I h 17 I; September 1947. ’s-Gravenhage, De gedelegeerde commissarissen, 2 P. BAKKER SCHUT. B. W. SCHIPPERS. Het voordelig saldo over 1946 bedraagt f 23.962,45, waarbij echter nog geen rekening is te houden met de Vermogensaanwasbelasting en met de over 1946 te betalen Vennootsehaps-, On- dernemings- en Vermogensbelasting. Wij adviseren daarom Uw Raad dit batig sal do te reserveren voor belastingen. VERSLAG DER N.V. „STEDELIJK BELANG”. VERLIES- EN WINSTREKENING. BALANS. a. Lasten. a. Activa. f 24.000,84 9.779,41 f 24.000,84 f 123.136,21 18.324,36 f f 23.687,40 f 110.500,— 5.363,04 f 123.136,21 f 18.324,36 b. Baten. f 116.982,77 811,79 1' 1.315,— f 117.345,— 24,85 362,23 3.200,38 f f 116.982,77 b. Passiva. f 300.000,— f 500.000,— f 46.913,— 3.194,— f 46.913,— Reserve voor uitgesteld onderhoud f 20.668,70 f terugontvangen in 1947 2.224,10 f Kas en kassiers. Kas Postchèque- en Girodienst: vrij geblokkeerd Dienst S. en V.: rekening-conrant afgeboekt ten gunste van de verlies- en winstrekening Rente Betaald: hypotheken Ontvangen grootboek- inschrjjvingen f 4.421,56 hypotheken 675,91 diversen 265,57 309,50 1.914,60 2.161,74 202,— Bouwterreinen f 40.762,08 Hierin is in 1946 geen wijziging gekomen. Er wordt geen huuropbrengst verkregen. Gebouwenf 819.554, Het verschil tussen opbrengst en kostprijs van de ver kochte panden ad f 16.404,is als bate in de verlies- en winstrekening verantwoord. De vermindering van de inschrijving Banonkelstraat ad f 3.194,is geboekt ten laste van de Beserve W ederopbouw. Af: Huurderving, afschrijving enz Grootboek voor de Wederopbouw Inschrijving voor de percelen Goudsbloemlaan Banonkelstraat oorspronkelijk f 15.830,21 in 1946 vermin derd met f 116.030,— 1946 Aandelenkapitaal De aandeelhouders zijn: Gemeente ’s-Gravenhage f 400.000, N.V. Laan van Meerdervoort 100.000, Onderhoud Betaald voor onderhoud en herstellingen van oorlogsschade, in hoofdzaak volgens nota’s van de Dienst der S. en V. f 33.780,25 Ontvangen en nog te ontvan gen vergoedingen wegens oorlogsschade waarop gestort 60 pCt. Reserve Wederopbouw Saldo begin boekjaar f 50.107, Af: voor vermindering inschrij ving Grootboek voor Ea- nonkelstraat f 18.282,77 Gevormd door overboeking van de winstsaldi 1944 en 1945 onderscheidenlijk groot f 6.721,53 en f 11.561,24. In 1946 is uit deze reserve niet geput. 3.194,— --12.636,21 Huuropbrengst Jaarlijkse bruto huur Huuropbrengst van in verkochte panden Reserve voor belastingen Beserve bedroeg op 31 Decem ber 1945 f 20.978,20 betaald in 1946 voor aanslagen t./m. 1945

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 219