst wegens bij te schrijven rente Uitkering van de Kapitaaldienst, wegens ten laste van die Dienst gebracht: Aandeel Algemene kosten Dienst der Stadsontwikkelingenvolkshuisvesting f 9.233,34 Aandeel salarissen Opmetingskosten Reclame- en advertentiekosten b. „Straataanleg” Was geraamd op Overdracht restant-eredieten van de Dienst 1945 op die van 1946, Raadsbe sluit 12 Mei 1947 3.359.218,21 10.556,56 j 614,37 152,69 In 1946 is betaald f 21.623,76 Gedekt uit eigen middelen 21.623,76 De navolgende cijfers geven een overzicht van de toegestane en uitgegeven bedragen op de post „Kapitaal- verstrekking door de Gemeente”. a. „Bv te schrijven rente, aflossing en diversen". Op de begroting voor 1946 is hiervoor uitgetrokken Werkelijk benodigd voor: Aflossing Bij te schrijven rente van verhuurde of verpachte eigen-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 198