17 ’s - G r a v e nh a g e. Mijne Heren, 1 Bij de cijfers der jaarrekeningen kan verder de volgende toelichting worden gegeven. Aan de Raad van Commissarissen der N.V. Mij. tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Stedelijk Belang” N.V. MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOITATIE VAN ONROERENDE GOEDEREN „STEDELIJK BELANG” TE 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 1946. Ingevolge het bepaalde in artikel 19 der sta tuten onzer Vennootschap doen wij U hierbij toekomen het verslag over het 23ste boekjaar. Helaas moeten wij ditmaal ons verslag aan vangen met de mededeling van het plotseling overlijden op 24 October 1946 van onze geachte commissaris, de heer G. C. Corporaal. De herinnering aan de heer Corporaal, wiens rustige en correcte persoonlijkheid door een ieder, die niet hem in aanraking kwam, werd gewaardeerd, zal ook bij onze Vennootschap steeds blijven voortleven. Bij de teraardebestel ling w'erd onze Vennootschap door de gedele geerde commissarissen vertegenwoordigd. De exploiatie vond normale voortgang en na het herstellen van de oorlogsschade werd een begin gemaakt met het buitenschilderwTerk van verscheidene percelen. De percelen Goudenregenstraat 213/217, Zuid- werfplein 13 en Harstenhoekweg 6 werden ver kocht; op de twee eerstgenoemd panden werd een hypothecaire geldlening verstrekt groot f 15.000,—. De vergoeding voor oorlogsschade aan onze percelen werd gedeeltelijk afgewikkeld en uit dien hoofde werd in 1946 een bedrag groot f 4.730,25 ontvangen. Voor afschrijving op gebouwen werd een be drag groot f 16.732,aangewend. Op de hypotheken ten laste der Vennootschap werd in 1946 f 46.800,af gelost. BIJLAGE i i te

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 218