I 16 16 j 15 14 fjf f f- 1 VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER. Passiva. Balans per 31 December 1946 (Vervolg). Activa. B. Totaal. OMSCHRIJVING. No. OMSCHRIJVING.' Totaal. No. f 24.586.330,42 Transport IV. f 24.590.572,39 Transport f f 7 177.724,81 V. f n 42.497,91 996,99 n n VI. IV. f f 20,71 VII. 121,43 f n n 39.710,65 625,82 VIII. VI. 1.259,31 n n f VII. f 11.484,60 17,84 Kleine kas badhuis bij Zomerhof VIII. 1.975,— Wisselgeld ambtenaren IX. n 13.052,39 Huurverlagings fonds X. XI. 1.389.755,76 n XII. n n f n 75.740,68 n n XIII. n f 101.637,18 XII. n 851.291,31 f 24.080,41 n XIII. f n n f n 9.962,38 Gezien Y) t 26.978.394,44 f 26.978.394,44 n n Gemeente ’s-Gravenhage. Reserve- en onderhoudsfonds Algemene onkosten. Voorradig drukwerk enz. Exploitatie van de Dienstgebouwen bij het complex Zomerhof. Voorraden enz XVII. XVIII. n r> n n n XIV. XV. XVI. De administrateur van de Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, Th. M. GUNDLACH. n n n n n n 11.857,09 4.477,61 12.218,45 Voormalige Woningbouwverenigingen „Die Haghe" en „Mischkenoth Israël”. Geldlening ten behoeve van complex Marktweg Debiteuren Rente Verliessaldi „Die Haghe” I Woningen niet-volkshuisvesting Nog te ontvangen huren Vooruitbetaalde kosten Nadelig saldo: Exploitatie Woningen volkshuisvesting Exploitatie van de Dienstgebouwen bij het complex Zomerhof Exploitatie Glasverzekering. Vergoeding gebroken ruiten enz. Vooruitbetaalde verzekeringspremie. Woningen Volkshuisvesting enz. Brandassurantie Duinwater- Huren brandstoffen- en kippenhokken. Huurderving, onverhuurd Huurderving wegens oorlogsschade. Evacuatie-vergoedingen Onderhoudskosten Huurachterstand 835.101,84 16.189,47 2.048,43 930,85 2,04 131,96 719,75 5.326,32 12,25 33.326,31 27.496,36 166,90 329,29 47.748,13 89,32 11.395,28 310,65 39.400,— 1.996,21 10.509,48 2.862,65 2.286,43 419,40 4.650,84 1.556,07 14.671,62 597,52 2.749,28 67,29 1.781,77 5.786,14 943,23 4.489,42 3.939,42 2.866,29 11.962,03 20.131,38 1.852,34 1.027,23 2.201,18 587,92 70,73 1.484,99 146,32 13.858,19 34,14 27.496,36 5.951,20 1.841,12 3.711,07 745,11 251,88 13.892,33 1.222.098,59 167.657,17 48.962,13 566.629,90 100,— Het Bestuur van de Stichting „Centraal Woningbeheer”, L. J. M. FEBER, voorzitter. A. C. STAS, secretaresse. 9.494,79 14.585,62 III. 5,71 15,- 76,43 45,— 271,09 33.136,32 820,— 7-944,56 2.125,38 131.081,42 2.346,04 IX. X. XI. Woningen Volkshuisvesting enz. Huren brandstoffenhokken Huren Duinwater Grond- en straatbelasting, sluisgelden enz Onderhoudskosten Rente inschrijving Grootboek voor de Wederopbouw Rente waarde grond Woningen niet-volkshuisvesting. Huren Nog te betalen kosten Exploitatie van de Dienstgebouwen bij het complex Zomerhof. Huren Nog te betalen kosten Exploitatie Glasverzekering. Premiën bewoners Te vorderen oorlogsschade Algemene onkosten. Nog verschuldigde kösten Glasverzekeringsfonds Waarborgsommen Reserve voor annuïteiten Afvoerkanaal I Afvoerkanaal II/IIIp Afvoerkanaal IV Afvoerkanaal-Oost Buiten-Haag. Deimanstraat Heemskerckstraat (Lsd.) Hoef ka de Kolenwagenslag II Kolenwagenslag III Kortenbos. Laakweg-Óost Laakweg-West Marktweg Spoorwijk I Spoorwijk IIA. Trekweg I Trekweg II Trekweg III Dr.-de-Visserplein Vredebest Westduinweg II Westduinweg Proefwoningen Westeinde Zomerhof Dienstgebouwen complex Zomerhof Kapitaal van het Extra-afschrijvingsfonds. a. Kortenbos- b. Westeinde Huurverlagingsfonds. Woningen volkshuisvesting Dienstgebouw Zomerhof. Onderhoudsfonds terzake van de Woningexploitatie Reservefonds terzake van de Woningbouw en de Woningexploitatie Voormalige Woningbouwverenigingen „Die Haghe" en „Mischkenoth Israël”. W’instsaldo aangewend ten behoeve van complex Marktweg Winstsaldi voormalige woningbouwvereniging „Mischkenoth Israël” Reserve 20 pCt. batige saldi voormalige woningbouwvereniging „Mischkenoth Israël” Rente aandelenkapitaal voormalige woningbouwvereniging „Misch kenoth Israël” enz. Crediteuren Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting Kapitaal gemeente ’s-Gravenhage V. 1 VERSLAG VAN DE STICHTING CENTRAAL WONINGBEHEER.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 214