17 L ’s-Gravenhage. 11 ’s-Gravenhage, September 1947. 4 De Algemene Vergadering van Aandeelhouders besloot de 10e October 1947 de balans en de verlies- en winstrekening goed te keuren en met het winstsaldo te handelen overeenkomstig het voorstel van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen was op 31 December 1946 aldus samen gesteld: M. Vrijenhoek, Ir. P. Bakker Schut, B. W. Schippers, W. F. Wijthoff, (een vacature). Ingevolge art. 19 der statuten delen wij Uw vergadering mede, dat wij de balans der Maatschappij per 31 December 1946 en de verlies- en winst rekening over het op genoemde datum geëindigde drie en twintigste boek jaar hebben onderzocht, waarbij wij ons hebben doen bijstaan door het Accountantskantoor Moret de Jong als deskundige, dat de verantwoor dingsstukken accoord heeft bevonden. Naar aanleiding van het ingesteld onderzoek stellen wij U voor, ge noemde stukken, waarmede wij ons geheel kunnen verenigen, goed te keuren en overeenkomstig het advies der gedelegeerde commissarissen het winstsaldo ad f 23.962,45 te reserveren voor belastingen. Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders der N.V. Mij. tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Stedelijk Belang”, te De Raad van Commissarissen der N.V. „Stedelijk Belang”, Namens hem, L. J. M. FEBER, voorzitter. W. F. WIJTHOFF, lid-seeretaris. VERSLAG DER N.V. „STEDELIJK BELANG". i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 221