16 I 3 3 095 kuipbaden 47 842 douchebaden 612 kinderbaden Doordat aan het einde van het jaar geen batig saldo aanwezig was in het glasverzeke- ringsfonds kon aan de huurders geen gedeelte lijke restitutie worden gegeven van de door hen betaalde premie. Het totaal aantal schuurtjes bedroeg aan het einde van het jaar 2165, het aantal kippen hokken 11 en het aantal berghokken voor trans- portr ij wielen 31. De achterstand in het onderhoud der wonin gen, ontstaan door gebrek aan materialen en 30,60 231,06 Voor het herstellen van oorlogsschade aan de woningen in „Duindorp” en in de overige bij Centraal Woningbeheer in exploitatie zijnde woningen, wordt verwezen naar het jaarverslag over 1946 van de Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting. De openingen in de muren aan de Herfstweg en Troelstrakade werden dichtgemetseld. De bakkerij, gevestigd in het perceel Kompas straat no. 137, werd inwendig verbouwd. Er werden 5 schoorstenen vernieuwd en 5 ge repareerd. Van perceel Van-der-Vegtstraat no. 2 werd de zijgevel gerestaureerd. Rioleringen werden nagezien. De muren van enkele woningen, welke aan de buitenkant kwamen te liggen, doordat de naastliggende percelen door bominslag werden verwoest, wer den tegen inwatering beschermd. In de complexen II en III werden 1084 m2 achterpaden hersteld. De balconbedekking van perceel Trekweg 150 werd vernieuwd. f 5.974,36 De boilers voor de warmwatervoorziening in het badhuis werden van ketelsteen ontdaan, de gehele verwarmingsinstallatie werd nagezien en enig noodzakelijk binnenverfwerk werd ver richt. In verband hiermede was het noodzake lijk het badhuis een week te sluiten. In een als naaikamer in gebruik zijnd vertrek werd be hang- en verfwerk verricht. In het verslagjaar zijn in totaal 404 woningen op zuiverheid onderzocht. Hiervan werden 389 woningen zuiver bevonden en 15 of 3,7 pCt. onzuiver. 231 van deze 404 woningen waren Gemeentewoningen. Hiervan waren er 5 onzui ver, dat is 2,16 pCt. In 1946 zijn 12 woningen gecyaneerd; de kosten bedroegen in totaal f 416,75, of gemiddeld f 32,88 per woning. Er werden 4 inboedels gezuiverd voor een bedrag van f 25,75 in totaal. personeel in de bezettingsjaren, kon nog niet worden ingelopen. Meer speciaal het buiten schilderwerk der woningen vraagt de aan dacht. Met het herstellen van de zg. houtschade, dat is de schade, veroorzaakt door het opstoken van verschillende houten onderdelen der woningen door de bewoners in de winter 1944’45, werd een begin gemaakt. In het afgelopen jaar werden 9173 rollen behangselpapier verwerkt, 635 ruiten werden geplaatst. Hierin zijn niet begrepen de aantallen, verwerkt in de geheel gerestaureerde woningen. 527 woningen wisselden van bewoners en wer den voor zoveel de materiaalpositie zulks toeliet, zo goed mogelijk nagezien en opgeknapt. Behalve de normale dagelijkse onderhouds werkzaamheden werden voorts de navolgende werkzaamheden van grotere omvang uitge voerd. Over 1946 is door de huurders een bedrag van f 3.358,55 meer aan water verbruikt dan de toe- gestane hoeveelheid van 18 m3 per kwartaal. In 1945 bedroeg dit f 1.696,70 en in 1944 f 2.692,75. Het totaal aantal in het badhuis Troelstra kade genomen baden bedroeg in 1946 54 458, waarvan 51579 betaald en 2 879 kosteloos. Totaal werden in 1946 verkocht: ..af 0,30 ..af 0,10 a f 0,05 7 702 emmers warm water a f 0,03 f 928,50 f 4.784,20 f f VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. <5 Glasverzekering. Berghokken, kippenhokken, fietsenhokken. Onderhoud. Complex Zomerhof. Complex Kolenwagenslag. Complex Heemskerckstraat. Complex Laakwijk. 1 Complex Westduinweg. Complex Trekweg. Besmetting met wandgedierte. Waterverbruik. Exploitatie badhuis Troelstrakade.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 205