14 4) Bestuur van de Stichting „Haagse Sport en Speelterreinen”. Zie het verslag van die Stichting. Bij Raadsbesluit van 25 Februari werd in het leven geroepen de Haagse Kunststichting, waar van het bestuur als volgt is samengesteld. Mr. D. G. W. Spitzen, voorzitter; Jhr. Mr. W. C. Six, seeretaris-penningmeester; leden (Raadsleden): Mr. H. Schürmann en A. van Velsen; leden (niet- Raadsleden): mevr. Mr. H. van Dam van Isselt en Dr. P. J. A. Eernstman en Dr. B. Hunningher. Voor werkzaamheden aan en wijziging in de inrichting en/of bestemming van dienstgebou wen der Gemeente wordt verwezen naar het verslag van de Dienst der Gemeentewerken blz. 3. Gemeentesecretaris was op 1 Januari 1947 Mr. Dr. J. J. Boasson, benoemd 12 Februari 1934. Gemeenteontvanger op 1 Januari 1947: P. van Wijk, benoemd 9 Augustus 1920. Directeuren en administrateurs van de takken van dienst op 1 Januari 1947: De volgende staat vermeldt de sterkte van het Gemeentepersoneel op 1 Januari van de jaren 1910, 1915, 1920, op 31 December van de jaren 1924, 1930, 1935, 1940 en op 1 Januari 1945, 1946 en 1947. Datum. 1 Januari n n i) Zonder Politie (en Brandweer) en Onderwijs. *2 Tnhnm'nnzm «Ion! iit oinhtonn ran a Tak van dienst. Directeur. Administrateur. i als zodanig. W. D. Boll 1- 1-20 J. Kaal 1- 3-38 Th. M. Gundlach 1- 1-19 H. A. F. Könings 15- 8-19 1 Januari 1- 3-42 15- 6-45 1910 1915 1920 J. H. van der Pouw J. Beek V. P. L. Laforêt H. C. M. van Benthem S. L. Achilles (tijdelijk). F. Kruuk 2 093 2 889 3 924 3 370 4 047 3 438 Werk- 1 eden. Politie (en Brandweei) Te zamen. 4 330 5 784 8 834 7 926 8 562 8 061 r Datum van ;in diensttreding 1-10-46 16-11-32 Onder wijs. «v i Ambte- Inaren. 0 J. J. Riem Vis J. F. Kok 1- 5-41 1- 1-47 3- 2-25 1-1,0-38 1- 1-23 15- 8-19 15- 7-24 1- 9-45 8- 9-39 1- 2-46 1- 1-40 1-10-46 1-11-46 1- 4-46 1-12-43 1-12-45 1- 1-19 1 275 1 788 3 326 J. H. Carpentier Alting P. van Rijn Dr. W. Moll (archivaris) i Th. de Jong G. Koning (leider) Ir. K. Dees P. C. Wesseling Ir. A. J. Gurck l Ir. M. S. H. Trooster I Ir. E. H. Berkhuijsen J. G. W. Bolomey i W. C. A. Riem Vis. Dr. W. E. van Wijk 8. G. A. Doorenbos. E. J. Herwetjer I G. van den Beukel (hoofd) 1-10-38 23- 9-41 15-10-46 1- 3-37 1- 9-46 1- 8-37 1- 6-41 1-11-33 1- 5-27 15- 2-35 1-11-42 1- 4-41 1- 3-22 1- 8-45 1- 6-36 11- 5-45 962 1 107 1 584 1 383 1 326 1 307 1 799 2 344 sj 2 153 Dienstgebouwen. Gemeentepersoneel. Sterkte van het Gemeentepersoneel. 2) Inbegrepen onderscheidenlijk 26 ambtenaren en 7 werklie den. te zamen 33 personen, die. op grond van Verordening No. 108/1940 van de Rtjkscommissaris voor het bezette Neder landse gebied, met ingang van 26 November 1940 van hun functie zjjn ontheven. 2) Inbegrepen 31 personen als voren. 4) Onderscheidenlijk sedert 1 Maart 1943 en 1 Januari 1944 Staatspolitie en Staatsbrandweer. 5) Bovendien ondersch. J01 en 200 werkzaam voor de „arbeids inzet”. S) Onderscheidenlijk sedert 1 Januari 1946 en 5 Mei 1945 weder Gemeentepersoneel. Accountantsdienst Apotheek Archief Begraafplaatsen Beroepskeuze (Bureau voor I Bouw- en Woningtoezicht Crisis- en Distributiedienst Duinwaterleidingj Electriciteits-Bedrijf Gasbedrijf Gemeentewerken Geneeskundige en Gezondheids dienst Haven- en Marktwezen i Huisvesting (Bureau voor de Hypotheekbank Keuringsdienst van Waren Leen- en Voorschotbank Sociale Belangen R. P. Baas Jhr. P. H. Verspyck Datum van in dienstirediug i als zodanig. J. A. Putto, arts. H. E. Nottrot n 31 December 1924 3 173 1930 3189 1935 13 316 1940 14 430*) 4 028*) 1945 6 1215)I4 5775) 1946 15 670 13 985 1947 5 208 |3 671 1 979 2 122 1 662 10 257*) 1 5723) 10 6985) 1 513 11 988 ,1 584 11 032 1 594 C. A Taselaar W. F. Wijtuoff Dr. W. Meijer. i H. L. Kooper öuciaiö jDuiaugüii Museum van het Onderwijs I Plantsoenen Reinigingsdienstj P. de Graaff SchoeiseldienstG. H. J. Berckenkamp Schone KunstenDr. G. Knuttel Wzn. School- en Kindertuinen Schoolkinderzorg Schouwburg (Kon.) Slachthuis Stadsontwikkeling en Volkshuis- vestingj Ir. H. E. Snyver. WederopbouwIr. P. Bakker Schut Werklozenzorg en Personeels voorziening Ziekenhuizen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 21