16 4 Ontruimingen. De volgende percelen werden ontruimd: Van-Boecopstraat no. 6, N.W. Buitensingel nos. 186 en 189, Hekkelaan nos. 162 en la. Nieuwe Haven no. 66 Nieuwe Haven no. 70 Na ontruiming voor Het gedelegeerd lid, H. E. SUYVER. III. EXPLOITATIE DER OUDE WONINGEN. Algemeen overzicht. Op 1 Januari 1946 bedroeg het aantal oude percelen in de stad 377 woningen, 29 winkel huizen, 16 dagwinkels en 56 pakhuizen, totaal 478 percelen; in Scheveningen 12 woningen en 1 pakhuis, totaal 13 percelen. Op 31 December 1946 waren in de stad 407 woningen, 31 winkel huizen, 17 dagwinkels en 56 pakhuizen, totaal 511 percelen en in Scheveningen 10 woningen en 1 pakhuis, totaal 11 percelen, bij de Stichting in beheer. Onderhoud. Behalve het dagelijks onderhoud werden werkzaamheden van grotere omvang onder meer verricht aan de volgende percelen. De woning Zuid-Binnensingel no. 28 werd ge restaureerd, de riolering in de woning Nieuwe Haven no. 360 werd vernieuwd. In de keuken van de woning Zuid-Binnensingel no. 65 werd een betonvloer aangebracht. In de Tripstraat en in het hofje Westeinde nos. 267 t./m. 297 werd elec- trische verlichting aangebracht. De electrische installatie en de waterleiding van de woningen Parallelweg nos. 76a en 76b werden gesplitst. In de woning Lage Zand no. 16 werd een beton vloer aangebracht. De riolering van de woning Schedeldoekshaven no. 144a werd hersteld, even als de gasleiding in de woning Turfmarkt no. 34a. In het hofje van Ter Laak werd elec trische verlichting aangebracht. Van de wonin gen aan de Tripstraat werd de ijzeren afschei ding vernieuwd. van werkplaats tot woning verhoogd van f 2, tot f 2,50 per week. 1 Inning der huren. In de oude stad moest f 182.169,56, te Scheve ningen f 4.377,40 aan huur worden geïnd, De huurschuld in de oude stad bedroeg f 10.458,88 of 5,7 pCt. Het verlies aan oninbaar bedroeg voor de oude stad f 991,98 of 0,5 pCt.; het bedrag aan onverhuurd bedroeg voor de oude stad f 6.216,94 of 3,4 pCt. In Oud Scheveningen bedroeg de huurschuld f 326,of 7,4 pCt. en het bedrag aan onver huurd f 811,72 of 18,5 pCt.; verlies wegens onin baar heid was er niet. Het hoge bedrag aan huurschuld wordt voor het grootste deel ver oorzaakt door huurschuld van Gemeentelijke of Rijksinstanties, nl. in de oude stad voor een bedrag van f 7.277,49 of 4 pCt. en in Oud Scheve ningen voor f 325,dus bijna het gehele bedrag. Het in Oud Scheveningen relatief zo hoge be drag aan huurschade vindt zijn oorzaak in het feit, dat enkele zwaar beschadigde woningen leegstaan, waarvoor geen vergoeding wordt ontvangen. Huurwijziging. De huurprijs van het perceel Falckstraat no. 171 werd wegens wijziging der bestemming Wijzigingen van de in beheer zijnde percelen. In 1946 zijn de volgende percelen aan de Stichting in beheer overgedragen Breedstraat no. 140, huurprijs f 7,per week, Koningstraat no. 244, huurprijs f 5,— per week, Parallelweg nos. 67 t./m. 74, huurprijs f 4,50 per week, Parallelweg no. 76 AI, huurprijs f 5,75 per week, Parallelweg no. 76 AII, huurprijs f 5,per week, Parallelweg no. 76 B, huurprijs f 5,50 per week. 34 hof jeswoningen aan de Nieuwe Haven tussen de nos. 70a en 278, waarvan er 12 in het ver slagjaar weer werden ontruimd voor afbraak. De huurprijs bedraagt f 2,50 en f 2,75 per week en voor de nos. 72, 74, 76 onderscheidenlijk f 7,25, f 5,75 en f 3,50 per week. Nieuwe Haven nos. 64 en 68 samen f 55,per maand, f 25,— per maand, f 30,per maand, afbraak werd het pak huis aan de Elsemoerstraat no. 2 A tijdelijk weer in gebruik genomen. Van twee woningen in Oud Scheveningen werd het beheer aan de oor spronkelijke eigenaren teruggegeven. VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 206