I I 16 I I fl I. ALGEMEEN. I 1 Het algemeen bestuur vergaderde in het ver slagjaar één maal, het dagelijks bestuur vijftien maal. - Het buitengewoon verlof, verleend aan mej. H. R. Loeff, woninginspectrice le klasse, die zich aan de N.I.C.A.heeft verbonden, werd met een jaar verlengd. In het verslagjaar werden achtereenvolgens en naar gelang het herstellen van de woningen in Duindorp vorderde, de woningen Urksestraat 2, Markensestraat 267 en Markensestraat 189 als inspectricekantoren tijdelijk in gebruik ge nomen. I I STICHTING „CENTRAAL WONINGBEHEER” TE ’S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1946. Het bij de Stichting „Centraal Woningbe- heer” werkzame personeel bestond op 31 Decem ber 1946 uit 24 door het bestuur benoemde ambtenaren (waarvan 3 in tijdelijke dienst en 2 op arbeidsovereenkomst) alsmede uit 3 vaste ambtenaren en 1 tijdelijke ambtenaar van de Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuis vesting, die bij de Stichting gedetacheerd waren. geeft een overzicht van het aantal woningen, gezinnen, bewoners enz. naar de complexen aan het einde van het jaar. overzicht van de huurinning 1946. Het totaal aantal in de loop van het jaar ont vangen aanvragen voor Gemeentewoningen bedroeg 2 953, waarvan 2 564 voor ’s-Gravenhage en 389 voor Seheveningen. I -If Op 1 Januari 1946 bestond het bestuur van de Stichting uit de Wethouder van Wederopbouw, Openbare Werken en Toneelzaken, Ir. L. J. M. Feber, voorzitter, Ir. H. E. Suyver, gedelegeerd lid, Ir. P. Bakker Schut, mevrouw A. A. Tromp- Huisken, C. Berkel, M. Keus, P. Stegman, J. W. v. d. Akker, W. F. van Niekerk en mej. N. Ongerboer, leden; mej. Mr. A. C. Stas, secre taresse. In de vergadering van de Gemeenteraad van 11 Februari 1946 werden de leden mevrouw A. A. Tromp-Huisken en de heren P. Bakker Schut, P. Stegman, C. Berkel en M. Keus, her benoemd, terwijl mej. P. H. Hubregtse tot lid werd benoemd. Na de Gemeenteraadsverkiezingen werden in de vergadering van 9 September 1946 tot leden gekozen de Raadsleden J. W. van den Akker, G. W. Hijlkema en K. J. Nieukerke, laatstge noemde twee in de plaats van mej. N. Onger boer en de heer W. F. van Niekerk. Mitsdien was aan het eind van het verslagjaar het be stuur als volgt samengesteld: Wethouder Ir. L. J. M. Feber, voorzitter, Ir. H. E. Suyver, gedelegeerd lid, Ir. P. Bakker Schut, mevr. A. A. Tromp-Huisken, P. Stegman, C. Berkel, M. Keus, mej. P. H. Hubregtse, G. W. Hijlkema, J. W’. v. d. Akker en K. J. Nieukerke, leden; mej. Mr. A. C. Stas, secretaresse. II. EXPLOITATIE DER NIEUWE, AANGEKOCHTE EN OVERGENOMEN WONINGEN. Op 1 Januari 1946 bedroeg het aantal in het belang der volkshuisvesting gebouwde en ver bouwde Gemeentewoningen 7 786, 103 winkel- woningen, 4 winkels en 152 pakhuizen, werk plaatsen en stallen. Op 31 December 1946 waren er 8427 woningen, 116 winkelhuizen, 4 winkels en 178 pakhuizen, werkplaatsen en stallen. De 64 door bominslag verwoeste woningen in Duin dorp zijn in de volgende tabellen niet opgeno men, daar deze woningen niet in exploitatie zijn geweest. Tabel I Tabel II Tabel III overzicht der huurinning in de jaren 1942 t./m. 1946. Tabel IV geeft enkele vergelijkende cijfers be treffende Gemeente- en verenigings- woningen. Tabel V overzicht van de onderhoudskosten en onderhoudsreserve. BIJLAGE Werkwijze. Inspectrice-kantoren. Personeel. Verhuring. 1) Nederlandsch-Indische Civiele Administratie. I Samenstelling van het Bestuur. Algemeen overzicht.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 203