r 16 f 837.984,24 2.882,40 f 835.101,84 Totaal f 851.291,31 10 Hierbij komt het nadelig saldo van de exploitatie van de Dienstge bouwen bij het complex Zomerhof 16.189,47 Het nadelig saldo over 1946, dat werd begroot op f 712.990,92, bedroeg f 851.291,31 of f 138.300,39 meer dan de raming, o.m. door een hogere boe king wegens „Huurderving door oorlogsomstan digheden” 1), „Algemene onkosten” en „Grond lasten”. Voorts waren op de geboekte cijfers van invloed de exploitatieresultaten over de maand December van de bij Raadsbesluit van 20 Augus tus 1946 aan de Gemeente overgedragen woning complexen van de voormalige Woningbouw vereniging „Mischkenoth Israël” en van het bij Raadsbesluit van 9 Juni 1947 (bijl. no. 219) over gedragen woningcomplex aan de Deimanstraat c.a. van de Woningbouwvereniging „Die Haghe”. Het nadelig saldo is de resultante van de nadelige saldi der woningcomplexen ten be drage van f 837.984,24 en de voordelige saldi der woningcomplexen Kolenwagenslag II, Korten bos, Marktweg, Brandstoffenhokken en Kippen hokken voor een gezamenlijk bedrag van f 2.882,40, benevens het nadelig saldo van de exploitatie der Dienstgebouwen bij het complex Zomerhof ad f 16.189,47. FINANCIEEL OVERZICHT van de Het saldo, dat uiteindelijk ten laste van de Gewone Dienst der Gemeentebegroting komt, is samengesteld als volgt. Nadelige saldi der woningcom plexen. (Zie staat C: totaal A, B en C) In mindering hiervan komen de voordelige saldi van de woning complexen Kolenwagenslag H, Kortenbos, Marktweg, Brand stoffenhokken en Kippenhokken Door het Rijk zal in de nadelige saldi der in de Exploitatierekening onder A en B I ge noemde complexen worden bijgedragen tot een bedrag, hetwelk gesteld kan worden op f 503.669,36, zodat per saldo f 347.621,95 ten laste van de Gewone Dienst der Gemeentebegroting blijft. Hiervoor was blijkens de Gemeente begroting geraamd f 264.228, VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. ik Aangezien verschillende woningcomplexen door oor logsschade e.d. zwaar hebben geleden, is hiervoor geen hnurvergoeding meer ontvangen. Deze gederfde huur is in de exploitatie-rekening onder „Huurderving door oor logsomstandigheden” verantwoord. Onder dit hoofd werd eveneens geboekt de huurderving t.a.v. het kamp Duin- dorp. Stichting „Centraal Woningbeheer" over 1946.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 211