12 Wethouder van Sociale Zaken; ambtelijk lid: M. Nolet, vertegenwoordiger van het Ministerie van Sociale Zaken; ambtelijk plaatsvervangend lid: J. Ph. H. Pleines, vertegenwoordiger van het Ministerie van Sociale Zaken; leden-werk- gevers: W. van Bergen Henegouwen, Ir. G. Kirchmann en E. A. P. Pieters, vertegenwoordi gers van de Haagse Kring van Werkgevers; plaatsvervangende leden-werkgevers: A. J. de Vries en D. Kwakkel, vertegenwoordigers van de Haagse Kring van Werkgevers; leden-werk- nemers: J. W. van den Akker, vertegenwoordi ger van de afd. ’s-Gravenhage van de Ned. Katholieke Arbeidersbeweging; J. J. van Lan gen, vertegenwoordiger van de Haagse Bestuur- dersbond; H. R. Plomp, vertegenwoordiger van de Haagse Chr .Besturenbond; plaatsvervangen de leden-werknemers: D. van der Zwan, N. F. A. Vugts, M. D. Stafleu; secretaris: L. J. H. Kuy- pers, adj.-referendaris ter Gemeentesecretarie. Commissie Zedelijk Gedrag (ter beoordeling van personen op hun toelaatbaarheid tot de Ge meentedienst, ingesteld met ingang van 19 Maart 1946): lid-voorzitter: Mr. J. H. van Laer, Raadsheer in het Gerechtshof te ’s-Gravenhage; leden: P. de Graaff, directeur van de Gemeente lijke Reinigingsdienst; Ir. A. J. Gurck, directeur van de Duinwaterleiding; Mr. W. Nieuwhoff, hoofd van de afdeling Sociale Zaken der Ge meentesecretarie; P. C. Wesseling, hoofd van de afdeling B.V.B. der Gemeentesecretarie; Mr. J. H. Vermeulen, directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau ’s-Gravenhage; G. Venema, voor zitter van de afdeling ’s-Gravenhage van de Ambtenaarsbond; secretaris: R. P. Baas, direc teur van het Gemeentelijk Bureau voor Werk lozenzorg en Personeelsvoorziening. Plaatselijk Schoolmelkcomité 's-Gravenhage (ingesteld met ingang van 19 Juni 1946): lid- voorzitter: C. H. P. W. van den Oever, Wethou der van Sociale Zaken; lid-secretaris: G. van den Beukel, directeur van de Gemeentelijke Dienst voor Schoolkinderzorgambtelijke leden: Dr. J. G. Streng, geneeskundige bij de Gemeen telijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst; en Voorlichting der Gemeentesecretarie; Dr. D. G. G. van Ringelestein, Gemeentelijk inspec teur van het onderwijs; A. B. Thape, commies ter Gemeentesecretarie. Lid en plaatsvervan gend lid,- aangewezen door de Haagse Scholen- raad: Mr. I. van Woerden en D. Hoekstra; lid en plaatsvervangend lid, aangewezen door de Rooms-Katholieke Schoolraad: N. L. J. Vroo- mans en W. Greve; lid, aangewezen door de Bond van Scholen voor Neutraal Bijzonder Onderwijs in Nederland: F. C. Haalebos. Districtsraad 's-Gravenhage voor het Consu mentenkrediet (ingesteld met ingang van 21 Sep- Commissie voor de verdeling van school ruimte: E. H. Bos, wnd.-voorzitter; J. H. Wim mers, secretaris; D. E. Nieborg, Dr. D. G. G. van Ringelestein, A. G. Nieuwkerk. Commissie voor sociaal-economische hulpver lening aan kleine zelfstandigen: lid-voorzitter: R. P. Baas, directeur van het Gemeentelijk Bu reau voor Werklozenzorg en Personeelsvoorzie ning; leden: Mr. J. H. J. Schmidt, vertegen woordiger van het Ministerie van Handel, Nijverheid en Scheepvaart; M. Nolet, vertegen woordiger van het Ministerie van Sociale Zaken; M. Kropveld en H. G. de Bruyn, vertegenwoor digers van de Kamer van Koophandel en Fa brieken voor Zuidholland; secretaris: M. W. van Daalen, commies bij het Gemeentelijk Bureau voor Werklozenzorg en Personeelsvoorziening. Tijdelijke Commissie van advies inzake leni ging van de nood van werknemers en kleine zelfstandigen, die ten gevolge van de oorlog hun bron van inkomsten hebben verloren: lid-voor zitter: C. H. P. W. van den Oever, Wethouder van Sociale Zaken; leden: Ir. 0. Tellegen, inge nieur bij de Hollandse Beton-Maatschappij N.V.; L. W. van der Heem, directeur Van der Heem N. V.; Ir. E. L. C. Schiff, directeur Rubberfa briek „Vredestein”; J. J. van Langen en S. Venema, vertegenwoordigers van de Haagse Bestuurdersbond; J. W. van den Akker, verte genwoordiger van de afd. ’s-Gravenhage van de Ned. Katholieke Arbeidersbeweging; R. H. Plomp, vertegenwoordiger van de Haagse Chr. Besturenbond; W. C. A. Riem Vis, directeur van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belangen; R. P. Baas, directeur van het Gemeentelijk Bu reau voor Werklozenzorg en Personeelsvoorzie ning; Mr. J. H. Vermeulen, directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau ’s-Gravenhage; secre taris: L. J. H. Kuypers, adjunct-referendaris ter Gemeentesecretarie. Deze commissie is met in gang van 30 Juli 1946 opgeheven. Commissie van advies voor de vaststelling van loonnormen ten behoeve van de uitvoering van de Verordening „Regeling Overbruggingsuitke- ring": lid-voorzitter: R. P. Baas, directeur van telijke Geneeskundige en het Gemeentelijk Bureau voor Werklozenzorg J. Rensen, hoofd van het Bureau voor Statistiek en Personeelsvoorziening; leden: J. J. van Lan gen, vertegenwoordiger van de Haagse Bestuur- dersbond; J. W. van den Akker, vertegenwoor diger van de afd. ’s-Gravenhage van de Ned. Katholieke Arbeidersbeweging; H. R. Plomp, vertegenwoordiger van de Haagse Chr. Bestu renbond; secretaris: M. W. van Daalen, commies bij het Gemeentelijk Bureau voor Werklozen zorg en Personeelsvoorziening. Commissie van advies voor de toekenning in twijfelgevallen van een overbruggingsuitkering, als bedoeld in „Regeling Overbruggingsuitke ring": lid-voorzitter: C. H. P. W. van den Oever, 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 19