15 I c. 29 VERSLAG STADSONTWIKKELING EN VOLKSHUISVESTING. VII. Kapitaaldienst 1946. Inkomsten. Uitgaven. A. A. f 3.476.121,12 f 476.658,91 f 3.476.121,12 f 476.658,91 B. B. 20.000,— 7.582,83 C. 20.000,— 7.582,83 622.725,88 619.412,91 619.412,91 622.725,88 n 77 f 1.106.967,62 f 4.115.534,03 f 1.106.967,62 f 4.115.534,03 Gezien: PASSIVA. „Die 16.976,47 f 1.910,88 f 15.065,59 7.913,33 432,38 6.692,27 14.605,60 77 9,20 423,18 IJ 15.488,77 Verlies- DEBET. CREDIT f f 5.552,94 3.190,30 77 f 8.743,24 f 8.743,24 PASSIVA. 9.066,89 f 221.839,43 5.756,14 7» 20.629,25 f 242.468,68 Winstrekening CREDIT. DEBET. t f 77 f 21.422.80 f 77 77 Uitkering ten behoeve van de Woning bouwverenigingen over 1946 Koersverschil op effecten Werkelijk bedrag. 20.629,25 793,55 867,98 15,19 Uitkering door Woningbouwverenigingen Rente van kasgeld Rente van de geldlening Voordelig saldo der exploitatie Sanerings plan Keizerstraat-West over 1946 Nadelig saldo naar Kapitaal Uitkering door Woningbouwverenigingen Rente van de belegging in effecten Rente van kasgeld Rente van de geldlening Nadelig saldo naar Kapitaal Uitkering ten behoeve van de Woning bouwverenigingen over 1946 Begroot bedrag 77 Werkelijk bedrag 6.692,27 93,30 37,59 9,20 1.910,88 De directeur, H. E. SUYVER. De administrateur, Th. M. GUNDLACH. VIII. Gemeenschappelijk Fonds I. ACTIVA. IX. Gemeenschappelijk Fonds II. ACTIVA. f 5.756,14 4.760,08 789,69 1.050,— 9.066,89 21.422,80 68.745,45 f 242 468,68 Nadelig saldo der exploitatie van het Sa neringsplan Van-Boecopstraat over 1945 Uitkering ten behoeve van de Woning bouwverenigingen (dekking exploitatietekorten 1941/’42- 1942/’43.) Begroot bedrag. Gemeente ’s-Gravenhage. Geldlening Effecten van het belegd Kapitaal Rente van de belegging Woningbouwverenigingen,wegens uitkering van 80 pCt. der batige saldi 1946 Dienst der Stadsontwikkeling en Volks huisvesting rekening-courant Voormalige Woningbouwvereniging Haghe”. Geldlening Rente van de geldlening W oningbouw veren igingen, wegens uitkering van 80pCt. der batige saldi 1945. f wegens uitkering van 80 pCt. der batige saldi 1946. Verlies- en Balans per 31 December 1946. Kapitaal per 1 Januari 1946 f 230.906,32 Af: nadelig saldo der Ver lies- en Winstrekening Kosten en uitgaven Grondbedrijf Kosten van aanleg en uitbreiding Uitkering aan de Ge meente wegens af- I lossing op lenings- schuld over 1 946. Balans per 31 December 1946. over 1 946. f 15.488,77 Inkomsten Grond bedrijf Kapitaalverstrekking wegens aanleg en uitbreiding. Uitkering van de Ge wone Dienst wegens afschrijving Kapitaal per 1 Januari 1946 f Af: nadelig saldo der Ver lies- en Winstrekening Dienst der Stadsontwikke ling' en Volkshuisvesting rekening-courant a. Diversenf b. Af: voordelig saldo der exploitatie van het Sa neringsplan Keizerstr. W. f 30.000,— 136.478,75 1.488,34 en Winstrekening

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 202