I ■S- Mi I I g> s i U I. e li I s h SI 15 Onderstaande tabel vermeldt het aantal amb tenaren der Secretarie op 1 Januari 1947 in begrepen de niet in vaste dienst herplaatste wachtgelders en reservisten gesplitst naar de afdelingen en rangen. In de volgende staat is het aantal ambtenaren en werklieden op 1 Januari 1947 gesplitst naar de takken van dienst. g -I- 13 34| 1 1 i= I 1 5 - ll Takken van dienst. Overgebracht 2 952 3 370 Takken van dienst. 5 208 3 671 i) Stichting „Centraal Woningbeheer” inbegrepen. Personeel der Secretarie. 2 952 l Afdelingen. Vorderingen i en 3) 19 5 1 1 1 2 2 2 2 1 2 3 16}2 1 1 2| 97| 10 lil 6 59| 23 52 76 31 49 608 9 1 1 1 Accountantsdienst Apotheek Archief Badbeheer (Stichting Centraal Begraafplaatsen Beroepskeuze (Bureau voor Bouw- en Woningtoezicht Crisis- en Distributiedienst Duinwaterleiding Electriciteits-Bedrijf Gasbedrijf Gemeentewerken Geneeskundige en Gezondheidsdienst Haven- en Marktwezen Huisvesting (Bureau voor de Hypotheekbank Keuringsdienst van Waren Leen- en Voorschotbank Ontvanger (Kantoor van de Plantsoenen Reinigingsdienst Schoeiseldienst Schone Kunsten (Dienst voor Schoolkinderzorg Amb tenaren. Werk lieden. 2 1 1 2 4 1 1 23 3 3 1 9 2 111 631 14 3 156 12 9 37 1 3 5 14 8 1 34 103 3 S o o 11 223 c» d ,4)10 2 13 608 59 649 o 4 3 289 568 4 5 71 3 070 3 »)1 4 75 c 2 1 3 2 2 12 1 2 1 7 1 3 4 4 6) 12 7),6 3 6 3 8 2 30 58 70 69 3 2 20 1 50 5 1 3 70 176 472 494 757 21 47 7 Afwikkeling, Inkwartieringen (A.I.V.) Algemene Zaken en Archief (A.Z.A.) Kabinetszaken (K.Z.) Belastingen (B.) Bevolking, Verkiezingen, Burgert. Stand (B.V.B.) Bureau voor Statistiek en Voorlichting (B.S.V.) Financiën (F.) Militaire Zaken (M.Z.) Onderwijs (O.) Openbare Werken en Bedrijven (O.W. en B.) Sociale Zaken (S.Z.) (inbegrepen Gem. Comité tot steun aan Hulpbehoevenden) Stadsuitbreiding en Bouwtoezicht (S. en B.) Algem. Secretariedienst 39 13 1 551 47 1 9 Schouwburg Secretarie Slachthuis Sociale Belangen Sport- en Speelterreinen (Stichting Haagsche Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting Wederopbouw (Dienst voor de Werklozenzorg en Personeelsvoorziening (Bureau Ziekenhuizen Algemene Gemeentedienst Overbrengen i) Consuinentencrediet inbegrepen. IC IC, IA IC IC, IB, IA 1B 10) J 1B IC, 1B IC 5 1 2 10 2 2 10 "12 1 1 40 30 12 10 3 4 132 I 615 224 510 368 265 134 56 194 3 30 49 37 77 76 3 44 36 2 57 17 39 5 9) 234 17 23 35 l2) 64 10 i x O E 1 1; <5 Amb- j Werk- i tenaren, j lieden. 4’ 5) 2 5 5 3) 22 11 1 1 9 5 i) w.o. 1 bureau-chef C. 2) w.o. 1 informateur. 3) w.o. 2 bedienden. 4) w.o. 1 ambtenaar voor soc. arbeid A en 1 inspec teur A. 5) w.o. 1 kassier B. 6) w.o. 1 kassier D. 7) w.o. 4 ambtenaren voor soc. arbeid B en 1 chef bevolkingscontrole. 8) w.o. 1 bureauchef A. 9) w.o. 64 tijd. ambtenaren op indivi- duele arbeidsovereenkomst. 10) referendaris chef afd. F. ii) w.o. 1 kassier A. 1’2) w.o. 1 wetenschappelijk assistent 2e kl., 1 magazijnbediende en 3 inspecteurs. 13) ambtenaar voor soc. arbeid B. 14) w.o. 2 ambtenaren voor soc. arbeid A en 1 bureauchef A. 15) w.o. 2 informateurs. 16) w.o. 1 controleur C. 3[ 4 2) 11 3 6 24 5 3 IC, 1B IC, 1B 1B 18 Kamerbewaarder, concierges, boden, chauffeurs en portiers Chef-drukker Telefonisten Lgjaow| ml S

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 22