13 Haags Crisis-Comité. (Sedert 1 November 1942 in liquidatie.) Commissie belast met de liquida tie: C. H. P. W. van den Oever, Wethouder van Sociale Zaken, G. H. J. Berckenkamp en Mr. W. C. C. van Romondt Vis. Bestuur van de Stichting „Centraal Badbe- heer”. Zie het verslag dier Stichting. Bestuur van de Stichting „Centraal Woning- beheer”. Zie het verslag dier Stichting. Commissie van Bijstand voor de Landbouw statistiek: Jhr. H. J. Repelaer van Driel, Mr. D. A. Kleij en S. G. A. Doorenbos. Commissie van advies inzake het af geven van bewijzen van goed gedrag aan personen, die een of meer strafvonnissen te hunnen laste hebben, behoudens voor zoveel die bewijzen moeten strek ken voor plaatsing in Gemeentedienst: Mr. J. H. van Laer, voorzitter; leden: Jhr. Mr. Dr. L. H. K. C. van Asch van Wijk, J. D. Böning; secre taris: Mr. H. Cost Budde; wnd. secretaris: A. Vermeulen. als vertegenwoordigers van de Gemeente; G. Venema, J. H. Nijhoff en L. Vermeulen; secre taris: Mr. J. Velders, hoofdcommies bij de afd. Sociale Zaken der Gemeentesecretarie. Gemeentelijk B-Steuncomité: C. H. P. W. van den Oever, Wethouder van Sociale Zaken, voor zitter; G. H. J. Berckenkamp, 1ste secretaris; Mr. Dr. E. Heringa, 2de secretaris; Mr. W. C. C. van Romondt Vis, Th. M. Dresmé, J. J. van Langen, H. R. Plomp, W. van Zon, P. de Wit, J. C. van Straaten, leden; K. J. v. d. Mijl, J. J. van Wee- ren, plaatsverv. leden. Gemeentelijk Comité tot steun aan hulpbehoe venden. Met ingang van 15 Augustus 1945 werd de hulpverlening aan hulpbehoevenden, welke vóór en gedeeltelijk gedurende de Duitse bezet ting werd verricht door het Haags Crisis-Comité (sedert 1 November 1942 in liquidatie), voort gezet onder de nieuwe benaming „Comité tot steun aan hulpbehoevenden”. Op 31 December 1946 was dit Comité als volgt samengesteld. C. H. P. W. van den Oever, Wethouder van So ciale Zaken, voorzitter; G. H. J. Berckenkamp, 1ste secretaris; Mr. Dr. E. Heringa, 2de secre taris; Mr. W. C. C. van Romondt Vis, J. J. van Langen, H. R. Plomp, W. van Zon, P. de Wit, J. C. van Straaten, leden; K. J. v. d. Mijl, J. J. van Weeren, plaatsverv. leden. Bestuur van de Stichting „Onderwijsfonds voor Zieke Kinderen te ’s-Gravenhage”. Zie het verslag van die Stichting. tember 1946): lid-voorzitter: 0. H. P. W. van den Oever, Wethouder van Sociale Zaken; lid-plaats- vervangend-voorzitter, Mr. W. Nieuwhoff, hoofd van de afdeling Sociale Zaken der Gemeente secretarie; leden: W. C. A. Riem Vis, direc teur van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale belangen; J. J. Riem Vis, directeur van de Gemeentelijke Accountantsdienst; Jhr. Mr. G. Th. Gevers Deynoot, secretaris van de Armen raad; Mej. P. H. Hubregtse, oud-hoofdinspec- trice bij de Stichting „Centraal Woningbe- heer”; J. P. Zaayer, lid van de Voogdijraad; E. A. P. Pieters, vertegenwoordiger van de Haagse Kring van Werkgevers; J. J. van Lan gen, vertegenwoordiger van de Haagse Bestuur- dersbond; N. F. A. Vugts, vertegenwoordiger van de afdeling ’s-Gravenhage van de Ned. Katholieke Arbeidersbeweging; H. R. Plomp, vertegenwoordiger van de Haagse Chr. Bestuur- dersbond; Mr. K. M. L. van Keulen, directeur van het Districtsbureau Verzorging Oorlogs slachtoffers; lid-secretaris: H. L. Kooper, direc teur van de Gemeentelijke Leen- en Voorschot bank. Commissie van advies, bedoeld in artikel 7 van het Minder-validenreglement 1932: voorzitter: C. H. P. W. van den Oever, Wethouder van Sociale Zaken; leden: H. L. Kooper, directeur van de Leen- en Voorschotbank en P. van Rijn, directeur van het Openbaar Slachthuis als vertegenwoordi gers van de takken van Gemeentedienst; W. J. van Dijck en W. Brusse; plaatsvervangende leden: S. G. A. Doorenbos, directeur van Ge- meenteplantsoenen en Ir. K. Dees, directeur van Bouw- en Woningtoezicht als vertegenwoordi gers van de takken van Gemeentedienst; A. J. Klarenberg en J. Vlieger; secretaris: H. J. J. Witteman, commies bij de afd. Sociale Zaken der Gemeentesecretarie. Commissie van advies betreffende de dienst- kledingver strekking aan Gemeentepersoneel: voorzitter: Ir. M. S. H. Trooster, directeur van het Gemeentelijk Electriciteits-Bedrjjf; leden: Mr. W. Nieuwhoff, hoofd van de afdeling Sociale Zaken; J. J. Riem Vis, directeur vau de Gemeentelijke Accountantsdienst; S. Lavooij, ambtenaar bij de Gemeentepolitie; G. W. van Rheenen en W. Brusse; plaatsvervangende le den: J. H. Nijhoff en P. Witvliet; secretaris: H. J. J. Witteman, commies bij de afd. Sociale Zaken der Gemeentesecretarie. Commissie van advies met betrekking tot aan gelegenheden van rechtsherstel (tijdelijk): voor zitter: C. H. P. W. van den Oever, Wethouder van Sociale Zaken; leden: Mr. Dr. J. J. Boasson, Gemeentesecretaris, P. de Graaff, directeur van de Gemeentelijke Reinigingsdienst en Mr. W. Nieuwhoff, hoofd van de afdeling Sociale Zaken besturen. I' Overige commissiën en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 20