ii I1 16 J i i I |L 1 i|3 2 of 0,35 pCt. of 0,26 pCt. of 0,08 pCt. of 0,55 pCt. of 0,93 pCt. 29 21 6 44 76 g - 3 I 24 Leegstaande woningen. De volgende tabel geeft een overzicht van het aantal leegstaande woningen op het einde der verschillende maanden, cornplexgewijze ver deeld. Per 1 December 1946 werden de volgende per celen in beheer over genomen. Van de Joodse Woningbouwvereniging „Mischkenoth Israël” 268 percelen in het complex Hoefkade, 92 per celen in het complex Markt weg; van de woning bouwvereniging „Die Haghe” 294 percelen in het complex Deimanstraat. In 11 gevallen bleek het noodzakelijk te zijn de huur op te zeggen. De reden van opzegging was in 5 gevallen huurschuld, in 3 gevallen wangedrag en in 3 gevallen onbehoorlijk ge bruik van de woning. In 2 gevallen werd het gezin verplaatst onder scheidenlijk naar de Magneetstraat en naar het Zomerhof. In 7 gevallen zijn de huurders zelf vertrokken en in 2 gevallen moest het gezin worden uitgezet met behulp van een deur waarder. Het aantal leegstaande woningen is dit jaar aanmerkelijk groter dan in vorige jaren. De oor zaak hiervan ligt voor een deel in het feit, dat een aanvang werd gemaakt met de reparatie van vele gedeeltelijk uitgebroken woningen, hetgeen leegstaan gedurende e?n geruime tijd met zich mede bracht. Voorts vonden door het in gebruik nemen van de Scheveningse wonin gen vele verhuizingen plaats in de stad. Het verlenen van een woonvergunning door het Ge meentelijk Bureau voor de Huisvesting wfas voor deze woningen eveneens noodzakelijk. Het terug plaatsen van de Scheveningse gezinnen vond geleidelijk voortgang. De complexen Kolenwa genslag I, II en III, Westduinweg II en III, Vissershaven, Dr.-de-Visserplein, Vuurbaak- straat en Betonwoningen zijn, voor zover de huizen niet geheel verwoest waren, weer be- w'oond. De complexen Duindorp en Afvoerka naal waren aan het einde van het verslagjaar nog niet geheel vrijgegeven. Echter is hiervan een 700-tal woningen betrokken en het laat zich aanzien, dat in de loop van het volgende verslag jaar het grootste aantal gezinnen zal zijn terug gekeerd. Helaas werd aan het eind van dit ver slagjaar een honderdtal wmningen bezet gehou den door gewezen bewakers van het kamp Duindorp. I I 5 1 O s Op een totaal bedrag van f 1.907.065,89 aan verschuldigde huur (met inbegrip van glasver zekering) moest f 490,17 of 0,03 pCt. als onin baar worden afgeschreven, terwijl de huur schuld aan het einde van bet jaar f 2.446,04 of 0,13 pCt. bedroeg. Deze cijfers zijn alw’eer aan zienlijk lager dan die over het vorige jaar, zodat hier gesproken kan worden van een terugkeer tot normale verhoudingen. Het bedrag aan onverhuurd beliep onder scheidenlijk in 1942 in 1943 in 1944 in 1945 in 1946 f 11.083,62 of 0,56 pCt 16.502,89 of 0,85 pCt. 2.471,80 of 0,13 pCt. 5.708,37 of 0,30 pCt. 10.379,92 of 0,54 pCt. Het in de jaren 1942 t./m. 1946 geleden verlies wegens onverhuurd wras over de verschillende complexen ais volgt verdeeld. (Het vermelde percentage is het aandeel van elk complex in het totaal bedrag aan onverhuurd.) iiooj f I Het gemiddelde aantal normaal leeggekomen woningen bedroeg in 1942 in 1943 in 1944 in 1945 in 1946 VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHÈER. 1946. Com plex. 1942. 1943. 1944 191b. f r 1100 f 10.379,92 n f n f 16.502,89 f n 24,7, 100, 1.410,30 5.708,57 11 11 9 13 19 11 14 6 12 10 16 8 Trek weg Spoor wijk Laak weg Duindorp Overige complexen ii 19 24 27 24 18 21 21 20 14 14 15 1.109,10 1.428,10 567,35 1.467,40 6.511.67 pCt.' 10 13 5| 13 59 656,90 612,30 686,75 1.355,44 2.438,03 504,80 f n n 2.548,50 3.288,86 1.271,10 62,45 3.209,01 Aantal leegstaande woningen in het complex, i) 1.664,45 2.185,95 1.327,95 3.989,12 7.335,42 f T» n f 11.083,62 515,85 2.471,80 pCt! 10 13 8 24 45 ioo| Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December ipCt. 32 12 I 1 31 jlOO pCt. 23,8 42,7 8,8 i 29 I 30 30 32 30 29 28 29 29 43 45 46 Uitbreiding woningen. Huuropzegging. S I 4-5 £2,5 s pCt. 26 25 28 van het aantal in beheer zijnde 57 2194 69 2150 73 2134 91 1984 89 1809 71 1716 78 1692 78 1585 74 1507 81 1437 84 1377 74 1191 - 2194 1 2150 2 2134 2 1984 9 1809 - 1716 2 1692 1 1585 - 1507 5 1437 3 1377 1 1191 MAANDEN. I Q M 1 W Inning der huren, huurschuld, huurschade. n 6 i 9 10 8 17 12 15 18 16 13 9 6 4 i) De tweede groep cijfers in de kolom van elk complex geeft het aantal woningen aan, dat als gevolg van de evacuatie leeg staat.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 204