1 N.V. BOUWGROND-MAATSCHAPPIJ „OCKENBURGH” TE 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 1946. De gedelegeerde leden van de Raad van Beheer, P. BAKKER SCHUT, B. W. SCHIPPERS. De cijfers van de in dit verslag opgenomen balans geven een beeld van de financiële toestand onzer Vennootschap op 31 December 1946. In het lopende jaar werd voortgegaan met het herstel van de gedu rende de oorlog aangebrachte schade aan de terreinen en de nog aanwezige opstallen. Voor zover zulks mogelijk was, werden de eigendommen der Vennoot schap verhuurd of verpacht; aan huren en pachten werd een bedrag van f 3.666,28 ontvangen. Voor de onteigende en gesloopte opstallen, Kijkduinsestraat nos. 161, 163, 171 A, B en C werd een inschrijving in het Grootboek voor de Weder opbouw ten bedrage van f 57.280,verkregen. Voor verdere bijzonderheden moge overigens worden verwezen naar de toegevoegde balans en verlies- en winstrekening. BIJLAGE 18 '4

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1946 | | pagina 222